Оксигеновмісні органічні сполуки

1. Спирти

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Характеристична (функціональна)  група спиртів. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, структурна ізомерія, систематична номенклатура, хімічні властивості. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Одержання етанолу.

Гліцерол як представник багатоатомних спиртів: хімічні властивості, якісна реакція на багатоатомні спирти.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати загальну формулу та характеристичну (функціональну) групу; спиртів; одноатомні насичені спирти і гліцерол за систематичною номенклатурою.

Розрізняти одноатомні насичені спирти поміж інших

оксигеновмісних – органічних сполук за загальною та структурною формулами.

Визначати структурні ізомери одноатомних насичених спиртів за будовою карбонового ланцюга, розташуванням гідроксильної групи.

Класифікувати спирти, за кількістю гідроксильних груп: одно- і багатоатомні.

Складати молекулярні, структурні формули спиртів; рівняння реакцій, що описують хімічні властивості насичених одноатомних спиртів (повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами, естерифікація), гліцеролу (повне окиснення, взаємодія з лужними металами, вищими насиченими та ненасиченими карбоновими кислотами); одержання гліцеролу лужним гідролізом (омиленням) жирів; способи одержання етанолу (гідратацією етену, ферментативним бродінням глюкози).

Характеризувати склад і будову молекул одноатомних насичених спиртів,’ ‘хімічні властивості одноатомних насичених спиртів і гліцеролу, способи одержання етанолу.

 

Порівнювати фізичні властивості (температури кипіння, розчинність у воді) одноатомних насичених спиртів і відповідних алканів, метанолу і етанолу; активність одноатомних насичених спиртів, води і неорганічних кислот у реакціях із лужними металами; будову і властивості одноатомних насичених спиртів і фенолу.

Застосовувати знання для вибору способу виявлення багатоатомних спиртів (взаємодія зі свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом).

Прогнозувати хімічні властивості одноатомних насичених спиртів і гліцеролу на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп.

Обґрунтовувати застосування етанолу (одержання етанової кислоти) та метанолу (одержання метаналю (формальдегіду) їхніми властивостями.

Установлювати причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням одноатомних насичених спиртів і гліцеролу.

Робити висновки щодо властивостей одноатомних насичених спиртів і гліцеролу на підставі їхньої будови та про будову одноатомних насичених ..спиртів і гліцеролу на підставі їхніх -властивостей та на основі результатів спостережень.

Усвідомлювати взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування одноатомних насичених спиртів і гліцеролу.

Item 2 Title

Content for item 2

2. Фенол

Навчальна програма
10 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(Ш) хлоридом, нітрування. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Добування та застосування фенолу.

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

розрізняє: спирти і феноли;

формулює  означення функціональної групи;

класифікує: оксигеновмісні сполуки за функціональними групами;

складає: молекулярну, структуруі та електронну формули фенолу;

характеризує  водневі зв’язки та їхній вплив на фізичні властивості фенолу;

– хімічні властивості фенолу;

ілюструє:  хімічні властивості фенолу рівняннями хімічних реакцій;

пояснює  структурну й електронну формули фенолу;

– утворення оксиген-карбонових зв’язків;

– електронну сутність взаємовпливу атомів у молекулах фенолу;

встановлює  причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями фенолу;

обґрунтовує: застосування фенолу його властивостями;

робить висновки  про властивості, виходячи з будови молекул фенолу;

– про будову фенолу, виходячи з його властивостей;

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Формула фенолу. Склад і будова молекули фенолу; властивості, застосування.

image081

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Складати молекулярну, структурну формули фенолу; рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості фенолу (реакції за участю гідроксильної групи – взаємодія з лужними металами, лугами); реакції за участю бензенового кільця – взаємодія з бромною водою).

Порівнювати будову і властивості одноатомних насичених спиртів і фенолу; здатність бензену і фенолу до реакцій заміщення.

Установлювати причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням фенолу.

Застосовувати знання для вибору способу виявлення фенолу (взаємодія з бромною водою).

Прогнозувати хімічні властивості фенолу на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп.

Робити висновки щодо властивостей фенолу на підставі його будови і про будову фенолу на підставі його властивостей та на основі результатів спостережень.

3. Альдегіди

Item 1 Title

Content for item 1

Програма ЗНО

  Зміст навчального матеріалу

  0_c07d0_823557ef_orig (1)Загальну формулу альдегідів. Будову молекул альдегідів, характеристичну (функціональну) групу, номенклатуру, ізомерію, властивості, добування, застосування; якісні реакції на альдегідну групу.

  Предметні вміння та результати навчальної діяльності
  функц груп

  Визначати структурні ізомери альдегідів за будовою карбонового ланцюга.

  Називати альдегіди за номенклатурою IUPAC.

  Наводити приклади застосування етаналю (добування оцтової кислоти, етилового спирту) та метаналю (добування формаліну, уротропіну) їхніми властивостями.

  Складати структурні формули молекул альдегідів та їхніх структурних ізомерів; рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості альдегідів (відновлення, часткове окиснення), добування етаналю в промисловості (гідратацією ацетилену за реакцією М. Кучерова) і лабораторії (окисненням етанолу).

  Застосовувати знання для виявлення альдегідів за якісними реакціями – взаємодія з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду, купрум(ІІ) гідроксидом.

  0_c07cd_fac4af57_orig

  4. Карбонові кислоти

  Item 1 Title

  Content for item 1

  Програма ЗНО

  Зміст навчального матеріалу

  Acetic_acid

  Характеристичну (функціональну) групу карбонових кислот. Класифікацію карбонових кислот. Загальну формулу насичених одноосновних карбонових кислот. Будову, номенклатуру, ізомерію одноосновних карбонових кислот, властивості, добування, застосування.

  Предметні вміння та результати навчальної діяльності

  Визначати структурні ізомери насичених одноосновних карбонових кислот за будовою карбонового ланцюга, міжкласові ізомери (естери).

  Називати за номенклатурою IUPAC насичені одноосновні карбонові кислоти, давати тривіальні назви першим трьом одноосновним карбоновим кислотам.

  Класифікувати карбонові кислоти за будовою карбонового ланцюга (насичені, ненасичені), кількістю карбоксильних груп (одно-, двох-основні) і кількістю атомів Карбону в їх молекулах (нижчі, вищі).

  Складати формули структурних ізомерів насичених одноосновних карбонових кислот; рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості карбонових кислот (взаємодія з активними металами, основними оксидами, основами, солями карбонатної кислоти, спиртами); рівняння реакцій добування метанової кислоти (окиснення метану, взаємодія карбон(ІІ) оксиду з натрій гідроксидом із подальшою дією хлоридної кислоти) та етанової кислоти (окиснення бутану, етанолу, етаналю).

  Обґрунтовувати здатність нижчих карбонових кислот до електролітичної дисоціації, а їх розчинів — змінювати забарвлення індикаторів; особливі хімічні властивості метанової кислоти (здатність до окиснення – взаємодія з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду, купрум(ІІ) гідроксидом).

  Порівнювати фізичні властивості (температури кипіння, розчинність у воді) насичених одноосновних карбонових кислот і одноатомних насичених спиртів; кислотні властивості карбонових кислот в межах гомологічного ряду, а також зі спиртами, фенолом і неорганічними кислотами.

  Установлювати зв’язки між електронною будовою молекул і фізичними та хімічними властивостями карбонових кислот.

  5. Естери. Жири.

  Програма ЗНО

  Зміст навчального матеріалу

  images (1)

  Загальну формулу естерів карбонових кислот. Будову, номенклатуру, ізомерію, властивості, добування, застосування.
  Жири – естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікацію жирів, властивості, добування, застосування. Мила і синтетичні мийні засоби.

  Предметні вміння та результати навчальної діяльності

  Визначати структурні ізомери естерів карбонових кислот за будовою карбонового ланцюга, міжкласові ізомери (карбонові кислоти); структурні формули жирів – триолеїну, тристеарину; формули солей пальмітинової і стеаринової кислот.

  Називати естери за номенклатурою IUPAC.

  Класифікувати жири на тваринні і рослинні; тверді і рідкі.

  Складати рівняння реакцій утворення естерів (естерифікація) і їх гідролізу; рівняння реакцій, які відображають властивості жирів (гідролізу, омилення, гідрування).

  Установлювати зв’язки між складом, будовою молекул, властивостями та застосуванням жирів.

  Застосовувати знання для вибору способу виявлення ненасичених рідких жирів (взаємодія з бромною водою).

  6. Вуглеводи

  Програма ЗНО

  Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

  7790562-molecule-of-glucose-3d-render-isolated-on-white

  Класифікацію вуглеводів; склад, молекулярні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; структурну формула відкритої форми молекули глюкози; властивості глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози; добування глюкози, виробництво сахарози і крохмалю; якісні реакції для визначення глюкози і крохмалю; застосування глюкози, крохмалю, целюлози.

  Предметні вміння та результати навчальної діяльності

  Розрізняти моно-, ди- та полісахариди.

  Наводити приклади застосування глюкози, крохмалю (виробництво етанолу) та целюлози (добування штучного ацетатного шовку) їхніми властивостями.

  Складати рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості глюкози (повне і часткове окиснення, відновлення, спиртове та молочнокисле бродіння, естерифікація, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом без нагрівання (без запису рівняння реакції) та з нагріванням), сахарози (повне окиснення, гідроліз, утворення сахаратів), крохмалю (кислотний та ферментативний гідроліз) і целюлози (повне окиснення, гідроліз, естерифікація – утворення триацетату та тринітрату целюлози), фотосинтезу.

  Установлювати подібність і відмінність крохмалю та целюлози за складом, будовою молекул і властивостями.

  Застосовувати знання для вибору способу виявлення глюкози (взаємодія з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду, реакції з купрум(ІІ) гідроксидом) і крохмалю (взаємодія з йодом).

  Тести з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки”

  Тести з теми «Спирти і феноли»

   

  Тест “Спирти і феноли” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  21856230-3d-белых-людей.-Студент-в-классе,-сидя-за-столом-с-ноутбу

  1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол

  А  C2H6+Br2→;         Б  C2H5OH + HBr→;         В  C2H4+H2O→;        Г  C2H2+H2O→.

   2. Укажіть за номенклатурою IUPAC назву речовини, формула якої

  43А  1,1,2-триметилпропан-1-ол;        Б  1,1-диметил-2-метилпропан-1-ол;

  В  2,2,3-триметилбутан-2-ол;            Г  2,3-диметилбутан-2-ол.

  3. Вкажіть формулу багатоатомного спирту 

  44

  4. Вкажіть  органічну сполуку, що взаємодіє із хлоридною кислотою

  А  2-метилпропан-2-ол;          Б  пропаналь;

  В  пропанова кислота;             Г  фенол.

  5. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

  CH4 →X → CH3OH

  А дихлорометан;          Б хлорометан;

  В трихлорометан;        Г тетрахлорометан.

  6. До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йод алкан?

  А  алкени;          Б  карбонові кислоти;          В  спирти;          Г  феноли.

  7. Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.

  А  тринітрат целюлози;             Б  нітрометан;

  В  тринітрат гліцеролу ;            Г  амінооцтова кислота.

  8. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою

  СН3─СН2Cl  →  СН3─ СН2─ОН  →  СН2= СН2

  А  гідроліз, гідрування;               Б  гідроліз, дегідратація;

  В  дегідратація, гідрування;             Г  дегідрування, гідроліз.

  9.  Укажіть хімічну формулу речовини, водний розчин якої використовують для проведення якісної реакції на фенол, що супроводжується утворенням білого осаду.

  А  Br2;            Б  CuSO4;          В  FeCl3;          Г CO2.

  10. Укажіть структурну формулу третинного спирту.

  40

   11.Який спирт добувають гідролізом жирів?

  А  гліцерол;           Б  етанол;           В  пропан-1-ол;          Г  пропан-2-ол.

  12. Унаслідок внутрішньомолекулярної дегідратації етанолу утворюється

  А  етен;          Б  етин;          В етер;          Г  естер.

  13. Між якими речовинами відбувається реакція приєднання?

  А  СН4 і Cl2;           Б  C6H6 і H2;          В  C2H6 і O2;          Г  C2H5OH і Na.

  14. Вода змішується з етанолом без обмежень, але не змішується із бензеном, тому що…

  А   Вода, етанол і бензен мають неполярні молекули.

  Б   Вода й етанол мають полярні молекули, бензен – неполярний розчинник.

  В   Вода й етанол мають неполярні молекули, бензен – полярний розчинник.

  Г   Вода є неполярною речовиною, а етанол і бензен мають полярні молекули.

   15. Фенол реагує з

  А  калій гідрогенкарбонатом;          Б  натрій гідроксидом;

  В  калій сульфатом;               Г  гідроген хлоридом.

  16. У пробірку з етанолом занурили розжарену мідну спіраль. Укажіть формулу речовини, яка утворилася внаслідок цього.

  А  СО2;          Б  С2Н4;          В СН─ О ─ СН3;          Г  СН─ СНО.

  17. Позначте ознаку перебігу реакції, що дозволяє відрізнити насичені  багатоатомні спирти від насичених одноатомних спиртів

  А  утворення синього розчину в реакції з купрум(ІІ) гідроксидом;

  Б  утворення „срібного дзеркала” в реакції з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду;

  В  знебарвлення  бромної води;

  Г  знебарвлення розчину калій перманганату.

  18. У Вашому розпорядженні є пробірка, пробіркотримач, нагрівний прилад,    вода, побутові та лікарські засоби. Позначте препарати, за допомогою  яких можна провести якісну реакцію (мінімум стадій) на багатоатомний   спирт

   А   “Лізоформ”: формаліну 40 частин, мила калійного 40 частин, спирту етилового 20 частин; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний   купорос”;

  Б   “Альмагель”: 5 мл суспензії містять 0,3 г алюміній гідроксиду, 0,1 г  магній гідроксиду, 0,8 г сорбіту;

  В   Оцет 9 %-ий;  сода, спирту етилового 95 % -ого – 25 мл;

  Г   “Кріт”: натрій гідроксид; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний  купорос”; “Гліцерин”: розчин для зовнішнього застосування 85 %-ий   по 25 г у флаконах.

  19. Установіть відповідність між природою та формулою спирту

  42

  20. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання

  Назва органічної речовини

  1 бензен

  2 гліцерол (гліцерин)

  3 метан

  4 фенол

   

  Галузь використання

  А виробництво пластмас

  Б консервант у харчовій промисловості

  В пальне в побуті та промисловості

  Г парфумерія і фармація

  Д розчинник

   

  21. Установіть послідовність утворення проміжних продуктів під час перетворення метану на фенол.

  А  хлоробензен;          Б  метан;           В  етин;           Г  бензен.

  22. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень.

  А  C2H5OH;          Б  C2H4;           В  C6H6;           Г  C2H2.

  23. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромофенолу:

  А  ацетилен;          Б  бензен;           В  фенол;          Г  хлоробензен.

  24. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неорганічної речовини на спирт.

     41

   

  25. Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм.

  26. Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якої

  39

  27. Для проведення реакції взято насичений одноатомний спирт масою 92 г і натрій у надлишку.  Унаслідок реакції виділився газ об’ємом 22,4 л (н.у.). Визначте молекулярну формулу спирту. Укажіть число атомів Гідрогену в його молекулі.

  Тест “Спирти та феноли” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1205037-Smart-Caucasian-School-Boy-Doing-Book-Homework-Study-Poster-Art-Print

  1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол

  А  C2H6+Br2→          Б  C2H5OH + HBr→

  В  C2H4+H2O→        Г  C2H2+H2O→

  2. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

  CH4 →X → CH3OH

  А  дихлорометан            Б хлорометан      

  В  трихлорометан          Г тетрахлорометан

  3. Визначте формулу речовини «Х», що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень

  СН4 → Х→ CН3СOН

  А  СН2 = СН2           Б  С2Н4              В  С2Н2              Г  C2Н5 – OН

  4. Яку назву має речовина, структурна формула якої

  Рисунок1

  А   гептан-2-ол

  Б  2,4-диметилпентан-2-ол

  В  1,1,3-триметилбутан-1-ол

  Г  1,1,3,3- тетраметилпропан-1-ол

  5. Укажіть ознаки, що характерні для фенолу

  1  безбарвні кристали

  2  газувата речовина

  3  антисептик

  4  амфотерність

  5  розчинний у гарячій воді

  6  не має запаху

  Варіанти відповіді

  А  1, 3, 5            Б  1, 2, 4             В  2, 5, 6        Г  3, 4, 5

  6. Визначте формулу сполуки, що належить до класу одноатомних насичених спиртів

  Рисунок1

  7. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою

  Рисунок1

  А  гідроліз, гідрування               Б  гідроліз, дегідратація

  В  дегідратація, гідрування        Г  дегідрування, гідроліз

  8. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання

  1 бензен                        А виробництво пластмас

  2 гліцерол                     Б консервант у харчовій промисловості

  3 метан                          В пальне в побуті та промисловості

  4 фенол                          Г парфумерія і фармація

                                           Д розчинник

  9. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромфенолу

  А  ацетилен      Б бензен        В фенол         Г  хлоробензен

  10. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень

  А  C2H5OH           Б  C2H4                 В  C6H6                  Г  C2H2

  11. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень арену на сіль фенолу

  А  C6H5OH        Б  C6H5Cl        В  C6H6        Г  C6H5OK

  12. Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм.

  13. Унаслідок взаємодії натрію з насиченим одноатомним спиртом масою 0,46 г виділяється водень об’ємом 112 мл (н.у.). У відповіді позначте суму індексів у формулі цього спирту.

  14.Обчисліть об’єм (л) кисню (н.у.), що необхідний для згоряння пари метанолу об’ємом 2 л..

  Тест “Спирти та феноли” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

  1. Укажіть структурну формулу третинного спирту

  спирти

  2. Який спирт добувають гідролізом жирів?

  А  пропан-2-ол       Б  етанол          В  пропан-1-ол          Г  гліцерол

  3. Скільки атомів Гідрогену у молекулі фенолу?

  А  4          Б  5          В  6          Г  7

  4. Укажіть структурну формулу багатоатомного спирту

  сп

  5. Установіть відповідність між природою та хімічними формулами спиртів

  Природа спиртів

   

  1  вторинний ненасичений

  2  вторинний насичений

  3  первинний ненасичений

  4  третинний ненасичений

   Хімічна формула спиртівспрт

  6. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень алкіну на етер

  А  СH3СH2OН     Б  СH2= СH2      В  С2H52H5     Г  СН≡СН

  Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень спирту на арен

  7. А  С2H5OН     Б  С2H2      В  С2H4     Г  С6Н6

  8. Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якої

  1

   

  9. Структурна формула сполуки

  1

   Запишіть локанти без розділових знаків у послідовності, в якій вони розташовані у назві цієї речовини.

  Content for tab3

  Відповіді на завдання тесту № 1

  1-В           2-Г           3-Б           4-А         5-Б          6-В          7-В          8-Б          9-А          10-Г          11-А          12-А

  13-Б         14-Б         15-Б         16-Г         17-А         18-Г         19   1-Г  2-А  3-Д  4-В              20   1-Д  2-Г  3-В  4-А

  21    Б В ГА       22 А Б Г В         23 А Б Г В         24  В Г Б А         25     7             26    353        27     6

  Відповіді на завдання тесту № 2

  1-В          2-Б           3-В           4-Б           5-А           6-Г          7-Б

  8    1-Д  2-Г  3-В  4-А           9  А-Б-Г-В              10   А-Б-Г-В

  11  В-Б-А-Г         12  7          13  9         14  6

  Тести з теми «Альдегіди та карбонові кислоти»

   

  Тест “Альдегіди та карбонові кислоти” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2010 років

  1. Позначте назву карбонової кислоти, для якої характерна реакція «срібного дзеркала»

  А  етанова          Б  пропанова          В  метанова          Г  бутанова

  2. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот

  А  СnН2nСООН          Б    CnH2n+1COOH

  В   СnН2n-1CООН         Г   CnH2n+1C(O)H

  3. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен

  А  метанол            Б  глицерол          

  В  етанова кислота        Г  етанол

  4. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою

  А  2-метилпропан-2-ол           Б  пропаналь      

  В  пропанова кислота            Г  фенол

  5. Хімічна формула альдегіду, що використовується в медицині як антисептик

  А  CH3OH       Б  CH3-CH2-COOH      В  C6H5OH          Г  HCOH

  6. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь

  А  аміачний розчин аргентум (I) оксиду

  Б  водний розчин брому

  В  водний розчин натрій карбонату

  Г  суміш концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот

  7. До якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йодалкан?

  А  алкени                Б  карбонові кислоти           

  В  спирти                 Г  феноли

  8. Визначте речовини, із якими може взаємодіяти оцтова кислота

  1  калій гідроксид
  2  гідрогенхлорид
  3  золото
  4  натрій карбонат
  5  бутанол
  6  карбон (IV) оксид

  Варіанти відповіді:
  А  1, 2, 4      Б  2, 3, 4      В  1, 4, 5      Г  1, 3, 5

  9. Нашатирний спирт − це засіб від мурашиних і бджолиних укусів, що спричиняють опіки на шкірі. Якщо ушкоджені місця змочити нашатирним спиртом, стає набагато легше. Визначте хімізм такого лікування, вказавши тип хімічної реакції.

  А  розкладу      Б  нейтралізації      В  сполучення      Г  заміщення

  10. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити мурашину кислоту від оцтової

  А  натрій          Б  аміачний розчин аргентум(І) оксиду;   

  В  магній          Г  магній оксид

  11. Укажіть продукт часткового окиснення етаналю

  А   карбон(ІV) оксид         Б  етанова кислота

  В  етанол                              Г  етин

  12. Альдегід масою 0,88 г прореагував з амоніачним розчином арґентум(І) оксиду, при цьому утворилося срібло масою 4,32 г. Укажіть назву альдегіду, що вступив в реакцію,

  А  метаналь      Б  етаналь      В  пропаналь        Г  бутаналь

  13. Насичену одноосновну кислоту масою 7,4 г повністю нейтралізували розчином, що містить калій гідроксид масою 5,6 г. Укажіть формулу цієї кислоти

  А   НСООН                        Б  СН3СООН     

  В  СН3 – СН2 – СООН      Г  СН3 – (СН2)2 – СООН 

   14. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від алкану до карбонової кислоти, що є, важливим реагентом у промисловості органічного синтезу

  А  СН4             Б  С2H2            В  СН3СООН           Г  СН3СОН

   15. Установіть генетичний ланцюжок добування метанової кислоти з поданих речовин

  А метаналь            Б метан           В хлорометан            Г метанол

  16. Під час взаємодії етанової(оцтової ) кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу.

  17. Органічна кислота є причиною жаління кропиви, молекулярну формулу якої потрібно визначити. Масові частки хімічних елементів у цій сполуці складають: Карбону − 26,08%, Гідрогену − 4,35%, Оксигену − 69,56%. Обчисліть суму індексів атомів елементів у молекулярній формулі кислоти.

  Тест “Альдегіди та карбонові кислоти” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2011-2012 років

  1245005-Caucasian-Boy-Peeking-To-Copy-His-Classmates-Answers-Poster-Art-Print

  1. Укажіть продукт гідрування етаналю

  А етанова кислота        Б етан         В етанол         Г етилетаноат

  2. Яка властивість притаманна метановій кислоті?

  А слабша за етанову кислоту        

   Б малорозчинна у воді

  В реагує з лугами                             

  Г є твердою речовиною (н. у.)

  3. Реакція приєднання відбувається між

  А  С2Н4 і Н2        Б  СН4 і Br2

  В  С2Н6 і О2        Г  СН3ОН і СН3СООН

  4. Продуктом відновлення пропаналю є речовина, формула якої

  спирт

  5. Укажіть властивість етанової кислоти

  А  слабкий електроліт      

   Б  малорозчинна у воді

  В  сильна кислота               

  Г  двоосновна

  6. Реакція естерифікації відбувається між

  А альдегідом і карбоновою кислотою

  Б  двома альдегідами

  В  спиртом і карбоновою кислотою

  Г  двома спиртами

  7. Нагріванням суміші, що складається з твердих натрій етаноату та натрій гідроксиду, добувають

  А  СН4        Б  С2Н2        В  СН3ОН        Г  С2Н5ОН

  8. Укажіть структурну формулу метаналюальдегид

  9. Пропанова кислота

  А  одноосновна насичена           

  Б  двохосновна ненасичена

  В  одноосновна ненасичена        

   Г  двохосновна насичена

  10. Укажіть вуглеводень, окисненням якого добувають етанову кислоту у промисловості

  А  бутан        Б  пропан         В  етен         Г  пропен

  11. Реактивом для проведення якісної реакції на наявність альдегідної групи є речовина, хімічна формула якої

  А  I2        Б  FeCl3        В  Cu(OH)2        Г  (C6H10O5)n

  12. Укажіть суму коефіцієнтів рівняння реакції етанової кислоти з кальцій оксидом, продуктом якої є середня сіль

  А  3         Б  4             В  5                 Г  6

  13. Укажіть формулу речовини  Х  у хімічному рівнянні

  1.jpg

  А  СН3СООС2Н5

  Б  С2Н5СООСН3

  В  НСООС3Н7

  Г  НСООСН(СН3) 2

  14. Які речовини добувають гідролізом моногалогенопохідних алканів?

  А  насичені одноатомні спирти

  Б  альдегіди

  В  одноосновні карбонові кислоти

  Г  етери

  15. Укажіть відповідність між хімічними формулами та природою речовин

  2 А альдегід

  Б етер

  В спирт

  Г естер

  Д кислота

   

  16. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і класами органічних сполук

  Структурна формула

  1

  Клас органічних сполук

  А  карбонова кислота

  Б  етер

  В  альдегід

  Г  естер

  Д  спирт

  17. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкану на альдегід

  А  С2Н5ОН        Б  С2Н5Сl        В  С2Н6          Г  СН3СНО

  18. Розташуйте сполуки за зростанням їхніх кислотних властивостей

  А  етанова кислота              Б  етанол

  В  карбонатна кислота        Г  фенол

  19. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на сіль

  А  етаналь        Б  етанова кислота

  В  етанол          Г натрій етаноат

  20. Розташуйте сполуки за зростанням їхніх температур кипіння

  А  С2Н6        Б  СН3СООН          В  С2Н5ОН        Г  С4Н10

  21. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень неорганічної речовини на естер

  А  СН3ОН          Б  НСООСН3            В  НСООН           Г  СО

  22. Розташуйте речовини за зростанням температури плавлення

  А  HOCH2CH(OH)CH2OH           Б  С2Н5ОН         

  В  СН3(СН2)2OH                           Г  С3Н8

  Відповіді на завдання тесту № 1

  1–В      2–Б      3–Г      4–А      5–Г      6–А         7–В      8–В      9–Б      10–Б    11–Б    12–Б      13–В

  14   А-Б-Г-В               15  Б-В-Г-А              16  95        17  5

  Відповіді на завдання тесту № 2

  1-В          2-В           3-А           4-А           5-А           6-В          7-А         8-А         9-А           10-А         11-В         12-В         13-А        14-А

  15  1-В  2-А  3-Д  4-Г            16 1-В  2-Б  3-Г  4-А          17  В-Б-А-Г          18  Б-Г-В-А        19  В-А-Б-Г

  20  А-Г-В-Б         21  Г-А-В-Б        22  Г-Б-В-А

  Тест з теми «Естери. Жири»

  1. Позначте назву жиру, якому не властива реакція гідрування

  А  триолеат          Б тристеарат         В триленолеат          Г трилінолеат

  2. Укажіть реакцію, у результаті якої здійснюється виробництво маргарину

  А   гідроліз          Б   естерифікація          В   гідратація          Г   гідрування

  3. Аромат квітів зумовлений вмістом у них

  А  карбонових кислот               Б  альдегідів       

  В  спиртів                                      Г  естерів

  4. Тваринний жир містить у своєму складі значну кількість залишків стеаринової кислоти. Яка її формула?

  А  С15Н31СООН

  Б  С17Н35СООН

  В  С17Н33СООН

  Г  С17Н31СООН

  5. Укажіть хімічну формулу органічної сполуки «Х» у схемі перетворень

  Рисунок1

  А  С2Н5ОН        Б  СН3СНО        В  СН3СООСН3        Г  НСООС2Н5

  6. Яка хімічна формула речовини Х у схемі: жир + NaOH → мило + Х

  А  С2Н4О2        Б  С2Н5ОН        В  С3Н8О3        Г  С6Н5ОН

  7. Укажіть речовини, що утворюються внаслідок гідролізу естерів

  А  спирти і карбонові кислоти       Б  альдегіди і алкени       

  В  карбонові кислоти і алкіни        Г  етери і спирти

  8. Установіть відповідність між назвами і формулами речовин

  Назва речовин

    1  пропаналь

    2  пропан-1 ол

    3  етанова кислота

    4  етилметаноат

  Формула речовин

    А  СН3СООН

    Б  НСООС2Н5

    В  СН3СН2СНО

    Г  С2Н5СООСН3

    Д  СН3СН2СН2ОН

  9. Установіть послідовність утворення проміжних речовин під час перетворення метану на натрій ацетат

  А  етиловий спирт          Б  етилен
  В  ацетилен                        Г  етиловий естер оцтової кислоти

  10. Обчисліть масу етанолу (г), яка необхідна для добування естеру оцтової кислоти масою   75 г, якщо масова частка від теоретично можливого виходу становить 80%.

  11. Реакцією естерифікації з етанолу масою 92 г добули етилетаноат масою 132 г. Який відносний вихід естеру?

  Відповіді на завдання тесту

  1-Б,  2-Г,  3-Г,  4-Б,  5-В,  6-В,  7-А

  8  1-В, 2-Д, 3-А, 4-Б,  9 ВБАГ,  10 49,  11 75.

  Тест з теми «Вуглеводи»

   

  1. Позначте вуглевод, що належить до гексоз

  А  рибоза          Б  сахароза        В  глюкоза        Г  дезоксирибоза

  2. Укажіть формулу глюкози

  А   C12H22O11         Б   C6H12O6           В   C6H5OH            Г   C2H5OH

  3. Визначте тип хімічної реакції, що відбувається під час виробництва патоки для харчової промисловості

  А  частковий гідроліз          Б  дегідратація

  В  етерифікація          Г  часткове окиснення

  4. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум(II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку.

  А  гліцерол                   Б  глюкоза          

  В  сахароза                   Г  фруктоза

  5. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків

  А  рибози        Б  лактози         В  α-глюкози        Г  β- глюкози

  6. Кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є

  А сахароза, вода                                Б карбон(ІV) оксид, вода

  В етанол, карбон(ІV) оксид               Г етанол, вода

  7. Відомо, що молочнокислі продукти корисні для здоров’я. Процес, що відбувається під час виробництва кефіру, це

  А  бродіння     Б  полімеризація      В  гідрування       Г  гідратація

  8. Речовина, що міститься в деревному димі, дозволяє виробляти копчені рибу та ковбаси, а її розчин використовується як консервант біологічних препаратів. Визначте цю речовину.

  А глюкоза       Б формальдегід         В сахароза             Г фруктоза

  9. Укажіть продукти повного окиснення целюлози

  А  карбон(ІV) оксид, вода               Б  крохмаль, вода

  В  сахароза, карбон(ІV) оксид       Г  етанол, карбон(ІV) оксид

  10. Укажіть хімічну формулу речовини, водно-спиртовий розчин якої використовують для проведення якісної реакції на крохмаль

  А  Br2,          Б  I2          В  CuSO4          Г  FeCl3

  11. Укажіть кінцевий продукт гідролізу крохмалю

  А  глікоген        Б  гліцерол        В  глюкоза        Г  етанол

  12. Укажіть назву альдегідоспирту

  А  сахароза        Б  целюлоза        В  крохмаль         Г  глюкоза

  13.  Яку речовину добувають кислотним гідролізом целюлози?

  А  С2Н5ОН         Б  НСООСН3         В  С6Н12О6           Г  С12Н22О11

  14. Скільки гідроксильних груп у молекулі глюкози?

  А  1        Б  3        В  5        Г  6

  15.  Дисахаридом є

  А  глюкоза        Б  фруктоза        В  целюлоза        Г  сахароза

  16. Установіть відповідність між речовинами та реактивами для якісної реакції на них.

  Речовини

  1  етин

  2  крохмаль

  3  етаналь

  4  гліцерол (гліцерин)

  Реактиви для якісної реакції

  А  Ag2O, NH3

  Б  Cu(OH)2

  В  Br2

  Г  HNO3, H2SO4

  Д  спиртовий розчин I2

  17. За характеристикою речовини установіть її назву

  Характеристика речовини

  1  Речовина – солодка на смак, «виноградний цукор»

  2  Тугоплавка ресовина, під час її взаємодії з водою виділяється вклика кількість теплоти

  3  Речовина сильний антисептик, «карболова кислота»

  4  Речовина жовтого кольору, яку використовують у виробництві сірників

  Назва речовини

  А  кальцій оксид

  Б  фенол

  В  сірка

  Г  алюміній

  Д  глюкоза

  18. Розташуйте речовини за зростанням кількості гідроксильних груп, що входять до складу їхніх молекул

  А   фенол        Б  крохмаль        В  гліцерол         Г  сорбіт

  19. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень дисахариду на альдегід

  А  C2H6O          Б  С2Н4O              В  С6Н12О6           Г  С12Н22О11

  20. Обчисліть масу крохмалю, що утворюється в рослині в результаті асиміляції вуглекислого газу об’ємом 672 л (н.у.).

  Відповіді на завдання тесту № 1

  1-В        2-Б        3-А        4-Б        5-В        6-Б        7-А        8-Б        9-А       10-Б

  11-В      12-Г       13-В      14-В      15-Г          16  1-В  2-Д  3-А  4-Б       17  1-Д  2-А  3-Б  4-В

  18  А-В-Г-Б           19  Г-В-А-Б         20  4860