Обчислення за хімічними рівняннями, якщо одна з реагуючих речовин взята з надлишком

Задачі для самостійного розв’язуваня за темами

Галогени

1. Знайдіть масу осаду, утвореного при взаємодії 34 г арґентум(І) нітрату з 21 г барій хлориду.

2. Обчисліть масу карбон(IV) оксиду, який можна добути в результаті взаємодії кальцій карбонату масою 7 г з хлоридною кислотою масою 30 г, у якій масова частка гідроген хлориду складає 20%. (3,08 г)

Елементи VІ-А групи

1. Знайдіть масу солі, яка утворюється в результаті зливання 0,5 л розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20% (густина розчину 1,22 г/см3) і 0,5 кг розчину 3 масовою часткою сульфатної кислоти 19,6%. (142 г)

2. До розчину масою 200 г з масовою часткою сульфатної кислоти 9,8% долили розчин натрій гідроксиду, що містив 16 г лугу. Обчисліть масу солі, що утворилась. (28,4 г)

3. Обчисліть масу осаду, який утвориться при зливанні 100 мл розчину з масовою часткою барій хлориду 9,45% і густиною 1,1 г/см3 та 200 мл розчину 3 масовою часткою сульфатної кислоти 4,76% і густиною 1,03 г/см3. (11,65 г)

4. Через розчин, що містить  натрій гідроксид масою 2,5 г, пропустили гідроген сульфід об’ємом 11,2 л  (н.у.). Яка сіль і якої маси утвориться при цьому? (3,5 г NaHS)

5. Яка речовина утвориться при пропусканні продукту повного згоряння гідроген сульфіду об’ємом 8,96 л (н.у.) через  розчин натрій гідроксиду об’ємом 129,5 мл з масовою часткою розчиненої речовини 11% і густиною 1,11 г/см3? Обчисліть її масу. (41,6 г, кисла сіль)

Елементи V-А групи

1. Визначте об’єм (н.у.)   амоніаку,  який отримали із суміші 14 г азоту і 14 г водню, якщо масова частка виходу продукту реакції дорівнює 20% від теоретично можливого. (4,48 л)

2. Визначте масу амоній хлориду, добутого з амоніаку масою 30 г і гідроген хлориду масою 73 г? (94,4 г)

3. Суміш, яка складається з 1,48 г кальцій гідроксиду і 3 г амоній сульфату, нагріли до припинення реакції. Який об’єм амоніаку утворився (н.у.)? (0,896 л)

4. Чи вистачить 80 кг кисню для каталітичного окиснення амоніаку масою 56 кг? Визначте масу добутого нітроген(ІІ) оксиду? (60 кг)

5. Яка сіль утвориться, якщо  амоніак об’ємом 4,48 л (н.у.) пропустити через розчин  амоній дигідрогенортофосфату масою 230 г з масовою часткою солі 10%? Обчисліть її масу. (26,4 г  Na2HPO4)

6. Розчин ортофосфатної кислоти масою 100 г з масовою часткою кислоти 9,8% додали до розчину калій гідрогенфосфату масою 200 г та з масовою часткою речовини 17,4%. Визначте масові частки солей у розчині після закінчення реакції. (5,8 % K2HPO4, 9,07 % KH2PO4)

7. Через 200 г розчину амоній дигідрогенортофосфату з масовою часткою солі 23% пропущено газ, який одержали взаємодією 10,7 г амоній хлориду з надлишком калій гідроксиду. Які речовини і якої маси залишаться в розчині після його випарювання при помірній температурі? (23 г NH4H2PO4, 26,4 г (NH4)2HPO4).

Елементи ІV-А групи

1. Яка сіль утворюється в результаті пропускання карбон(IV) оксиду масою 0,88 г крізь розчин масою 10 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20%? Знайдіть масу цієї солі. (2,12 г Na2CO3)

2. Визначте масу солі, що утворилась в результаті пропускання вуглекислого газу об’ємом 2,24 л (н.у.) через розчин масою 25 г з масовою часткою натрій гідроксиду 16%?

3. Вуглекислий газ, добутий у результаті повного згоряння вугілля, маса Карбону в якому дорівнювала 2,4 г, пропустили крізь розчин масою 40 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20%. Обчисліть масу утвореної солі. (16,8 г)

4. Вуглекислий газ, що одержали при термічному розкладанні 4,2 г магній карбонату, пропустили через розчин, що містить 2,4 г натрій гідроксиду. Які солі утворились при цьому? Обчисліть їх масу. (1,06 г Na2CO3, 3,36 г NaНCO3)

Металічні елементи та їхні сполуки

1. Для алюмотермії використали суміш, що містила 5,4 г алюмінію і 30 г купрум(II) оксиду. Визначте масу отриманої міді?

2. До розчину, що містить 16 г купрум (ІІ) сульфату, додали розчин, що містить 20 г натрій гідроксиду, визначте масу осаду, що випав?