Про дослідження РISА

1. МІЖНАРОДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РISА

РISА (Рrоgrаmе for International Student Assessment) оцінює рівень освітніх досягнень 15-річних учнів.

Вибір учнів даного віку пояснюється тим, що в багатьох країнах світу в цьому віці завершується обов’язкове навчання в школі. Саме в цьому віковому періоді молодь визначає свій професійний вибір і траєкторію навчання.

Авторитетність проекту РISА підтверджується збільшенням кількості країн-учасниць (РISА -2000 – 32 країни). Про участь у проекті РISА -2018 заявили понад 80 країн світу.

Координує проект Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР). Дослідження РISА реалізується Консорціумом за участю таких провідних міжнародних наукових організацій як Служба педагогічного тестування США (Education Testing Service, ETS), Американська організація WESTAT, Британське видавництво освіти і служба оцінки Pearson Education, Бельгійський лінгвістичний центр cApStAn Linguistic Quality Control).

Основними напрямками дослідження залишаються математична, читацька і природознавча грамотність школярів. При цьому в кожному циклі РISА акцент робиться на одну з трьох галузей.

Ключовим напрямком оцінки освітніх досягнень в 2018 році буде «Читацька грамотність» (пріоритетна область оцінки, якій відводиться 2/3 тестових завдань).

ОЭСР в рамках розвитку проекту РISА пропонує країнам різні види опцій для оцінки навчальних досягнень школярів. У таблиці представлені всі напрямки проекту РISА (табл. 1.1.).

Таблиця 1.1. Стратегія розвитку проекту РISА

У дослідженні РISА-2015 ОЕСР запропонував країнам нову опцію «Спільне рішення проблем». Ці завдання доступні тільки в комп’ютерному форматі і передбачають спільне рішення ситуативних завдань.

Наприклад, завдання на прийняття спільного рішення з підбору оптимальних параметрів освітленості і температури води в акваріумі для віртуальних екзотичних рибок. Учасник міжнародного тесту повинен дослідити запропоновану проблему спільно з іншим учнем в онлайн режимі. В якості партнера виступає комп’ютерна програма «бот», що імітує людську комунікацію. При цьому учні не попереджені про це. Віртуальний агент задає питання, імітує нерозуміння, пропонує ті чи інші ходи за рішенням завдання, висловлює думки і оцінки.

Використання програми замість людини дозволяє отримати інформацію про те, як учасники взаємодіють з одним і тим же «агентом».

Взаємодія один з одним відбувається через чат. Кожен учасник бачить тільки свою відповідь і не знає, яку відповідь представив інший учасник. Даний формат тесту діагностує такі компоненти спільної діяльності, як встановлення і підтримання взаєморозуміння, організація спільних дій щодо вирішення завдання.

Однією з опцій є «Тест для шкіл, розроблений на основі РISА». Цю опцію можуть вибрати окремі організації освіти. Тест для шкіл – аналог дослідження РISА і проводиться в комп’ютерному форматі. Час тестування – 2 години. Містить завдання з природознавства, читацької та математичної грамотності.

За результатами участі школа отримує окремий звіт, а також контекстний аналіз за результатами даних анкет. Ця опція є платною.

Вперше в РISА-2018 вводиться новий напрямок «Глобальна компетентність».

Технологія РISА пропонує два формати участі – паперовий (Papеr-bаsеc assessment, РВА) і комп’ютерний (Соmрuтеr-bаsec assessment, СВА). У РISА-2015 57 країн з 71 використовували СВА. Перехід на комп’ютерний формат дозволяє спростити організацію проведення дослідження, введення і обробку даних, сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів і вмінню орієнтуватися в структурі електронного документа.

Участь в СВА надає також можливість використовувати як основні (математика, природознавство і читання), так і додаткові опції (фінансова грамотність, глобальна компетентність та ін.).

2. СТРУКТУРА ТЕСТУ РISА 

Рамка тесту РВА/комп’ютерний формат розроблена з урахуванням новітніх технологій оцінювання рівня освітніх досягнень учнів. СВА надає широкий спектр завдань РISА, які візуалізовані за допомогою анімацій і мультиплікацій.

Вперше новий інтерактивний тип завдань комп’ютерного формату був застосований в РISА-2012. Такі завдання вимагають від учасника дослідження безпосередньої взаємодії з комп’ютерною системою. Рівень функціональної грамотності учасників дослідження визначається завданнями, представленими у вигляді таблиць, діаграм, графіків, малюнків і схем.

Тестові завдання передбачають три види відповідей на питання – та, що вільно конструюється (письмовий, розгорнутий і обґрунтовану відповідь), закрита відповідь, яка конструюється (розташувати події оповідання у часовій послідовності, вказати і відзначити потрібні цифри або слова), та вибір представлених варіантів (вибір одної вірної відповіді з чотирьох варіантів (а, b, с, d)).

Відповіді на тестові питання вимагають від учнів навичок роботи з інформацією, одночасно представленої в декількох таблицях і графіках. Ситуація також ускладнюється тим, що умова задачі містить надлишкову інформацію. Тим самим оцінюються вміння 15-річних учнів виділяти необхідну інформацію для аналізу представленої проблеми або ситуації.

2.1. Природознавча грамотність

Природничі науки і технології впливають на матеріальну і інтелектуальну сфери суспільства. Змістовна рамка тесту РISА «природознавча грамотність» включає чотири компоненти.

Перший блок. «Контекст» передбачає три групи завдань, представлених в реальних життєвих ситуаціях. Це «Особистісний», «Соціальний» та «Глобальний» (Здоров’я, Природні ресурси, Навколишнє середовище, Джерела небезпеки і ризики, зв’язок природознавства і Технології).

Другий блок. «Компетенції» оцінює три групи навичок «Розпізнавання і постановка наукових питань» (виявлення проблем, визначення ключових слів і пошук основних особливостей), «Наукове пояснення явищ» (застосування знань, обґрунтування або інтерпретація явищ і розпізнавання) і «Використання наукових доказів» ( формулювання висновків і оцінка наслідків).

Третій компонент. «Знання» включає такі розділи і теми як «Фізичні системи» (будова речовини, хімічні зміни речовин, рух і сили, енергія), «Система живих організмів» (клітина, людина, популяції, екосистеми і біосфера), «Земля і космічні системи»(оболонки, енергія в системах і історія Землі) і «Технологічні системи»(зв’язок науки і технологій, винаходи).

Четвертий блок. «Ставлення» виявляє рівень сформованих навичок допитливості та інтересу учнів до науки і дослідницьких проблем.

Таким чином, змістовні блоки і інструментарій даного напрямку дозволяють визначити здатність 15-річного підлітка розуміти і усвідомлювати, пояснювати і аргументовано доводити природничі явища і формулювати науково обґрунтовані висновки.

2.2. Математична грамотність

Оцінюється здатність учня використовувати математичні знання для обґрунтування особистого вибору рішення різних реальних життєвих ситуацій. Учасник дослідження повинен зуміти пояснити і інтерпретувати представлену в завданнях інформацію, застосовуючи знайомі йому концепції, процедури і факти. Необхідно продемонструвати навички аналізу і критичного мислення.

Математичні завдання містять квантитативні (кількісні), просторові та ймовірні концепції. Унікальність питань міжнародного дослідження в тому, що, виконуючи тест, учень розуміє важливість математичних компетенцій для використання в повсякденних життєвих ситуаціях.

Міжнародними експертами РISА визначені два основні принципи поняття «Математична грамотність».

Перший. «Фундаментальні математичні ідеї» зачіпає такі області як «зміни і відносини» (залежність між змінними, тимчасові і постійні зв’язки, використання математичних моделей), «Простір і форма» (геометричні форми, схеми, предмети і просторова візуалізація), «Невизначеність» (імовірнісні і статистичні явища, визначення та узагальнення інформації, наукове прогнозування) та «Кількість» (тлумачення і аргументування даних, розуміння одиниць вимірювання і використання арифметичного мислення).

Другий. «Математична компетентність» включає три рівня навичок. Це «Відтворення» (застосування відомих фактів, розпізнавання математичних об’єктів), «Встановлення зв’язків» (інтерпретація рішень і встановлення зв’язків між різними формами інформації) і «Міркування» (застосування знань із різних розділів, пошук закономірностей і рішення комплексних завдань).

2.3. Читацька грамотність

Читацька грамотність – здатність людини розуміти і інтерпретувати, використовувати і оцінювати змістовну інформацію. Ці чотири ключові читацькі компетенції школяра визначають його комунікативні навички. Тест РISА передбачає два основних параметри оцінки грамотності читання.

Перший. Текст (Художня література і науково-популярні тексти, таблиці, графіки, діаграми і інформаційні матеріали. Тексти розрізняються за форматом – суцільні, несуцільні, змішані і складові. Пошук інформації в суцільному тексті полегшений такими деталями як розмір і форма шрифту. Несуцільні тексти вимагають інших читацьких навичок і містять діаграми, графіки, таблиці, оголошення. Змішані тексти містять риси суцільних і не суцільних текстів. Журнали та веб-сторінки здебільшого містять інформаційні тексти змішаної форми. Складені тексти об’єднують кілька абзаців, кожен з яких створений незалежно один від одного і є зв’язковим і закінченим. Прикладом складеного тексту можуть бути рекламні листи декількох туристичних кампаній.

Другий. Ситуації (особисті, громадські, навчальні та ділові). Тексти з особистими життєвими ситуаціями містять листи, белетристику, біографію та інформаційні листи. Електронні форми текстів містять СМС, блоги щоденникового типу. У громадських ситуаціях функціонують офіційні документи, газетні новини, форуми в Інтернеті. Класичними прикладами навчальних текстів є підручники і електронні інтерактивні навчальні програми. Тексти з діловими ситуаціями – оголошення про пошук роботи в відповідному розділі газети або Інтернеті, інструкції та ін.

При виконанні тестових завдань учаснику необхідно знайти ключову ідею тексту або ситуації, витягти її із загального контексту тексту і сформулювати розуміння ситуації, надати аргументовану і обґрунтовану власну точку зору.

Особливістю текстів РISА є їх реалістичність. Кожна ситуація – приклади з життя. У завданнях пропонується зіставити інформації в наведених текстах, вловити думку автора, знайти аргументи на захист своєї точки зору при підготовці відповіді, виходячи з особистих уявлень про світ.

У РISА-2018 рамка тесту читацької грамотності передбачає оцінювання наступних навичок, які навчаються: швидкий перегляд і визначення ключової думки, розуміння змісту тексту, пошук і вибір необхідної інформації, синтез і навички аналізу, виявлення та вирішення проблем, оцінка якості та достовірності інформації.

Таким чином, учасники тестування повинні продемонструвати вміння працювати з різними форматами тексту, навички інтеграції та інтерпретації інформації, критичного мислення.