Алкани

§1. Метан

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати склад, хімічну, електронну, просторову будову молекули метану;
 • складати електронну та графічно-електронну формули молекули метану;
 • обґрунтовувати просторову будову молекули метану sp3 – гібридизацією електронних орбіталей атома Карбону.
На сторінку “Метан”

 

§2. Основні характеристики ковалентних зв’язків у молекулах алканів

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати ковалентні зв’язки у молекулах алканів за основним параметрами: довжиною, енергією, полярністю, просторовою напрямленістю;
 • пояснювати способи розривання ковалентного зв’язку.

§3. Склад и будова алканів. Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук.

Після вивчення теми ви зможете

 • називати –загальну формулу алканів;
  – алкани за систематичною номенклатурою;
 • наводити приклади алканів;
 • розрізняти алкани нормальної будови та структурні ізомери, конформації;
 • характеризувати склад, хімічну, електронну, просторову будову алканов;
 • складати молекулярні, структурні та електронні формули алканів;
  – моделі молекул вуглеводнів;;
 • пояснювати  структурні й електронні формули алканів;
  – сутність спектральних методів встановлення структури органічних сполук.
На сторінку “Склад и будова алканів”

§4. Фізичні властивості гомологів метану, поширеність їх у природі.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати фізичні властивості алканів;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями алканів;
 • обґрунтовувати залежність між агрегатним станом за нормальних умов, температурами плавлення і кипіння алканів та їх відносною молекулярною масою.

§5. Хімічні властивості алканів.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати хімічні властивості алканів;
 • ілюструвати хімічні властивості вуглеводнів рівняннями хімічних реакцій;
 • пояснювати механізм реакцій заміщення;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями алканів.

§6. Галогенопохідні алканів.

Після вивчення теми ви зможете

 • називати галогенопохідні алканів;
 • характеризувати хімічні властивості галогенопохідних алканів;
 • ілюструвати хімічні властивості галогенопохідних алканів рівняннями хімічних реакцій;
 • пояснювати – структурні й електронні формули галогенопохідних алканів;
  – електронну природу індукційного ефекту;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями галогенопохідних алканів.

§7. Добування і застосування алканів та їх галогенопохідних.

Після вивчення теми ви зможете

 • називати галогенопохідні алканів;
 • характеризувати способи добування алканів;
 • ілюструвати способи добування алканів рівняннями хімічних реакцій;
 • обґрунтовувати  застосування алканів та їх галогенопохідних їхніми властивостями.

§8. Циклоалкани (циклопарафіни).

Після вивчення теми ви зможете

 • Називати циклоалкани;
 • наводити приклади циклоалканів;
 • характеризувати  склад, хімічну, електронну, просторову будову циклоалканів;
  – способи добування циклоалканів;
  – застосування циклоалканів.
 • розрізняти структурні ізомери циклоалканів та конформації циклогексану;
 • складати  молекулярні, структурні та електронні формули циклоалканів
 • ілюструвати способи добування циклоалканів рівняннями хімічних реакцій;
 • обґрунтовувати залежність властивостей циклоалканів від будови циклів.