Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

1. Галогени

Навчальна програма
[10 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Загальна характеристика елементів групи: Флуор, Хлор, Бром, Йод.  Поширеність їх у природі.

Хлор як проста речовина. Склад молекули і будова речовини. Фізичні властивості хлору. Способи добування хлору.

Хімічні властивості хлору: взаємодія з воднем, металами, водою, лугами, метаном, етеном і етином. Поняття про ланцюгову реакцію. Хлорна вода.    Застосування хлору.

Гідроген хлорид. Склад молекули і будова речовини. Фізичні властивості. Добування та застосування гідроген хлориду (хлороводню).

Хлоридна кислота. Фізичні та хімічні властивості: взаємодія з металами, з основними та амфотерними оксидами та гідроксидами, солями. Хлориди. Розчинність хлоридів у воді. Якісна реакція на хлорид-іони. Застосування хлоридної кислоти та хлоридів.

Фтор, бром і йод. Порівняння фізичних і хімічних властивостей простих речовин: взаємодія з металами, воднем, водою. Якісні реакції на бромід-, йодид-іони, йод. Застосування сполук Флуору, Брому та Йоду. Біологічне значення галогенів.

Проблема охорони довкілля від забруднення сполуками Хлору.

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає елементи-галогени та їхні сполуки;

наводить приклади основних природних сполук галогенів та їх родовищ в Україні;

формулює означення вільного радикалу;

характеризує:

 • елементи та прості речовини галогенів;
 • фізичні та хімічні властивості галогенів, хлоридної кислоти, хлоридів;
 • способи добування хлору;
 • поширеність галогенів у природі;
 • практичне значення галогенів та їхніх сполук, вплив на довкілля;

складає:

 • електронні та графічно-електронні формули атомів галогенів;
 • рівняння відповідних хімічних реакцій;
 • схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

пояснює:

 • сутність ланцюгових реакцій на прикладі взаємодії хлору з воднем;
 • біологічну роль галогенів та їхніх сполук;

порівнює:

 • елементи галогени за їхнім положенням в періодичній системі і будовою атомів;
 • фізичні та хімічні властивості їхніх сполук;

експериментально визначає хлорид-, бромід-, йодид-іони та йод;

розв’язує експериментальні задачі;

обчислює масу, об’єм (газуватих речовин), або кількість речовини продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку;

дотримується правил безпечного поводження з хлорною, бромною, йодною водою, хлоридною кислотою.

Програма ЗНО

 

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

Хімічні формули фтору, хлору, брому, йоду;  хімічні формули, назви та фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); способи добування в лабораторії та хімічні властивості хлору, гідроген хлориду і хлоридної кислоти; найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридної кислоти; якісну реакцію для виявлення хлорид-іонів.

повинні вміти

Складати рівняння реакцій, характерних для хлору (взаємодія з металами, неметалами, водою), гідроген хлориду і хлоридної кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, основами,  амфотерними сполуками, солями); рівняння реакцій добування гідроген хлориду в лабораторії.

Порівнювати хімічну активність галогенів.

Характеризувати найважливіші галузі застосування хлору (як окисника, у виробництві органічних і неорганічних речовин),  гідроген хлориду, хлоридної кислоти (у виробництві пластмас, для добування хлоридів), хлоридів (натрій хлориду — харчової приправи, для добування хлору, натрію, натрій гідроксиду, соди).

Застосовувати знання для виявлення хлорид-іонів у розчині.

2. Оксиген і Сульфур

Навчальна програма

10 клас (профільний рівень)

серная кислотаи водаЗміст навчального матеріалу

Загальна характеристика елементів VI-А групи. Поширеність елементів у природі.

Оксиген. Прості речовини Оксигену: кисень та озон. Порівняння фізичних та хімічних властивостей озону та кисню. Їх біологічна роль. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

Сульфур. Прості речовини Сульфуру: ромбічна, моноклінна, пластична сірка. Фізичні та хімічні властивості: взаємодія з металами, неметалами. Застосування.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини,  масою або об’ємом вихідної речовини, яка містить домішки.

Гідроген сульфід. Фізичні та хімічні властивості: взаємодія з киснем.  Сульфідна кислота та сульфіди. Якісна реакція на сульфід-іони. Фізіологічна дія сірководню.

Сульфур(IV) оксид і сульфітна кислота. Їх окисно-відновні властивості.

Сульфур(VІ) оксид. Сульфатна кислота. Фізичні та хімічні властивості розведеної та концентрованої сульфатної кислоти: взаємодія з металами, основними й амфотерними оксидами та гідроксидами, солями. Водовідбірні властивості.

Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іони. Застосування сульфатної кислоти та сульфатів.вода и серная кислота

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає елементи VI-А групи та їхні сполуки; прості речовини Оксигену та Сульфуру;

наводить приклади основних природних сполук елементів VI-А групи та їх родовищ в Україні;

характеризує:

 • елементи групи;
 • прості речовини Оксигену та Сульфуру;
 • фізичні та хімічні властивості простих речовин, оксидів і кислот Сульфуру;
 • поширеність у природі Оксигену та Сульфуру; практичне значення кисню, сірки та сполук Оксигену і Сульфуру;
 • біологічну роль Оксигену, Сульфуру та їх сполук;

складає:

 • електронні та графічно-електронні формули атомів елементів групи;
 • рівняння відповідних хімічних реакцій;
 • схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

пояснює причини  кислотних дощів;

порівнює:

 • елементи VI-А групи за їхнім положенням в періодичній системі і будовою атомів;
 • фізичні та хімічні властивості їхніх сполук;
 • прості речовини Оксигену та Сульфуру;

експериментально: 

 • доводить властивості розбавленої сульфатної кислоти;
 • визначає сульфід-, сульфіт- і сульфат-іони в розчинах;

розв’язує експериментальні задачі;

обчислює кількість речовини,  масу або об’єм продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом вихідної речовини, що містить домішки;

дотримується правил безпечного поводження з розчином сульфатної кислоти. 

Content for item 1

Програма ЗНО

 

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

Хімічні формули кисню, озону, сірки та найважливіших сполук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості кисню, озону, сірки, оксидів Сульфуру, сульфатної кислоти, сульфатів; способи добування кисню в лабораторії; найважливіші галузі застосування кисню,  озону, сірки, сульфатної кислоти та сульфатів; якісну реакцію для виявлення сульфат-іонів.

повинні вмітивода и серная кислота

Складати рівняння реакцій, характерних для кисню (взаємодія з металами, неметалами, сполуками неметалічних елементів  з Гідрогеном), сірки (взаємодія з металами, деякими неметалами),
оксидів Сульфуру (взаємодія з водою, основними оксидами, основами), сульфатної кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, основами, амфотерними сполуками, солями); рівняння реакцій добування кисню в лабораторії, утворення і розкладу озону.
Порівнювати склад, хімічну активність кисню й озону.

серная кислотаи водаХарактеризувати найважливіші галузі застосування кисню (як  окисника), озону (знезараження води), сірки (добування сульфатної кислоти; виробництво гуми, сірників, протизапальних препаратів, косметичних засобів), сульфатної кислоти (виробництво мінеральних добрив, волокон) та сульфатів (гіпс — у будівництві,  медицині; мідний купорос — для боротьби зі шкідниками рослин, протравлення деревини).

Застосовувати знання для виявлення кисню та сульфат-іонів (у розчині), способів збирання кисню (витісненням повітря або води).

 

3. Нітроген і Фосфор

Навчальна програма

Content for item 1

Програма ЗНО

 

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

Хімічні формули азоту, фосфору (білого і червоного), найважливіших сполук Нітрогену і Фосфору; фізичні та хімічні властивості азоту, білого і червоного фосфору, нітроген(IІ) оксиду, нітроген(IV) оксиду,  фосфор(V) оксиду,  амоніаку, солей амонію, нітратної кислоти, нітратів,  отофосфатної кислоти, ортофосфатів; способи добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії;  найважливіші галузі застосування азоту, амоніаку, нітратної  кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; якісні реакції для виявлення йонів амонію та ортофосфат-іонів.

повинні вміти

Складати рівняння реакцій, характерних для азоту і фосфору (взаємодія з металами, деякими неметалами),  амоніаку (взаємодія з киснем, водою, кислотами), солей амонію (взаємодія з лугами, солями), нітратної кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, основами, амфотерними сполуками, солями), нітроген(IV) оксиду та фосфор(V) оксиду (взаємодія з водою, основними оксидами, основами), ортофосфатної кислоти (взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями); рівняння реакцій, які характеризують взаємоперетворення середніх і кислих ортофосфатів; рівняння реакцій термічного розкладу солей амонію (хлориду, нітрату, карбонату та гідрогенкарбонату) та нітратів; рівняння реакцій добування амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот у лабораторії.

Характеризувати склад і будову простих речовин Фосфору  (червоного і білого фосфору), найважливіші галузі застосування азоту (виробництво амоніаку, створення низьких температур),  амоніаку (добування нітратної кислоти, виробництво  добрив, нашатирного спирту), нітратної кислоти (виробництво добрив, вибухових речовин, нітрогеновмісних органічних сполук), нітратів (виробництво добрив, вибухових речовин), ортофосфатної кислоти та ортофосфатів (виробництво добрив).

Порівнювати хімічну активність азоту, червоного і білого фосфору.

Застосовувати знання для вибору способу виявлення амоніаку, йонів амонію та ортофосфат-іонів (у розчині).

4.Карбон і Силіцій

Навчальна програма

Content for item 1

Програма ЗНО
[ms_accordion style=”simple” type=”1″ class=”” id=””]

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

Прості речовини Карбону; адсорбцію, адсорбційні властивості активованого вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні властивості вуглецю, силіцію, оксидів Карбону, карбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; способи добування оксидів Карбону в лабораторії; найважливіші галузі застосування алмазу, графіту, активованого вугілля, оксидів Карбону, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатів; якісні реакції для виявлення карбонат- і силікат-іонів.

повинні вміти

Складати рівняння реакцій, характерних для вуглецю і силіцію (взаємодія з активними металами і неметалами, оксидами металічних елементів), карбон(ІІ) оксиду (взаємодія з киснем, оксидами металічних елементів), карбон(ІV) оксиду (взаємодія з водою, основними оксидами, лугами, вуглецем), силіцій(ІV) оксиду (взаємодія з основними оксидами, лугами); рівняння реакцій взаємоперетворення середніх і кислих карбонатів, термічного розкладу карбонатів і гідрогенкарбонатів, добування оксидів Карбону в лабораторії.

Характеризувати склад, будову і фізичні властивості простих речовин Карбону (графіт, алмаз, карбін), найважливіші галузі застосування алмазу (у різальних і шліфувальних інструментах), графіту (у виробництві олівців, електродів), активованого вугілля (в медицині, у протигазах, для очищення води), оксидів Карбону (СО як відновник, СО2 — у виробництві соди, цукру, газованих напоїв, наповнювач вогнегасників), натрій гідрогенкарбонату, карбонатів Кальцію та Натрію, силіцій(IV) оксиду (виробництво скла, будівельних матеріалів), силікатів (складові цементу, кераміки, порцеляни, рідке скло).

Застосовувати знання для виявлення карбон(IV) оксиду, карбонат- і силікат-іонів (у розчині).

Тести “Неметалічні елементи та їхні сполуки.

 • Тест “Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  21690534-3d-человек-в-классе,-экзамен-тест

  1. Позначте назву гідратованих аніонів у розчині солі, яка є продуктом реакції літій оксиду з нітроген(V) оксидом

  А  літій        Б  нітрат         В  нітрит        Г  оксиген

  2. Під час стояння автомобіля з працюючим двигуном у повітря потрапляє карбон(ІІ) оксид. Укажіть наслідки вдихання людиною цього газу

  А      тяжкі опіки                        Б      тяжкі виразки

  В      загибель від ядухи          Г      повна втрата зору

  3. Вкажіть назву сполуки X у поданій схемі перетворень

  Н3РО4 → КН2РО4 → X → К3РО4

  А   калій ортофосфат

  Б   калій гідрогенфосфат

  В   калій дигідрогенфосфат

  Г   гідроген ортофосфат

  4. Вкажіть формулу речовини, водний розчин якої називають «силікатним клеєм» або «рідким склом»

  А  K2[SiF6]           Б  Ca(HSiO3)3                  В  Na2SiO3              Г  H2SiO3

  5. Вкажіть пару речовин, що необхідні для добування амоніаку в лабораторних умовах

  А   NH4Cl i HNO3                  Б    NH4Cl і Са(ОН)2

  В   NH4Cl і SiО2                      Г    NH4Cl і Ca(NO3)2

  6. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга ─ суміш пероксиду гідрогену з манган(IV) оксидом?

  А  у першій спалахне швидше

  Б  у другій спалахне швидше

  В  у першій і другій спалахне одночасно

  Г  у другій спалахне пізніше, ніж у першій

   46

  7. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична, що зображена на одному з поданих малюнків

  47

   

   8. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень

  СО→Х →Na2CO3

  А  NaHCO3           Б  H2CO3               В  CO2                   Г  NaOH

  9. Внаслідок діяльності мікроорганізмів на болоті з рослинних залишків утворюється болотний газ, якому відповідає формула

  А  Н2S         Б  NН3        В  СН4         Г  СО2

  10. Після грозового дощу повітря насичене речовиною,  що є алотропною модифікацією хімічного елемента

  А   Фосфору       Б   Сульфуру      В   Оксигену       Г   Карбону

  11.  Укажіть реактив,  за допомогою якого можна розрізнити розчини натрій сульфату і натрій карбонату, розбавлений розчин якого вживають хворі зі зниженою кислотністю шлункового соку

  А   аргентум(І) нітрат           Б   барій нітрат

  В   хлоридна кислота          Г   калій гідроксид

  12. Установіть відповідність між продуктами реакцій та реагентами

  Продукти реакцій

  1  MgSO4 + H2

  2  CuSO4 + SO2 + H2O

  3  CuSO4 + H2O

  4  MgSO4 + H2S + H2O

   

  Реагенти

  А  Mg + H2SO4(конц.)

  Б  Mg + H2SO4 (розб.)

  В  CuO + H2SO4(розб.)

  Г  Cu + H2SO4(конц.)

  Д  Cu + H2 SO4(розб.)

  13. Установіть послідовність перетворення калій перманганату на натрій карбонат

  А  KMnO4              Б  Na2CO3               В  O2                Г  CO2

  14. Розташуйте послідовно стадії виробництва нітратної кислоти

  А   окиснення нітроген(ІІ) оксиду

  Б   окиснення амоніаку

  В   гідратація нітроген(ІV) оксиду

  Г   взаємодія азоту з воднем

  15. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри

  А  HNO3         Б  NH3              В  NO            Г  NO2

  16. Допишіть рівняння реакції та обчисліть суму коефіцієнтів у ньому

  О2 + NO2 + H2O →

  17. Серед запропонованих напівсхем оберіть напівсхему реакції, що відбувається в присутності каталізатора, та обчисліть кількість прийнятих електронів.

  А  Mg + O2 →                      Б  CO + O2 →                      B  SO2 + O2

  18. Обчисліть об’єм азоту (л)(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6 л.

  19. Обчисліть масу продукту реакції(г), що утворюється під час реакції водню масою 4 г та брому масою 160 г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%.

  20. Суміш водню і гідроген хлориду об’ємом 7 л (н.у.) пропустили крізь розчин аргентум нітрату, взятий із надлишком. У результаті цієї реакції утворився осад масою 28,7 г. Обчисліть об’ємну частку водню (%) у суміші.

  21. До розчину сульфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 8% добавили розчин натрій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою NaOH 12%. Обчисліть масу (г) натрій гідросульфату, виділеного з добутого розчину.

  22. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон(IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г.

 • Тест “Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1. Укажіть формулу сполуки, що зумовлює виникнення парникового ефекту

  А  CF4                 Б  CO2                 В  N2                  Г  O2

  2. Хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це

  А  H2SO3          Б  H2S           В  H23             Г  HCl

  3. Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:

  1  сульфідна кислота

  2  летка сполука Брому з Гідрогеном

  3  натрій гідрогенсульфат

  4  летка сполука Нітрогену з Гідрогеном

  5  продукт гідратації сульфур(IV) оксиду

  6  твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату

  Варіанти відповіді:

  А  1,2,5              Б  1,3,5           В  2,4,5           Г  4,5,6

  4. Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?

  1 гідроген пероксид

  2 натрій карбонат

  3 калій перманганат

  4 калій сульфат

  5 натрій нітрат

  6 карбон(IV) оксид

  Варіанти відповіді:

  А  1,2,3             Б  1,3,5            В  2,3,4           Г  4,5,6

  5. Під час взаємодії 1 моль FeS та 2 моль HCl (конц.) виділиться газ (н.у.) об’єм якого

  А  11,2 л           Б  22,4 л          В  44,8 л         Г  112 л

  6. Визначте формулу речовини «Х», що відповідає схемі перетворень

  Рисунок1

  А  Ca(NO3)2      Б  NH4Cl      В  NO2      Г  NH3

  7. За допомогою яких реактивів можна довести якісний склад сульфатної кислоти?

  А  Cu і BaCl2      Б  Zn і NaCl      В  Zn і Ba(NO3)2      Г  Cu і NaCl

  8. У якій сполуці Сульфур може виявляти лише окисні властивості?

  А  H2SO3              Б  H2SO4           В  SO2                  Г  H2S

  9. За допомогою якої речовини можна розпізнати розчини солей натрій хлориду та натрій ацетату?

  А  калій нітрату             Б  арґентум нітрату

  В  калій хлориду            Г  калій карбонату

  10. Щогодини в північній півкулі Землі випадає 2000 тонн «кислотних дощів». За сто років вони спричиняють руйнування історичних споруд, розчиняючи на них шар мармуру товщиною 1 мм. Який оксид спричиняє утворення «кислотних дощів»?

  А  карбон(ІІ) оксид           Б  натрій оксид

  В  Сульфур(ІV) оксид       Г  силіцій(ІV) оксид

  11. Визначте рівняння хімічної реакції, в якій Хлор виявляє властивості і відновника, і окисника

  А  2KClO3 = 2KCl + 3 O2

  Б  F2 + 2NaCl = Cl2 + 2 NaF

  В  Cl2 + H2O = HCl + HClO

  Г  NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

  12. У результаті застосування водного розчину гідроген пероксиду Н2О2 для дезінфекції ран утворюється піна із бульбашок кисню. Наслідком якого процесу є виділення кисню?

  А  при 37 оС (температура крові) починається розклад пероксиду Н2О2

  Б  пероксид Н2О2 каталізує розклад деяких компонентів крові

  В  розчинений у крові кисень із зниженням тиску переходить в газуватий стан

  Г  фермент крові пероксидаза каталізує розклад пероксиду Н2О2

  13. Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння реакції термічного розкладання арґентум(І) нітрату

  А  4          Б  6            В  7          Г  9

  14. Укажіть тип хімічної реакції між газуватим амоніаком і гідроген бромідом

  А  гідрування      Б  заміщення      В  бромування        Г  сполучення

  15. Карбон(ІV) оксид добувають дією хлоридної кислоти на

  А  кальцій карбід          Б  мармур

  В  натрій етаноат          Г  гіпс

  16. Укажіть сполуки, реакція яких з водою зумовлює утворення кислотних дощів

  А  кальцій оксид, нітроген(ІV) оксид

  Б  амоніак, сульфур(ІV) оксид

  В  нітроген(ІV) оксид, сульфур(ІV) оксид

  Г  амоніак, кальцій оксид

  17. Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу

  Формула нітрату

  1  KNO3

  2  Cu(NO3)2

  3  AgNO3

  4  NН43

  Продукти термічного розкладу

  А  нітрит металічного елемента, кисень

  Б  метал, нітроген(IV) оксид, кисень

  В  оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень

  Г  нітроген(I) оксид, вода

  Д  нітроген(IІ) оксид, вода

  18. Газ із різким запахом, важчий за повітря (1) під час нагрівання над каталізатором утворює летку рідину (2). Ця рідина (2), взаємодіючи з водою, утворює безбарвну кислоту (3), що є реактивом, за допомогою якого визначають у розчині катіони барію. Добуту сіль білого забарвлення (4) застосовують у медицині для рентгеноскопії шлунка.
  Установіть відповідність описаних властивостей речовин їхнім назвам

  Властивості речовин

  1  газ із різким запахом

  2  летка рідина

  3  безбарвна кислота

  4  сіль білого забарвлення

  Назви речовин

  А  сульфатна кислота

  Б  сульфур(VI) оксид

  В  барій сульфат

  Г  водень

  Д  сульфур(IV) оксид

  19. Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами окисно-відновних реакцій

  Вихідні речовини

  1  Fe + Br2

  2  Fe + HBr

  3  Ag + HNO3(розб.)

  4  Ag + HNO3(конц.)

  Продукти реакцій

  А  FeBr2

  Б  FeBr3

  В  FeBr2 + H2

  Г  AgNO3 + NO + H2O

  Д  AgNO3 + NO2 + H2O

  20. Установіть відповідність між назвами речовин і продуктів їхнього термічного розкладання

  Назва речовини

  1  метан

  2  кальцій карбонат

  3  калій перманганат

  4  ферум(ІІІ) гідроксид

  Назва одного з продуктів її термічного розкладання

  А  кальцій

  Б  кисень

  В  вуглець

  Г  вода

  Д  карбон(ІV) оксид

  21. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужного металу до питної соди

  А  Na2CO3       Б  NaOH         В  Na               Г  NaHCO3

  22. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від амоніаку до солі нітратної кислоти

  А  KNO3           Б  NO2              В  NO             Г  NH3

  23. Установіть послідовність апаратів у технологічній схемі виробництва сульфатної кислоти

  А  контактний апарат                  Б  піч для випалювання

  В  поглинальна башта                Г  електрофільтр

  24. Розташуйте формули за зростанням окисної здатності галогенів

   А  Cl2            Б  I2              В  Br2                        Г  F2

  25. Розташуйте послідовно назви речовин, за допомогою яких можна встановити наявність в розчинах:
  сульфат-йонів → хлорид-йонів → сульфід-йонів → сульфіт-йонів

  А  барій хлорид          Б  хлоридна кислота

  В  аргентум нітрат     Г  плюмбум нітрат

  26. Розташуйте неметали за зростанням їхніх окиснювальних властивостей

  А  кисень        Б  бром        В  фтор        Г  водень

  27. Укажіть суму протонних чисел хімічних елементів, прості речовини яких є найпоширенішими дезінфекторами води на водопровідних станціях.

  28. Суміш масою 200 г, що складалася з кальцій карбонату і кальцій нітрату, обробили надлишком хлоридної кислоти. Внаслідок цього утворився газ об’ємом 8,96 л (н.у.). обчисліть масову частку (%) кальцій нітрату у вихідній суміші.

  29. Надлишком нітратної кислоти подіяли на амоніак об’ємом 5,6 л (н.у.). Під час хімічного процесу утворилася сіль амонію масою 16 г. Яку масову частку у (%) це становить від теоретично можливого виходу?

  30. Водень масою 2 г вступає в хімічну реакцію із хлором масою 71 г. Визначте масу (г) гідроген хлориду, що утворився в результаті реакції.

  31. Чисту сірку в промисловості можна видобути пропусканням сульфур(IV) оксиду крізь розжарений кокс. Обчисліть масу (кг) сірки, якщо сульфур(IV) оксиду використано 560 м3 (н.у.).

  32. Нітроген(ІV) оксид, що утворюється у двигунах внутрішнього згоряння, є часткою отруйного смогу. Обчисліть кількість речовини нітроген(ІV) оксиду, що поглинається розчином натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20 % з утворенням суміші солей двох кислот.

 • Тест “Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

  1. Які речовини використовують для добування гідроген хлориду в промисловості?

  А  H2 і Cl2                                                              Б  NaCl(тв.) і H2SO4 (конц.)

  В  NaCl(тв.) і H2SO4 (розб.)                Г  NH4Cl і NaOH

  2. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум(ІІ) нітрату

  А  3                          Б  4                       В  7                       Г  9

  3. До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент

  А  Карбон             Б  Силіцій         В  Фосфор         Г  Аргентум

  4. Укажіть протонне число галогену

  А  2        Б  7        В  12        Г  17

  5. Під час пропускання хлору крізь водні розчини солей відбудеться взаємодія з

  А  NaF і NaBr

  Б  NaBr і NaI

  В  Na2SO4 і K2SO4

  Г  CaCl2 і Ca(NO3)2

  6. Сульфур є відновником у реакції між

  А  S і Fe        Б  FeS і O2        В  H2SO4 і NaOH        Г  SO3 і H2O

  7. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння амоніаку в кисні

  А  2        Б  4        В  7        Г  9

  8. Хімічна реакція, одним із продуктів якої є кальцій карбонат, відбудеться внаслідок

  А  пропускання карбон(ІV) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

  Б  кип’ятіння водного розчину кальцій гідрогенкарбонату

  В  пропускання карбон(ІІ) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

  Г  добавляння хлоридної кислоти до кристалів кальцій гідрогенкарбонату

  9. Укажіть сильну кислоту, що має різкий запах

  А  H2SO3    Б  H2S       В  HCl        Г  H3PO4

  10. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції відновлення вольфрам(VІ) оксиду воднем

  А  4        Б  5        В  7        Г  8

  311. Розгляньте рисунок із зображенням хімічного досліду. Газ Х, що витісняє воду і збирається в посудину, – це

  А  водень                      Б  кисень

  В  гідроген хлорид        Г  водяна пара

  12. До ферум(ІІІ) гідроксиду добавили надлишок хлоридної кислоти. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції між цими речовинами

  А  2          Б  4          В  5          Г  7

  13. Який галоген за нормальних умов перебуває у твердому стані?

  А  хлор        Б  йод        В  фтор        Г  бром

  14. Для вибілювання соломи, вовни, шовку використовують

  А  сульфатну кислоту          Б  сірководень

  В  сульфур(ІV) оксид           Г  сульфур(VІ) оксид

  15. У лабораторних умовах амоніак збирають витісненням повітря, враховуючи, що

  А  густина амоніаку більша за густину повітря

  Б  густина амоніаку менша за густину повітря

  В  амоніак не розчиняється у воді

  Г  амоніак має різкий запах

  16. Унаслідок додавання
   хлоридної кислоти до водного розчину натрій силікату утворюється

  А  драглистий осад        Б  бурий газ

  В  бурий розчин             Г  чорний осад

  17. Обчисліть масу (г) осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один із яких містить кальцій нітрат масою 164 г, а інший – калій карбонат кількістю речовини 1,2 моль.

  18. Обчисліть масу (г) кальцій карбонату, що утвориться внаслідок взаємодії карбон(ІV) оксиду об’ємом 33,6 л з кальцій оксидом масою 28 г.

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–Б       2–В       3–Б       4–В       5–Б       6–Б       7–В       8–В       9–В      10–В     11–В
  12 1-Б  2-Г  3-В  4-А           13  А-В-Г-Б  14  Г-Б-А-В             15  Б-В-Г-А
  16   11         17  4         18  3     19  81        20  64       21  18       22  10
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-Б     2-Б     3-А     4-Б     5-Б     6-В     7-В     8-Б      9-Б   10-В   11-В    12-Г    13-В   14-Г   15-Б   16-В
  17  1-А  2-В  3-Б  4-Г        18  1-Д  2-Б  3-А   4-В      19  1-Б  2-В  3-Г  4-Д        20  1-В  2-Д  3-Б  4-Г
  21  В-Б-А-Г        22  Г-В-Б-А        23  Б-Г-А-В           24  Б-В-А-Г        25  А-В-Г-Б        26  Г-Б-А-В
  27  25        28  80        29  80      30   73           31  800     32  1.
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1 А          2 В          3 А        4 Г          5 Б          6 Б         7- В          8- Б          9- В        10 Г        11- А        12- Б
  13- Б       14- Г        15- Б        16- А        17   ​​100    18   50