Задачі, за умовами яких вихідні речовини містять домішки

Задачі для самостійного розв’язування

1. Пірит масою 1,92 г  з масовою часткою домішок 15 % випалили, а газ що утворився окиснили у контактному апараті. Отриманий продукт розчинили у розчині масою 21,2 кг з масовою часткою сульфатної кислоти 60 %. До отриманого розчину додали надлишок розчину барій хлориду. Визначте масу осаду, що при цьому утворився.

2.  До 500 г розчину купрум(II) сульфату  додали надлишок розчину лугу. Осад виділили фільтруванням і прожарили. Маса отриманої сухої речовини склала 32 г. Визначте масову частку солі у вихідному розчині?

3. Технічний цинк масою 0,66 г обробили надлишком хлоридної кислоти. Об’єм водню, що виділився, склав 224 мл (н.у.). Обчисліть масову частка цинку в зразку технічного цинку?

4. Визначте масу технічного заліза, що містить 10% домішок, необхідного для отримання 12,8 кг міді з розчину мідного купоросу?