Нітрогеновмісні органічні сполуки

1. Аміни

Програма ЗНО

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

 Характеристичну (функціональну) групу амінів. Класифікацію амінів.

Номенклатуру, ізомерію, будову, властивості, способи добування та застосування.

 повинні вміти

Визначати структурні формули ізомерних амінів за будовою карбонового ланцюга, положенням аміногрупи та міжвидові ізомери (первинні, вторинні, третинні аміни).

Називати аміни за номенклатурою IUPAC.

Класифікувати аміни як похідні амоніаку (первинні, вторинні і третинні) та за будовою карбонового ланцюга (насичені, ароматичні).

Складати рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості насичених амінів як органічних основ (взаємодія з водою, неорганічними кислотами; горіння); аніліну (взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою); добування аніліну (відновлення нітробензену – реакція М. Зініна).

Обґрунтовувати основні властивості насичених амінів та аніліну; зменшення основних властивостей і збільшення реакційної здатності аніліну в реакціях заміщення.

Порівнювати основні властивості амоніаку, первинних, вторинних, третинних насичених амінів та аніліну.

 

Item 2 Title

Content for item 2

2. Амінокислоти

Програма ЗНО

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

Склад і будову молекул, номенклатуру, властивості, добування, застосування амінокислот. Поняття про амфотерність амінокислот, біполярний йон; ди-, три-, поліпептиди, пептидний зв’язок (пептидна група атомів)

повинні вміти

Називати амінокислоти за номенклатурою IUPAC.

Складати структурні формули найпростіших амінокислот – гліцину (аміноетанової), аланіну (2-амінопропанової); рівняння реакцій, що відображають хімічні властивості амінокислот на прикладі взаємодії аміноетанової кислоти і 2-амінопропанової кислоти з неорганічними кислотами, основами; утворення ди-, три-, поліпептидів.

Обґрунтовувати амфотерність амінокислот, утворення біполярних йонів.

Порівнювати за будовою молекул і хімічними властивостями амінокислоти з карбоновими кислотами та амінами.

 

Item 2 Title

Content for item 2

3. Білки

Програма ЗНО

структуры белка

.

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

Будову білків, їх властивості, застосування, кольорові реакції на білки.

повинні вміти

Характеризувати процеси гідролізу, денатурації білків.

Застосовувати знання для вибору способу виявлення білків (ксантопротеїнова та біуретова реакції).

Item 2 Title

Content for item 2

Тести  «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Тест “Нітрогеновмісні органічні сполуки” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

images

1. Позначте продукти згоряння амінів

А СО2, Н2О        Б СО2, Н2О, NH3        В СО2, Н2О, N2        Г СО2, Н2О, N

2. Виберіть сполуку, з якої синтезують анілін

А  нітробензен        Б  нітрогліцерол        В  фенол        Г  етанол

3. Позначте форму існування амінокислот у нейтральному середовищі

А  катіон        Б  аніон        В  молекула        Г  біполярний йон

4. Укажіть, за допомогою якої реакції можна довести наявність пептидного зв’язку в молекулі білка

А  ксантопротеїнова        Б  гідроліз

В  біуретова          Г  реакція «срібного дзеркала»

5. Формула ароматичного аміну

А  CH3–NH2                     Б  СН3–CH2–CH2–NH2

В  CH3–NH –СН3           Г  C6H5 –NH2

6. Визначте формулу первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5

А  бутиламін           Б  метиламін

В пропіламін          Г  етиламін

7. Взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення

А  синє          Б  зелене            В  жовте            Г  фіолетове

8. Укажіть назву органічної речовини, що проявляє амфотерні властивості

А   бутанол                  Б  бутанова кислота

В  бутен                        Г   амінобутанова кислота

9.  Укажіть речовини, що здатні реагувати з аніліном

1 калій хлорид

2 аргентум(І) нітрат

3 бром

4 азот

5 нітратна кислота

6 натрій гідроксид

Варіанти відповіді:

А  1 і 5           Б  3 і 5              В  5 і 6            Г  2 і 4

10. Установіть послідовність збільшення числа атомів Карбону  в молекулах сполук

А  амінобутанова кислота          Б  фенол

В  оцтовий альдегід                      Г  пропанол

11. Установіть генетичний ланцюжок добування амінооцтової кислоти з поданих речовин

А  етиловий спирт          Б  хлороцтова кислота

В  оцтова кислота           Г  оцтовий альдегід

12. Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від первинної до четвертинної структури)

А  білкова глобула                      Б  α-спіраль

В  комплекс субодиниць         Г  поліпептидний ланцюг

13. Розташуйте речовини за зростанням основних властивостей

А метиламін      Б диметиламін       В амоніак         Г анілін

14. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від ацетилену до аніліну

А   С6H52         Б   С6H6            В   С2H2              Г   С6H52

15. Нітросполука містить 58,54 % С, 4,09 % Н, 26,00 % О, 11,37 % N. Складіть молекулярну формулу нітросполуки та обчисліть суму індексів у формулі.

 

Тест “Нітрогеновмісні органічні сполуки” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

1167047-Blond-School-Girl-Writing-Poster-Art-Print

1. Білкову природу мають

1  шкіра

2  піт

3  волосся

4 гемоглобін

5 сльозова рідина

6 підшкірний жир

Варіанти відповіді:

А  1,2,3         Б  2,3,4           В  1,3,4           Г  4, 5,6

2. Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.

А  тринітрат целюлози             Б  нітрометан

В  тринітрат гліцеролу             Г  амінооцтова кислота

3. Визначте сполуку, що є вихідною для синтезу аніліну

А нітробензен     Б нітрогліцерол     В фенол     Г метиламін

4. Визначте назву кінцевого продукту перетворень

Рисунок1

 

А  карбонова кислота             Б  альдегід

В  спирт                                       Г  амінокислота

5. Укажіть формулу α-амінокислоти

Рисунок1

6. Укажіть речовину білкової природи

А  етен        Б  триолеїн        В  гемоглобін        Г  глікоген

7. Укажіть речовину, яка спричиняє хімічний опік шкіри

А  гліцерол        Б  гліцин        В  кальцій оксид        Г  калій хлорид

8. Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням

Хімічна формула

1  H2N(CH2)5COOH

C17H35COONa

3  NaF

4  KCl

Застосування

А  Профілактика карієсу

Б  Регуляція водно-сольового обміну

В  Виготовлення мила

Г  Профілактика інфікування ВІЛ

Д  Виготовлення капронового волокна

9. Розташуйте сполуки у порядку зростання числа атомів Оксигену в їх молекулах

А  гліцерол        Б  етанол        В  нітробензен        Г  глюкоза

10. Установіть послідовність утворення проміжних речовин під час перетворення хлоропропану на амінопропанову кислоту

А пропаналь           Б пропанова кислота

В пропанол             Г хлоропропанова кислота

11. Розташуйте назви речовин у порядку зростання їхніх молярних мас

А  гліцин                   Б  метанова кислота

В  метаналь             Г  етанова кислота

12. Амін, густина якого за воднем дорівнює 22,5, містить 53,5% Карбону і 15,5% Гідрогену. Визначивши формулу, обчисліть суму атомів в молекулі.

13. Один із компонентів ДНК, амінокислота, має наступний склад у масових відсотках:  С – 39,7 %;  N – 46,4 %;  О – 10,6 %; Н – 3,3 %. Складіть найпростішу формулу амінокислоти і укажіть її відносну молекулярну масу.

Тест “Нітрогеновмісні органічні сполуки” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

1. Який об’єм (л) кисню витратиться під час згоряння метиламіну об’ємом 4  л (об’єми газів виміряно за однакових умов)?

А  9                 Б  6             В  4             Г  2

2. Укажіть колір нітрогеновмісних сполук, які утворюються внаслідок додавання концентрованої нітратної кислоти до білка.

А  жовтий          Б  чорний          В  синій            Г  фіолетовий

3. Укажіть число атомів у молекулі етиламіну

А  6        Б  7        В  8        Г  10

4. Яке твердження щодо амінокислот неправильне?

А  виявляють амфотерні властивості

Б  погано розчиняються  воді

В  утворюються внаслідок гідролізу білків

Г  є як природні, та і синтетичні

5. Укажіть коефіцієнт перед формулою брому у рівнянні реакції аніліну з бромною водою

А  1          Б  2          В  3          Г  4

6. Укажіть продукти повного гідролізу білків

А  аміни        Б  амінокислоти        В  азот        Г  азот і метан

7. Речовиною білкової природи є

А  тристеарин          Б гліцин         В пектин       Г гемоглобін

8. Укажіть коефіцієнт перед формулою азоту у рівнянні реакції повного окиснення метиламіну

А  1         Б  2        В  3        Г  4

9. Вкажіть кількість атомів Гідрогену в молекулі гліцину

А  4        Б  5        В  6        Г  8

10. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і класами органічних сполук

Структурна формула

5

Клас органічних сполук

 

А  амінокислота

Б  етер

В  альдегід

Г  естер

Д  амін

11. Установіть послідовність речовин у генетичному ланцюжку добування амінокислоти з естеру

А  Н2NСН2СООН        Б  СН3СООС2Н5        

В  СН3СООН                Г  ClСН2СООН

Відповіді на завдання тесту № 1

depositphotos_10082303-Pencil-figure-checklist

1-В     2-А     3-Г     4-В     5-Г

6-Б     7-В     8-Г     9-Б

10  В-Г-А-Б     11  А-Г-В-Б

12  Г-Б-А-В     13  Г-В-А-Б

14  В-Б-Г-А     15  14

Відповіді на завдання тесту № 2

1-В        2-В        3-А        4-А        5-А        6-В        7-В

8  1-Д  2-В  3-А  4-Б         9  Б-В-А-Г         10  В-А-Б-Г

11  В-Б-Г-А       12  10     13  151

Відповіді на завдання тесту № 3

1-А        2-А        3-Г        4-Б        5-В        6-Б        7-Г

8-Б       9-Б         10  1-В  2-Б  3-А  4-Д       11  Б-В-Г-А