Основні класи неорганічних сполук

1. Оксиди

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу 

Визначення, склад і номенклатура, класифікація оксидів, хімічні властивості солетворних оксидів, способи одержання оксидів.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати оксиди за сучасною науковою українською номенклатурою за їхніми хімічними формулами.

Розрізняти несолетворні (CO, N2O, NO, SiO) й солетворні оксиди (кислотні, основні, амфотерні).

Складати хімічні формули оксидів; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості солетворних оксидів (взаємодія з водою, оксидами, кислотами, лугами); способи одержання оксидів (взаємодія простих . і складних речовин із киснем, розкладання нерозчинних основ, деяких кислот і солей під час нагрівання).

Порівнювати за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні (на прикладах оксидів Цинку та Алюмінію) оксиди.

Характеризувати фізичні властивості оксидів.

Визначати формули оксидів серед формул сполук інших вивчених класів.

Item 2 Title

Content for item 2

 

2. Основи

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), склад і номенклатура, класифікація, хімічні властивості лугів та нерозчинних основ, способи одержання основ.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати основи за сучасною науковою українською номенклатурою за їхніми хімічними формулами.

Розрізняти розчинні (луги) та нерозчинні основи.

Складати хімічні формули основ; рівняння характеризують хімічні властивості лугів (взаємодія оксидами, кислотами та солями в розчині) та нерозчинних основ (взаємодія з кислотами, розкладання під час нагрівання), способи одержання лугів (взаємодія лужних і лужноземельних (крім магнію) металів із водою, основних оксидів лужних і лужноземельних елементів із-водою) й нерозчинних основ (взаємодія солей із лугами в розчині).

Порівнювати хімічні властивості розчинних (лугів) і нерозчинних основ.

Характеризувати фізичні властивості основ.

Визначати: формули основ серед формул сполук інших вивчених класів.

[/su_spoiler]
Item 2 Title

Content for item 2

3. Кислоти

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу 

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), склад і номенклатура, класифікація, хімічні властивості, способи одержання кислот.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати кислоти за сучасною науковою українською номенклатурою за їхніми хімічними формулами.

Розрізняти кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові), основністю (одно-, дво-, триосновні), здатністю до електролітичної дисоціації (сильні, слабкі).

Складати хімічні формули кислот; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот (взаємодія з металами, основними, та амфотерними, оксидами, основами та амфотерними гідроксидами, солями) та способи їх одержання (взаємодія кислотних оксидів із водою, деяких неметалів із воднем, солей із кислотами).

Характеризувати фізичні властивості кислот.

Визначати формули кислот серед формул сполук інших вивчених класів, валентність кислотного залишку за формулою кислоти.

Прогнозувати можливість перебігу хімічних реакцій кислот з металами, використовуючи ряд активності металів.

Item 2 Title

Content for item 2

4. Солі

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), склад і номенклатуру, класифікацію, хімічні властивості, способи одержання середніх та кислих солей, їх поширення в природі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати середні та кислі солі за сучасною науковою українською номенклатурою за їхніми хімічними формулами; види жорсткості води (тимчасова, або карбонатна; постійна, загальна).

Розрізняти за складом середні та кислі солі.

Складати хімічні формули середніх та кислих солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості середніх (взаємодія з металами, кислотами – хлоридною, сульфатною, нітратною, лугами, солями в розчині) та кислих (взаємодія з кислотами – хлоридною, сульфатною,  нітратною, лугами, термічний розклад карбонатів і гідрогенкарбонатів) солей, способи одержання середніх (взаємодія кислот із металами, основних оксидів із кислотами, кислотних оксидів з лугами, основ із кислотами, солей із кислотами, солей із лугами, кислотних оксидів з основними оксидами, солей із солями, солей із металами (реакції здійснюють у розчинах), металів із неметалами) та кислих , (взаємодія середніх солей з кислотами) солей; усунення жорсткості води.

Характеризувати фізичні властивості солей.

Визначати формули середніх та кислих солей серед формул сполук інших вивчених класів.

Прогнозувати можливість перебігу хімічних реакцій солей з металами, використовуючи ряд активності металів.

Доводити уплив жорсткої води на побутові прилади і комунікації.

Item 2 Title

Content for item 2

5. Амфотерні сполуки

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу 

Явище амфотерності. Хімічні властивості, способи одержання амфотерних оксидів і гідроксидів.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати амфотерні оксиди і гідроксиди за сучасною науковою українською номенклатурою за їхніми хімічними формулами.

Розрізняти амфотерні оксиди і гідроксиди серед інших неорганічних сполук за їхніми властивостями.

Складати хімічні формули оксидів і гідроксидів Алюмінію та Цинку, рівняння реакцій, які характеризують їхні хімічні властивості (взаємодія з кислотами, лугами (в розчині та під час сплавляння) та способи одержання (взаємодія солей цих елементів із лугами в розчині).

Характеризувати поняття амфотерності, фізичні властивості оксидів і гідроксидів Алюмінію та Цинку.

Item 2 Title

Content for item 2

6. Генетичні зв’язки

Програма ЗНО

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Складати рівняння реакцій між неорганічними сполуками різних класів.

Порівнювати хімічні властивості оксидів, основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей.

Установлювати зв’язки між складом і хімічними властивостями оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей; генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, оксидами, основами, кислотами, амфотерними гідроксидами, солями.

Обґрунтовувати залежність між складом, властивостями та застосуванням оксидів, основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей.

Item 2 Title

Content for item 2

Тести “Основні класи неорганічних сполук”

Тест “Основні класи неорганічних сполук” складено за матеріалами основної та додаткової сесій ЗНО 2014 року.

1. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу

А  BaO         Б  ZnO         В  CuO          Г  FeO

2. Яку з речовин можна добути взаємодією металу з водою?

А  Fe(OH)2         Б  Pb(OH)2          В  Cu(OH)2            Г  Ca(OH)2

3. Укажіть формулу кислої солі

А (CuOH)2CO3         Б Na2CO3          В NaHCO3         Г (NH4)2CO3

4. Укажіть формулу оксиду, який не реагує з водою

А  N2O5         Б  SO2        В  Al2O3         Г  Na2O

5. Нерозчинну основу добувають взаємодією

А  металу з кислотою

Б  оксиду металу з водою

В  солі з кислотою у водному розчині

Г  солі з лугом у водному розчині

6. У якому рядку наведено формули лише тих речовин, які виявляють амфотерні властивості?

А   AlCl3, Al2O3, Al(OH)3             Б   Al2O3, Al(OH)3, ZnO

В   FeO, FeCl3, Zn(OH)2               Г   NaOH, Be(OH)2, Al(OH)3

7. У прилад помістили водний розчин речовини X і тверду речовину Y. Укажіть формули речовин Х і Y.

X

Y

А

HCl

Zn

Б

HCl

CaCO3

В

H2SO4

CaO

Г

H2SO3

ZnO

8. У якому  рядку  в  правильній  послідовності розташовано  формули  солей,  що  утворюються внаслідок  поступового  додавання  розчину натрій  гідроксиду  до розчину  ортофосфатної кислоти?

А  Na3PO4;   NaH2PO4;  Na2HPO4

Б  Na2HPO4;  NaH2PO4;  Na3PO4

В  NaH2PO4;  Na3PO4;  Na2HPO4

Г  NaH2PO4;  Na2HPO4;  Na3PO4

9. Укажіть формулу речовини, із якою реагує алюміній, якщо внаслідок цього утворюється алюміній сульфат.

А  S         Б  H2SO3         В  H2SO(розб.)         Г  H2S (газ)

10. Укажіть продукти термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду

А  FeO  і  H2O         Б  FeO  і  H2           В  Fe2O3  і  H2          Г  Fe2O3  і  H2O

11. Укажіть формулу речовини Х у схемі хімічної реакції

Cu + X → CuSO4 + SO2 + H2O.

А  H2S         Б  H2SO3            В  H2SO4(конц.)         Г  H2SO4(розб.)

12. Із якою речовиною реагує амоніак?

А  Na2SO4             Б  NaOH         В  H2              Г  H2SO4

13. Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон(ІV) оксид?

А  CaSO4  і  Na2CO3                                Б  Ca(NO3)2   і  Na2CO3

В  Ca(HCO3)2    і  Ca(OH)2               Г  CaCO3   і HNO3

14. Які речовини потрібно використати, щоб довести амфотерність алюміній гідроксиду?

А  HCl  і  NaOH        Б  HCl  і CaCl2

В  NaOH і NaCl        Г  NH4Cl  і  CaCl2

Тест “Основні класи неорганічних сполук” складено за матеріалами ЗНО 2008-2009 років.

1. Позначте, в якому випадку середовище залишається нейтральним при розчиненні у воді

А  NH3         Б  Na2O         В  N2O5         Г  NO

2. Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид

А  хлоридна кислота            Б  натрій гідроксид

В  натрій оксид                       Г  натрій сульфат

3. Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луги

А  вуглець             Б  натрій          В  купрум(ІІ) оксид             Г  фосфор

4. Укажіть сіль, що утворюється внаслідок хімічної реакції сульфур(IV) оксиду з надлишком розчину калій гідроксиду

А  калій сульфід           Б  калій сульфіт         В  калій гідрогенсульфіт           Г  калій сульфат

5. Визначте рядок, у якому вказано хімічні формули речовин, що реагують з розбавленим розчином сульфатної кислоти

А   Cu, ZnO, Zn(OH)2, KCl

Б   Zn, CuO, Cu(OH)2, К2СО3

В   Cu, ZnO, Zn(OH)2, KNО3  

Г   Zn, CuO, Cu(ОH)2, K2SO4

6. Вкажіть сполуку, що належить до амфотерних гідроксидів

А  Ba(OН)2           Б  СH3OН            В  Mn(OН)2                   Г  Zn(OH)2

7. Вкажіть у результаті якої хімічної реакції утворюється кислота

А  N2O +H2 →             Б  SO2 +H2O →          В  SiO2 +H2O →           Г  ZnO +H2O →

8. Вкажіть формулу несолетворного оксиду

А  CO                   Б  CO2                  В  SiO2                 Г  PbO2

9. Магній оксид належить до

А  кислотних оксидів

Б  основних оксидів.

В  амфотерних оксидів

Г  несолетворних оксидів

10. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

Ca → X → CaCO3

А  Ca(OH)2        Б  CaCl2          В  Ca(NO3)2        Г  CaSO4

11. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

SO2 → X → Na2SO4

А  NaOH              Б  SO3               В  CaSO3             Г  CaSO4

12. Установіть послідовність добування ферум(ІІІ) оксиду із зазначених речовин

А  ферум(ІІ) хлорид           Б  залізо         В  ферум(ІІІ) гідроксид           Г  ферум(ІІ) гідроксид

13. Установіть генетичний ланцюжок добування ферум(III) оксиду з поданих речовин

А  ферум(III) хлорид          Б  залізо          В  ферум(III) гідроксид          Г  ферум(III) оксид

14. Установіть послідовність сполук відповідно зі схемою

46

А  CаСО3             Б  Са(НСО3)2           В  СаН2           Г  Са(ОН)2

15. Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин

А нітроген(ІІ) оксид               Б амоніак           В нітратна кислота             Г нітроген(IV) оксид

16. Кальцій оксид масою 14 г обробили розчином, який містить  нітратну кислоту  масою 35 г.  Обчисліть  масу солі (г), яка утвориться в результаті хімічної реакції.

 

Тест “Основні класи неорганічних сполук” складено за матеріалами ЗНО 2010-2011 років.

1. Визначте пару речовин, що відповідають речовинам «А» та «В» у схемі перетворень 

хром

А натрій хлорид і калій гідроксид

Б калій хлорид і калій гідроксид

В калій хлорид і купрум(ІІ) гідроксид

Г хлоридна кислота і натрій гідроксид

2. Визначте пари речовин, що відповідають сполукам «X1» та «X2» у схемі перетворень     

кальций

А  Сa(OH)2, СaCO3                 Б  СaO, Сa(НCO3)2

В  Сa(OH)2, СaO                     Г  Сa(OH)2, СaC2

3. Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень

СО→ Х→ Na2CO3

А  NaOH         Б  СО2                В  СaCO3                Г  Ca(HCO3)2

4. Назвіть при термічному розкладі якої речовини утворюється середня сіль та різні за природою оксиди

А  аргентум нітрату                               Б  калій нітрату

В  кальцій гідрогенкарбонату         Г  кальцій карбонату 

5. Визначте, до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина «Х», що бере участь у реакції за схемою: барій гідроксид + Х → барій карбонат + луг

А  амфотерний гідроксид        Б  кислота

В  основний оксид                    Г  сіль

6. Визначте рівняння хімічної реакції, що характеризує одну із хімічних властивостей нерозчинних основ

А  CuSO4 +2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4

Б  Cu(OH)2 + Mg = Mg(OH)2 + Cu

В  Mg(OH)2 + 2NaCl = MgCl2 + 2NaOH

Г  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

7. Яку масу алюміній оксиду  (г) можна добути в результаті прожарювання алюміній гідроксиду  масою 312 г? 

8. Під  час  розчинення  в  сульфатній  кислоті двовалентного металу масою 1,6 г виділився водень об’ємом 0,896 л (н.у.) Обчисліть молярну масу металу.

9. Для рентгеноскопії шлунку використовують барій сульфат. Обчисліть його масу (г), що утворюється під час взаємодії сульфатної кислоти кількістю речовини 2 моль з барій хлоридом кількістю речовини 3 моль.

10. На повну нейтралізацію розчину масою 20 г з масовою часткою сульфатної кислоти 19,6 % витрачається розчин лугу. Обчисліть масу (г) розчину лугу з масовою часткою натрій гідроксиду 20 %.

 

Тест “Основні класи неорганічних сполук” складено за матеріалами ЗНО 2012-2013 років.

1. Укажіть кислотний оксид

А  CO2                     Б  ZnO                  B  NO                   Г   Al2O3

2. Які властивості виявляє купрум(ІІ) гідроксид?

1  за нагрівання розкладається

2  реагує із хлоридною кислотою

3  легко окиснюється

4  є сильним електролітом

А  1, 2             Б  1, 3                   В  1, 4                   Г   2, 3

3. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота

А  N2O             Б  NO                 B  N2O3                  Г  N2O5

4. Які схеми відображають амфотерні властивості речовини?

1  Al0 + H+ → Al3+ + H2

2  Al3++ OH → Al(OH)3

3  Al2О3 + H+ → Al3+ + Н 2О

4  Al2О3 + OH → AlО2 + Н2О

А  1, 2             Б  1, 3                   В  2, 3                   Г  3, 4

5. Що спостерігатиме учень, який змішав розбавлені водні розчини калій карбонату і сульфатної кислоти?

А  утворення осаду

Б  виділення газу

В  виділення газу й утворення осаду

Д  утворення осаду, що через деякий час розчиниться

6. На яких схемах відображено амфотерні властивості речовини?

1  Al0 + H+ → Al3+ + H2

2  Al3+ + OH → Al(OH)3

3  Al(OH)3 + H+ → Al3+ + H2O

4  Al(OH)3 + OH → AlO33− + H2O

Варіанти відповіді

А  1, 2        Б  1, 3        В  2, 3        Г  3, 4

7. Укажіть основний оксид

А  MgO        Б  SO2        В  N2O        Г  ZnO

8. Яка природа речовини Х у генетичному ряду

Р → Р2О5 → Х → Са3(РО4)2?

А  нерозчинна основа        Б  кислота

В  основний оксид             Г  метал

9. Яка хімічна формула вищого оксиду Нітрогену?

А  NO2        Б  N2O5        В  N2O        Г  N2O

10. Укажіть хімічну формулу нерозчинної основи

А  NаOН        Б  Fe(OH)2        В  Ba(OH)2        Г  KOH

11. Яка з кислот є одноосновною

А  НNO2        Б  H2S        В  H2SO4        Г  H3PO4

12. Укажіть хімічну формулу калій сульфіту

А  K2S        Б  KНS        В  K2SO3        Г  KНSO4

13. З якими речовинами реагує алюміній гідроксид?

А  H2SO4 і NаOН        Б  H2SO4 і NаCl

В  Na2SO4 і HCl          Г  Na2SO4 і KOН

14. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень неметалу на кислу сіль

А  NaHSO3        Б  SO2         В  Na2SO3        Г  S

15. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень солі на неметал

А  H2SіO3        Б  СаSіO3         В  Sі        Г  SіО2

16. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один з яких містить магній нітрат кількістю речовини 0,5 моль, а інший – натрій карбонат масою 56 г.

17. На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.

 

Відповіді на завдання тесту № 1

1-А    2-Г    3-В     4-В      5-Г       6-Б       7-А

8-Г    9-В    10-Г    11-В    12-Г    13-Г    14-А

Відповіді на завдання тесту № 2

1–Г       2–А       3–Б       4–Г       5–Б       6–Г         7–Б       8–А       9–Б      10–А     11–Б

12  Б-А-Г-В     13  Б-А-В-Г        14  В-Г-А-Б     15  Б-А-Г-В    16  41

Відповіді на завдання тесту № 3

1–Б            2–А        3–Б           4–В          5–Г        6–Г         7  204       8  40      9  266      10  16

Відповіді на завдання тесту № 4

1-А    2-А    3-Г    4-Г   5-Б     6-Г    7-А    8-Б            9-Б    10-Б   11-А   12-В   13-А

14-Г Б В А     15- В Г Б А            16-42    17-42