ПІДРУЧНИКИ З ХІМІЇ ДЛЯ 9 КЛАСУ

На цій сторінці зібрані шкільні підручники для учнів 8 класу, що вивчають хімію за новою програмою. Тут ви можете абсолютно безкоштовно переглянути онлайн підручники з метою ознайомлення з ними.

Попель П. П., Крикля Л. С., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст підручника

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, змісту навчальної програми та спрямований на реалізацію ідей особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. Пропонуються завдання проблемно-пошукового характеру, усні та письмові диференційовані різнорівневі завдання. Додаткова інформація та питання для учнів («Для допитливих», «Цікаво знати» та ін.), які бажають розширити свої знання, сприяють розкритою сутності поняття, передбаченого навчальною програмою.. Матеріал підручника спрямовано на формування способів діяльності, здатності застосовувати вивчене в різноманітних навчальних та життєвих ситуаціях

Шановні дев’ятикласники! . . 3
1 розділ Вода. Розчини
§1. Суміші речовин. Розчини . . 5
Домашній експеримент. Виготовлення колоїдних розчинів . .10
§2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок . . 11
§3. Утворення розчину . . 15
§4. Кристалогідрати . . 19
§5. Розчинність речовин . . 25
Для допитливих.
Вода — найкращий розчинник для солей . . 31
Позаурочний експеримент. Вирощування кристалів мідного купоросу . . 31
§6. Електроліти та неелектроліти . . 32
§7. Електролітична дисоціація . . 37
§8. Ступінь електролітичної дисоціації.
Слабкі та сильні електроліти . . 43
§9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН) . . 47
§10. Йонно_молекулярні рівняння . . 53
§11. Реакції обміну між електролітами в розчині . . 58
Для допитливих. Гідроліз солей . . 61
П р а к т и ч н а р о б о т а № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах . . 62
§12. Якісні реакції на деякі йони . . 64
П р а к т и ч н а р о б о т а № 2. Розв’язування експериментальних задач . . 68

2 розділ
Хімічні реакції

§13. Класифікація хімічних реакцій . . 70
§14. Окисно_відновні реакції . . 78
§15. Складання рівнянь окисно_відновних реакцій . . 84
Для допитливих. Окисно_відновні реакції в батарейках . . 89
§16. Тепловий ефект хімічної реакції . . 90
Для допитливих. Калорійність харчових продуктів . . 94
§17. Швидкість хімічної реакції . . 96
Для допитливих. Про умови зберігання харчових продуктів . . 104

3 розділ
Найважливіші органічні сполуки

§18. Органічні сполуки. Органічна хімія . . 105
§19. Вуглеводні. Метан . . 111
§20. Гомологи метану . . 116
Для допитливих. Два бутани, три пентани… . . 121
§21. Етилен (етен) і ацетилен (етин) . . 122
§22. Горіння вуглеводнів . . 126
§23. Поліетилен . . 130
Для допитливих. Тефлон . . 134
§24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів . . 135
§25. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях . . 142
§26. Cпирти. Етанол . . 146
Для допитливих. Як добувають етанол . . 152
§27. Гліцерин (гліцерол) . . 153
§28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота . . 156
Для допитливих. Як добувають оцтову кислоту . . 162
П р а к т и ч н а р о б о т а № 3. Властивості оцтової (етанової) кислоти . . 162
§29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мил_) . . 164
§30. Жири . . 168
§31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза . . 173
Для допитливих. Фруктоза . . 180
§32. Крохмаль. Целюлоза . . 180
Домашній експеримент. Виявлення крохмалю в харчових продуктах . . 185
§33. Білки . . 186
Для допитливих. Структура білків . . 190
П р а к т и ч н а р о б о т а № 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах . . 191
Для допитливих. Виявлення глюкози в меду . . 192
§34. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднення органічними сполуками . . 192
4 розділ
Узагальнення знань з хімії

§35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій . . 198
§36. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення . . 205
Для допитливих. Взаємоперетворення простих речовин хімічного елемента . . 211
§37. Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства . . 211
§38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки . . 217
Післямова . . 222
Відповіді до задач і вправ . . 223
Словник термінів . . 228
Предметний покажчик . . 233
Література для учнів . . 236
Інтернет-сайти, які містять цікавий матеріал з хімії . . 236

Григорович О. В., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст підручника

Підручник відповідає навчальній програмі з хімії для 9 класу (Хімія. 7-9 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 26.06.2012 На 664 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015). Матеріал підручника сприяє реалізації особистісно орієнтованого підходу через наявність рубрик «цікавий факт», «Дізнайся більше», «лінгвістична задача», посилань на інтернет-джерела, зміст яких спрямований на задоволення потреби учнів у самонавчанні та саморозвитку. В рубриках «контрольні запитання» та «завдання для засвоєння матеріалу», автор пропонує диференційовані завдання, що передбачають як репродуктивне відтворення матеріалу, так і осмислене використання знань. Підручник має електронний додаток, який містить текстові матеріали та відео демонстрації.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу . . 5
§1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук . . 5
§2. Хімічний зв’язок і будова речовини . . 11

Тема 1. Розчини
§3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини . . 17
Домашній експеримент №1 . . 24
§4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати . . 25
§5. Поняття про водневий зв’язок . . 31
§б. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників . . 34
§7. Характеристики розчинів . . 39
§8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація . . 44
§9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах . . 50
§10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації . . 55
§11. Кислотність середовища. Поняття про рН розчину . . 60

Лабораторні досліди № 1-3 ..65
§12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій . . 68
Лабораторні досліди № 4-6 . . 74
Практична робота № 1 . . 76

§13. Виявлення йонів у розчинах . . 77
Лабораторні досліди № 7-9 . . 80
Практична робота № 2 . . 82

Тема 2. Хімічні реакції
§14. Ступінь окиснення елементів . . 84
§15. Окисно-відновні реакції . . 88
§16. Окисники й відновники . . 95
§17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу ..10018. Тепловий ефект хімічних реакцій . . 107
§19. Термохімічні рівняння реакцій . . 113
§20. Швидкість хімічної реакції . . 116

Лабораторний дослід № 10 . . 124
Практична робота № 3 . . 127

§21. Класифікація хімічних реакцій . . 128
Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки
§22. Вступ до органічної хімії . . 132
§23. Метан – найпростіший вуглеводень . . 138
§24. Гомологи метану – насичені вуглеводні . . 143
§25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування . . 147
§26. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях . . 152
§27. Етен і етин – ненасичені вуглеводні . . 155
§28. Поняття про полімери. Поліетилен . . 161
§29. Природні джерела вуглеводнів . . 166
§30. Етиловий спирт . . 172
§31. Отруйність метанолу та етанолу . . 177
§32. Гліцерол . . 179

Лабораторний дослід № 11 . . 182
§33. Карбонові кислоти. Етанова кислота . . 184
Практична робота № 4 . . 189
§34. Вищі карбонові кислоти. Мило . . 190
Домашній експеримент № 2 . . 195
§35. Жири . . 196
§36. Вуглеводи: глюкоза та сахароза . . 202

Лабораторний дослід № 12 . . 209
§37. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза . . 210
Лабораторні досліди № 13, 14 . . 214
Домашній експеримент № 3 . . 215
Практична робота № 5 . . 216

§38. Білки та амінокислоти . . 218
§39. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів . . 224

Тема 4. Узагальнення знань з хімії
§40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку . . 231
§41. Місце хімії в системі наук . . 234
§42. Хімічна наука в Україні . . 239
§43. Хімічне виробництво в Україні . . 245

Додатки
Розрахункові формули, що використовують у хімії . . 251
Характерні ступені окиснення деяких елементів . . 251
Відповіді на розрахункові задачі . . 252
Алфавітний покажчик . . 253

Гранкіна Т. М., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст пілручника

Зміст підручника відповідає навчальній програмі з хімії та орієнтований на набуття учнями ключових і предметних компетентностей, реалізацію ідей особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, забезпечує можливість організації різних форм роботи. Рубрика «Мозковий штурм» дозволить вчителю здійснити актуалізацію знань, перевірити засвоєння знань, а учням налаштуватися на працю. В кінці кожної теми є питання для усних відповідей «Перевірте свої знання». Потренуватися в застосуванні набутих знань і пересвідчитися у їх засвоєнні допоможе рубрика «Виконайте завдання», де завдання розташовані в порядку зростання їх складності. Для найбільш здібних та зацікавлених учнів пропонується рубрика «Для допитливих». Наявність цікавих питань, велика кількість розрахункових задач, ситуативних завдань, пов’язаних з досвідом практичної діяльності, передбачає формування в учнів не лише знань, а й способів діяльності, здатності застосовувати вивчене в різноманітних навчальних і життєвих ситуаціях.

Передмова . . 5

Тема 1 ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1 Хімічний зв’язок і будова речовини . . 8
§ 2 Склад і властивості основних класів неорганічних сполук . . 14
§ 3 Розв’язання задач . . 22

Тема 2 РОЗЧИНИ
§ 4 Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини . . 26
§ 5 Істинні розчини. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок . . 36
§ 6 Процес розчинення речовин . . 42
§ 7 Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Кристалогідрати . . 48
§ 8 Розчинність речовин, її залежність від різних чинників . . 57
§ 9 Розрахунки з використанням масової частки розчиненої речовини . . 65
§ 10 Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація . . 75
§ 11 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь електролітичної дисоціації . . 82
§ 12 Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій . . 90
§ 13 Якісні реакції. Поняття про рН розчину . . 100

Тема 3 ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ
§ 14 Класифікація хімічних реакцій . . 112
§ 15 Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення; окисники, відновники . . 117
§ 16 Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, їхнє значення . . 125§ 17 Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння . . 133
§ 18 Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників . . 141
§ 19 Узагальнення знань з неорганічної хімії . . 153
Тема 4 ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 20 Особливості органічних сполук . . 160
§ 21 Метан як представник насичених вуглеводнів. Хімічні властивості метану . . 165
§ 22 Гомологи метану, їхні властивості. Об’ємні відношення газів . . 176
§ 23 Етен (етилен) і етин (ацетилен). Їхні будова і властивості . . 187
§ 24 Реакції полімеризації. Поліетилен . . 196
§ 25 Природний газ, нафта, кам’яне вугілля — природні джерела вуглеводнів . . 200
§ 26 Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу й гліцеролу . . 208
§ 27 Етанова (оцтова) кислота . . 217
§ 28 Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири . 225
§ 29 Мило, його склад, мийна дія . . 232
§ 30 Вуглеводи: глюкоза, сахароза . . 239
§ 31 Вуглеводи: крохмаль і целюлоза . . 246
§ 32 Амінокислоти. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків . . 255
§ 33 Природні й синтетичні органічні сполуки . . 265

Тема 5 УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ
§ 34 Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення . . 275
§ 35 Місце хімії серед наук про природу. Хімічна наука й виробництво в Україні. Хімія та екологія. Видатні вчені — творці хімічної науки . . 280

ДОДАТКИ
Орієнтовні завдання для практичних робіт . . 287
Практична робота № 1. Реакції йонного обміну >між електролітами у водних розчинах . . 287
Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач . . 289
Практична робота № 3. Властивості етанової кислоти . . 290
Практична робота № 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах . . 291
Словник . . 293

Березан О., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст підручника

Підручник відповідає змістовому наповненню всіх структурних компонентів навчальної програми 9 класу з хімії. Матеріал структурований у алгоритмі від ознайомлення до використання. Тексти характеризуються наявністю випереджувального цілевизначення, рекомендацій щодо організації навчальної діяльності, критеріїв оцінювання результативності навчання на початку вивчення теми, запитань і завдань для рефлексії, самоконтролю й підсумкового оцінювання. Перевагою підручника є наявність диференційованих різнорівневих й компетентнісно зорієнтованих завдань. Рубрики «Домашній експеримент» та «Для тих, хто хоче знати хімію глибше» містять додаткову інформацію, що забезпечує реалізацію особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходу до навчання.

Повторення . . 4
§ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу . . 5
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини . . 11
Тема. 1. Розчини . . 17
§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини . . 18
§ 4. Будова молекули води. Водневий зв’язок . . 23
§ 5. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників . . 26
§ 6. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин . . 31
§ 7. Кристалогідрати. Розв’язання задач на приготування розчинів із кристалогідратів . . 34
§ 8. Електроліти і неелектроліти . . 40
§ 9. Явище електролітичної дисоціації . . 45
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах . . 50
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні та слабкі електроліти, pH розчину . . 54
§ 12. Йонно-молекулярні рівняння . . 61
§ 13. Якісні реакції на деякі йони . . 68
Тема 2. Хімічні реакції . . 75
§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції . . 76
§ 15. Ступінь окиснення . . 80
§ 16. Окисно-відновні реакції . . 84
§ 17. Процеси окиснення і відновлення. Окисники і відновники . . 86
§ 18. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій . . 91
§ 19. Значення окисно-відновних процесів у природі, промисловості та житті людини . . 96
§ 20. Термохімічні рівняння. Тепловий ефект хімічної реакції . . . 102
§ 21. Швидкість хімічних реакцій, залежність швидкості реакцій від різних чинників . . 108
§ 22. Оборотні та необоротні реакції . . 113
Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки . . 116
§ 23. Органічні сполуки . . 117
§ 24. Вуглеводні. Метан . . 121
§ 25. Гомологи метану (алкани) . . 126
§ 26. Етен і етин . . 130
§ 27. Горіння вуглеводнів . . 134
§ 28. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями . . 137
§ 29. Поняття про полімери на прикладі поліетилену . . 142
§ 30. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів . . 148
§ 31. Спирти. Етанол . . 153
§ 32. Гліцерол . . 157
§ 33. Етанова кислота . . 160
§ 34. Вищі карбонові кислоти. Поняття про жири . . 165
§ 35. Властивості жирів. Мило . . 168
§ 36. Вуглеводи. Глюкоза . . 174
§ 37. Сахароза . . 178
§ 38. Крохмаль. Целюлоза . . 184
§ 39. Білки. Склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків . . 191
§ 40. Природні та синтетичні органічні сполуки . . 196
§ 41. Основні органічні забруднювачі довкілля . . 202
§ 42. Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ). Захист довкілля від органічних забруднювачів . . 208
Тема 4. Узагальнення знань з хімії . . 212
§ 43. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення . . 213
§ 44. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння картини світу . . 218
§ 45. Хімія та екологія . . 223
§ 46. Видатні вчені — творці хімічної науки . . 230
§ 47. Хімічне виробництво в Україні . . 233
Термінологічний покажчик . . 235

Бутенко А. М., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст підручника

Підручник реалізує предметний зміст, що відповідає вимогам навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням хімії для 9 класу. Зміст підручника розвиває отримані раніше знання учнів про речовини, використання їх в побуті та промислових процесах, що є достатнім для застосування у навчальних і життєвих ситуаціях для вирішення практичних проблем і сприяє реалізації компетентнісного підходу. Кожна тема завершується тестовими завданнями для самоконтролю та рубрикою „Найважливіше в розділі”. Завдання різного рівня складності й характеру  сприяють реалізації диференційованого та особистісно-орієнтованого підходу до організації навчальної діяльності учнів. Діяльнісний підхід до здобуття знань реалізується спонуканням учнів до опанування знаннями через опрацювання таких рубрик як: „Демонстраційний дослід”, „Лабораторний дослід”, „Для допитливих”, „Експериментуємо вдома” а також через посилання на цікаві хімічні ресурси в інтернеті.

Передмова . . 3
Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу
§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук . . 5
1.1. Оксиди . . 5
1.2. Основи . . 9
1.3. Амфотерні гідроксиди . . 12
1.4. Кислоти . . 13
1.5. Солі . . 6
1.6. Генетичний зв’язок між найважливішими класами неорганічних сполук . . 18
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини . . 19
2.1. Природа хімічного зв’язку . . 19
2.2. Кристалічна й молекулярна будова речовини . . 22
Розділ 1
Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини . . 25
§ 4. Загальна характеристика розчинів. Значення розчинів у природі, житті та практичній діяльності людини . . 29
§ 5. Розчинення — фізико-хімічний процес . . 33
§ 6. Кристалогідрати . . 36
§ 7. Будова молекули води. Поняття про міжмолекулярний водневий зв’язок . . 39
§ 8. Розчинність речовин у воді. Залежність розчинності від різних чинників . . 42
§ 9. Обчислення розчинності речовини . . 48
§ 10. Кількісний склад розчинів: масова частка розчиненої речовини . . 50
§ 11. Кількісний склад розчинів: молярна концентрація розчиненої речовини . . 54
§ 12. Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалента. Обчислення молярної концентрації еквівалента . . 57
§ 13. Густина розчину. Залежність між густиною розчину та його складом . . 64
§ 14. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів . . 68
Тестові завдання . . 70
Найважливіше в розділі 1 . . 73
Розділ 2
Електролітична дисоціація

§ 15. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти . . 75
§ 16. Механізм електролітичної дисоціації речовин з йонним і полярним ковалентним зв’язком . . 78
§ 17. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Поняття про ступінчасту дисоціацію . . 81
§ 18. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти . . 83
§ 19. Обчислення ступеня електролітичної дисоціації . . 86
§ 20. Реакції обміну між розчинами електролітів. Складання йонно-молекулярних рівнянь . . 88
§ 21. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію . . 93
§ 22. Дисоціація води. Поняття про рН розчину . . 96
§ 23. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену . . 99
§ 24. Гідроліз солей . . 102
§ 25. Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат- і силікат-іони . . 107
Тестові завдання . . 112
Найважливіше в розділі 2 . . 116
Розділ 3 3
Окисно-відновні та електрохімічні процеси

§ 26. Окисно-відновні реакції. Поняття про окисники та відновники . . 118
§ 27. Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів . . 123
§ 28. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій . . 126
§ 29. Найважливіші окисно-відновні реакції . . 131
§ 30. Електрохімічні процеси. Електроліз. Закони Фарадея . . 133
§ 31. Розв’язування задач з використанням законів Фарадея . . 136
§ 32. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип його роботи . . 139
§ 33. Електроліз: закономірності електродних процесів, застосування електролізу . . 144
Тестові завдання . . 152
Найважливіше в розділі 3 . . 155
Розділ 4
Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 34. Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій . . 157
§ 35. Окисно-відновні реакції: найважливіші окисники та відновники . . 159
§ 36. Поняття про енергетику хімічних реакцій . . 162
§ 37. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Найпростіші розрахунки за термохімічними рівняннями . . 164
§ 38. Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції . . 169
§ 39. Обчислення швидкості та константи швидкості реакції за законом діючих мас . . 173
§ 40. Залежність швидкості хімічної реакції від температури і природи реагуючих речовин . . 176
§ 41. Обчислення зміни швидкості реакції зі зміною температури за правилом Вант-Гоффа . . 181
§ 42. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин . . 183
§ 43. Поняття про ланцюгові реакції . . 185
§ 44. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз . . 187
§ 45. Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції . . 189
§ 46. Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє . . 192
Тестові завдання . . 194
Найважливіше в розділі 4 . . 199
Розділ 5
Найважливіші органічні сполуки

§ 47. Склад органічних сполук. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин . . 203
§ 48. Особливості будови атома Карбону . . 205
§ 49. Метан: молекулярна, електронна і структурна формули, поширення у природі . . 207
§ 50. Ізомерія: складання формул ізомерів. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії . . 210
§ 51. Фізичні та хімічні властивості гомологів метану . . 214
§ 52. Етен та етин: молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні й хімічні властивості . . 221
§ 53. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями . . 224
§ 54. Поняття про полімери. Поліетилен . . 227
§ 55. Спирти: метанол, етанол, гліцерол . . 229
§ 56. Карбонові кислоти: метанова й етанова, їхні молекулярні та структурні формули і властивості . . 234
§ 57. Жири: склад, утворення, гідроліз і гідрування, біологічне значення . . 238
§ 58. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза . . 242
§ 59. Амінокислоти. Молекулярна та структурна формули аміноетанової кислоти, фізичні й хімічні властивості . . 248
§ 60. Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків . . 253
§ 61. Нуклеїнові кислоти: склад і будова, біологічне значення . . 258
§ 62. Природні й синтетичні сполуки. Значення продуктів органічної хімії . . 260
Тестові завдання . . 263
Найважливіше в розділі 5 . . 267
Розділ 6
Узагальнення знань з хімії

§ 63. Будова речовини. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємодія між речовинами та їхні взаємоперетворення . . 272
§ 64. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Хімія та екологія . . 276
§ 65. Хімічна наука й виробництво в Україні . . 281
Найважливіше в розділі 6 . . 284
ПРАКТИКУМ
Правила безпеки під час роботи в лабораторії . . 285
Практична робота 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини . . 286
Практична робота 2. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини . . 287
Практична робота 3. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалента розчиненої речовини . . 288
Практична робота 4. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах . . 288
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач на визначення pH розчинів і гідроліз солей . . 290
Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач . . 290
Практична робота 7. Окисно-відновні реакції . . 291
Практична робота 8. Дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічної реакції . . 294
Практична робота 9. Оборотні та необоротні реакції . . 295
Практична робота 10. Властивості етанової кислоти . . 297
Практична робота 11. Розв’язування експериментальних задач . . 297
Практична робота 12. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах . . 299
Посилання в Інтернет на цікаві хімічні ресурси . . 301
Словничок термінів . . 302
Відповіді до задач . . 306
Відповіді на тестові завдання . . 308
Предметний покажчик . . 310
Іменний покажчик . . 314

Буринська Н. М., Величко Л. П., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст підручника

Підручник розроблено згідно з чинною навчальною програмою з хімії для 9 класу. В основу викладення змісту знань та їх узагальнення покладено сучасну модель особистісно орієнтованого навчання, якою передбачено самонавчання і самоконтроль, вироблення особистісного ставлення до об’єктів і явищ, розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів. Апарат організації засвоєння змісту підручника (запитання, вправи, задачі, прописи лабораторних і практичних робіт, шрифтові виділення, рубрикація, узагальнювальні таблиці, анонси на початку розділу чи параграфа й резюме – наприкінці) та апарат орієнтування (звертання до учнів, поради щодо самостійної роботи, відповіді до завдань, тлумачний словничок, додаток, іменний і предметний покажчики) спрямовано на навчання учнів у діяльності, що дає змогу сформувати і виявити їхні ключові й предметні компетентності.

Як користуватися підручником хімії . . 5
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії . . 6
Розділ І. ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1. Основні класи неорганічних сполук . . 7
§ 2. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів . . 9
§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини . . 11
Розділ ІІ. РОЗЧИНИ
§ 4. Поняття про дисперсні системи та їх значення . . 15
§ 5. Поняття про колоїдні розчини . . 17
§ 6. Поняття про істинні розчини . . 21
§ 7. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів . . 25
§ 8. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок та його значення . . 27
§ 9. Розчинність речовин у воді . . 29
§ 10. Електролітична дисоціація . . 32
§ 11. Дисоціація електролітів у водних розчинах . . 35
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння . . 41
Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах . . 44
§ 13. Поняття про pH розчину . . 45
§ 14. Якісні реакції на окремі йони . . 47
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач . . 48
Розділ ІІІ. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ
§ 15. Класифікація хімічних реакцій . . 49
§ 16. Окисно-відновні реакції . . 52
§ 17. Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння . . 56
§ 18. Швидкість хімічних реакцій . . 61
§ 19. Каталітичні реакції . . 63
§ 20. Оборотні та необоротні реакції . . 66
Розділ IV. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 21. Що таке органічні сполуки . . 69
§ 22. Метан . . 73
§ 23. Гомологи метану . . 78
§ 24. Етен і етин . . 82
§ 25. Поліетилен . . 87
§ 26. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів . . 91
§ 27. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля . . 97
§ 28. Етанол . . 100
§ 29. Гліцерол . . 102
§ 30. Етанова кислота . . 104
Практична робота 3. Властивості етанової кислоти . . 109
§ 31. Жири . . 110
§ 32. Вуглеводи. Глюкоза . . 113
§ 33. Сахароза . . 116
§ 34. Крохмаль . . 118
§ 35. Целюлоза . . 120
§ 36. Амінокислоти . . 122
§ 37. Білки . . 125
§ 38. Природні й синтетичні органічні сполуки . . 127
Практична робота 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах . . 130
Розділ V. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
§ 39. Місце хімії серед наук про природу . . 131
§ 40. Роль хімії у суспільному розвитку . . 136
§ 41. Хімія та екологія . . 140
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ . . 142
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК . . 143
ДОДАТКИ . . 145
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК . . 149
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК . . 149

Лашевська Г. А., Лашевська А.А., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст підручника

Підручник побудовано відповідно до принципів науковості, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу тощо. Наведені після кожного параграфа запитання й завдання диференційовано за характером навчальної діяльності. Численні приклади застосування хімічних знань у повсякденному житті, посилання на інтернет-джерела сприяють зацікавленню учнів хімією, формуванню їхніх предметних і ключових компетентностей.

Вітаємо вас, шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці! . . 3

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і назви основних класів неорганічних сполук . . 5
§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук . . 9
§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовин . . 14

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи . . 19
§ 5. Істинні та колоїдні розчини . . 23
§ 6. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок . . 27
§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені та ненасичені, концентровані й розведені розчини . . 30
§ 8. Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин . . 36
§ 9. Кристалогідрати . . 41
§ 10. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини . . 47
§ 11. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація . . 50
§ 12.Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Виявлення в розчині катіонів Гідрогену та гідроксид-аніонів . . 57
§ 13. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні та слабкі електроліти . . 62
§ 14. Поняття про рН розчину . . 66
§ 15. Реакції обміну між електролітами в розчинах, умови їхнього перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій . . 72
Практична робота 1. РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ МІЖ ЕПЕКТРОЛІТАМИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ . . 81
§ 16. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій . . 83
Практична робота 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ . . 86
Завдання-оповідання до тем «повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу» і «Розчини» . . 88
Тестовий контроль знань з тем «Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу» і «Розчини» . . 89

Тема 2. Хімічні реакції

§ 17 Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій . . 91
§ 18. Окисно-відновні реакції . . 97
§ 19. Екзотермічні та ендотермічні реакції . . 107
§ 20. Швидкість хімічних реакцій . . 112
Практична робота 3. ВПЛИВ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ . . 117
§ 21. Оборотні й необоротні реакції . . 120
Завдання-оповідання до теми «Хімічні реакції» . . 124
Тестовий контроль знань з теми «Хімічні реакції» . . 125

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 22. Особливості органічних сполук . . 128
§ 23. Метан як представник насичених вуглеводнів. Молекулярна і структурна формули метану. Основний і збуджений стани атома . . 133
§ 24. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви . . 136
§ 25. Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів, їхні молекулярні й структурні формули, фізичні властивості . . 141
§ 26. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях . . 144
§ 27. Горіння вуглеводнів . . 147
§ 28. Реакція заміщення для метану та приєднання для етену й етину . . 150
§ 29. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену . . 154
§ 30. Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів . . 158
§ 31. Перегонка нафти. Застосування вуглеводнів. Вуглеводнева сировина й охорона дозвілля . . 162
§ 32. Поняття про спирти . . 168
§ 33. Застосування метанолу, етанолу та гліцеролу. Отруйність метанолу та етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини . . 173
§ 34. Етанова кислота . . 177
Практична робота 4. ВЛАСТИВОСТІ ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ . . 182
§ 35. Поняття про вищі карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія . . 183
§ 36. Жири: склад, фізичні властивості, значення, застосування . . 187
§ 37. Поняття про вуглеводи. Глюкоза і сахароза . . 191
§ 38. Крохмаль і целюлоза – природні полімери . . 196
§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків . . 202
§ 40. Природні й синтетичні органічні сполуки . . 207
Практична робота 5. ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОПУК У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ . . 212
§ 41. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів . . 213
Завдання-оповідання до теми «Початкові поняття про органічні сполуки» . . 216
Тестовий контроль знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки» . . 218

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

§ 42. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення, Значення хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства . . 221
§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу . . 225
§ 44. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені – творці й творчині хімічної науки. Роль хімії в житті суспільства . . 229
Домашній експеримент . . 235
Навчальні проекти . . 237
Підсумки . . 238
Тлумачний словничок . . 240
Предметний покажчик . . 246
Іменний покажчик . . 250
Додаток 1. Алгоритм називання оксидів за сучасною українською науковою хімічною номенклатурою . . 252
Додаток 2. Алгоритм називання основ за сучасною українською науковою хімічною номенклатурою . . 252

Савчин М. М., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст підручника

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми, затвердженої МОН України. Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості дев’ятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У підручнику подано відомості про розчини, хімічні реакції, органічні сполуки, багатоманітність речовин, а також інформацію про видатних українських учених-хіміків. Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Від автора . . 3

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Основні класи неорганічних сполук . . 4
§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук . . 8
§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини . . 14

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини . . . 19
§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок . . 26
§ 6. Розчин та його компоненти. Розчинення як фізико-хімічний процес . . 31
§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини . . 37
§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати . . 43
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти . . 53
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах . . 58
Лабораторний дослід 1 . . 61
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рн розчину . . 64
Лабораторний дослід 1 (продовження) . . 69
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій . . 71
Лабораторний дослід2 . . 75
Лабораторний дослід 3 . . 76
Лабораторний дослід4 . . 76
Практична робота 1 . . 79
§ 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції та їх застосування . . 81
Лабораторний дослід 5 . . 82
Лабораторні досліди 6, 7 . . 83
Лабораторний дослід 8 . . 84
Лабораторний дослід 9 . . 85
Лабораторний дослід 10 . . 86
Практична робота 2 . . 89
Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Розчини» . . 91

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій . . 95
§ 15. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники . . 100
§ 16. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння . . 107
§ 17. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників . . 111
Лабораторний дослід 11 . . 114
§ 18. Оборотні й необоротні реакції . . 116
Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Хімічні реакції» . . 121

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

Вуглеводні

§ 19. Особливості органічних сполук . . 125
§ 20. Метан як представник насичених вуглеводнів . . 129
§ 21. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви. Фізичні властивості гомологів метану . . 137
Лабораторний дослід 12 . . 140
§ 22. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів . . 143
§ 23. Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях . . 148
§ 24. Поняття про полімери на прикладі поліетилену . . 151
§ 25. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів . . 156
§ Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводні» . . 164

Оксигеновмісні органічні речовини

26. Поняття про спирти. Етанол і гліцерол . . 167
27. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування . . 174
Практична робота 3 . . 178
28. Поняття про вищі карбонові кислоти . . 179
29. Жири, їх біологічна роль . . 184
Узагальнення знань з підтеми «Оксигеновмісні органічні речовини» . . 190

Вуглеводи

§ 30. Вуглеводи: глюкоза, сахароза . . 193
Лабораторний дослід 13 . . 194
§ 31. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза . . 198
Лабораторний дослід 14 . . 199
Лабораторний дослід 15 . . 199

Нітрогеновмісні органічні речовини

§ 32. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери . . 204
Практична робота 4 . . 211
§ 33. Природні й синтетичні органічні сполуки . . 212
Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводи» . . 217
Узагальнення знань з підтеми «Нітрогеновмісні органічні речовини» . . 218

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 34. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення . . 219
§ 35. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу . . 227
§ 36. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки . . 232
Відповіді до розрахункових задач . . 240
Додатки . . 241
Додаток 1. Відносні молекулярні маси неорганічних речовин . . 241
Додаток 2. Якісні реакції на катіони й аніони . . 242
Додаток 3. Термінологічний словник . . 243
Додаток 4. Предметний покажчик . . 249
Додаток 5. Іменний покажчик . . 251

Ярошенко О. Г., Хімія 9 клас, 2017

АнотаціяЗміст піжручника

Підручник відповідає навчальній програмі для 9 класу для загальноосвітніх навчальних закладів і вимогам Державного стандарту. Зміст начального матеріалу спрямовано на інтелектуальний розвиток учня. Компетентнісна орієнтованість змісту підручника реалізована у змісті завдань і методичному апараті підручника, передбачаючи формування знань і способів діяльності учнів, здатності застосовувати вивчене у різних навчальних і життєвих ситуаціях, вмінні висловлювати обґрунтовані власні судження, логічні міркування.

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ
§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук . . 7
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини . . 11
§ 3. Властивості основних класів неорганічних сполук . . 15
Тема 1 РОЗЧИНИ
§ 4. Істинні та колоїдні розчини . . 22
§ 5. Поняття про дисперсні системи . . 29
§ 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок і розчинність речовин . . 34
§ 7. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа . . 41
§ 8. Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів . . 45
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти . . 50
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах . . 56
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину . . 62
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду. Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій . . 68
§ 13. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу й утворенням води. Їхні йонно-молекулярні рівняння . . 73
§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині . . 77
§ 15. Практичне використання знань про реакції йонного обміну
Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах . . 82
§ 16. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач . . 84
§ 17. Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини» . . 87
Ткма 2
ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ
§ 18. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції . .  92
§ 19. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення . .  97
§ 20. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів . . 102
§ 21. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції . . 107
§ 22. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників . . 113
§ 23. Експериментальне дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Практична робота 3 . . 120
§ 24. Оборотні й необоротні реакції . . 122
§ 25. Значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції» . . 125
Тема 3
НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 26. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними) . . 129
§ 27. Метан, його будова та властивості. Гомологи метану . . 134
§ 28. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів . . 139
§ 29. Горіння вуглеводнів . . 143
§ 30. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями . . 146
§ 31. Поняття про полімери на прикладі поліетилену . . 151
§ 32. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів . . 157
§ 33. Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу та гліцеролу . . 162
§ 34. Етанова (оцтова) кислота . . 167
§ 35. Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти.
Практична робота 4. Властивості етанової кислоти . . 171
§ 36. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири . . 172
§ 37. Вуглеводи: глюкоза, сахароза . . 178
§ 38. Крохмаль, целюлоза – природні полімери . . 183
§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків . . 188
§ 40. Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів
Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах . . 192
§ 41. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів . . 194
§ 42. Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки» . . 198
Тема 4
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ
§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу . . 200
§ 44. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства . . 206
§ 45. Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені – творці хімічної науки . . 212
Післямова . . 216
Словник основних хімічних термінів і понять . . 217
Іменний покажчик . . 219
Предметний покажчик . . 220
Відповіді до розрахункових задач . . 222
Додаток . . 223