Збірник задач з неорганічної хімії

 
1. Гідроген. Водень.

Задача 1

Який об’єм водню, виміряний за нормальних умов, виділиться при дії на алюміній масою 32,4 г розчину об’ємом 200 мл з масовою часткою калій гідроксиду 30 % і густиною 1,29 г/мл? (Відповідь: 40,32 л)

Задача 2

Який об’єм водню, виміряний за нормальних умов, знадобиться для відновлення купрум (ІІ) оксиду, який отримали при термічному розкладанні купрум(ІІ) гідроксиду масою 19,6 г? (Відповідь: 4,48 л)

Задача 3

Визначте елемент, що утворює гідрид ЕН3, масова частка Гідрогену в якому дорівнює 1,245%. (Відповідь: Уран)

Задача 4

При дії води на гідрид металічного елементу масою 0,84 г виділився водень, об’єм якого при нормальних умовах склав 896 мл. Визначте формулу гідриду, якщо відомо, що елемент проявляє ступінь окиснення +2. (Відповідь: Кальцій)

Задача 5

Газ, отриманий при гідролізі натрій гідриду, пропустили над розжареним купрум (ІІ) оксидом. Маса твердої речовини зменшилася на 4 г. Визначте масу використаного гідриду. (Відповідь: 6 г)

Задача 6

На нейтралізацію розчину, отриманого при взаємодії кальцій гідриду з водою, витратили розчин об’ємом 43,67 мл з масовою часткою гідроген хлориду 29,2 % і густиною 1,145 г/мл. Який об’єм водню, виміряний за нормальних умов, виділився при розкладанні гідриду? (Відповідь: 8,96 л)

 

2. Галогени
Добування хлору

Задача 1

Визначте об’єм (мл) розчину з масовою часткою гідроген хлориду 36 % і густиною 1,2 г/мл, який повністю прореагував з калій перманганатом кількістю 0,1 моль.  Який об’єм хлору за н. у. виділиться при цьому?

Задача 2

До суміші масою 21,16 г, що утворилась після нагрівання калій перманганату масою 22,12 г  додали концентровану хлоридну кислоту у надлишку. Визначте максимальний об’єм хлору (н.у.), що отримали при цьому. (Відповідь: V(Сl2) = 6,50 л)

Хімічні властивості хлору

Задача 1

Суміш натрій хлориду і натрій броміду з масовою часткою останнього 10 %, розчинили у воді. Через отриманий розчин пропустили надлишок хлору. Після завершення реакції розчин випарили, сухий залишок прожарили. Визначте на скільки відсотків змінилася маса суміші? (Відповідь: 95,68 %)

Задача 2

До розчину, що містить 1,6 г калій броміду, додали 6 г технічного брому, що містить домішки хлору. Після випарювання отриманого розчину добули 1,36 г сухого залишку. Обчислити масову частку хлору в технічному бромі. (Відповідь: 3,2 %)

Задача 3

Визначте масу манган(IV) оксиду і  об’єм розчину з масовою часткою гідроген хлориду 36% густиною 1,18 г/мл, які потрібні для отримання хлору, що може витіснити з розчину калій йодиду молекулярний йод масою 30,48 г, якщо вихід продуктів на кожній стадії процесу становить 80% від теоретично можливою.  (Відповідь: 16,3 г МnО2; 64,4 мл розчину)

Задача 4

Хлор, отриманий при дії бертолетової солі масою 24,5 г на хлоридну кислоти, пропустили через 200 мл гарячого розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 12 % і густиною 1,1 г/мл). Визначте маси солей, що утворились при цьому.

Хлоридна кислота

Задача 1

Масова частка натрій хлориду у кам’яній солі одного з родовищ складає 96%,  кальцій хлориду –  0,2 %, магній хлориду –  0,2 %. Визначте об’єм хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 36 % і густиною 1,18 кг/л, яку можна отримати з зразка кам’яної солі масою 5 кг? (Відповідь: 7,08 л)

Задача 2

Гідроген хлорид, отриманий дією надлишку сульфатної кислоти на калій хлорид  масою 14,9 г поглинули водою масою 200 г. Визначте масову частку гідроген хлориду в розчині, якщо його вихід склав 70 % від теоретично можливого. (Відповідь: 2,5%)

Задача 3

Кухонну сіль розплавили і піддали електролізу. У атмосфері газу, що утворився, спалили водень і отримали новий газ, який розчинили у воді. При цьому утворився розчин об’ємом 300 мл  з масовою часткою розчиненої речовини 15 % і густиною 1,1 г/мл). Розрахуйте масу натрій хлориду, що піддали електролізу.

Задача 4

При взаємодії  металу масою 20 г  з хлоридною кислотою виділився водень об’ємом 11,2 л  (н.у.). Визначте вихідний метал, якщо  в сполуках він проявляє ступінь окиснення +2.

Задача 5

Гідроген хлорид, що отримали при дії концентрованої сульфатної кислоти на натрій хлорид масою 11,7 г, пропустили через розчин аргентум(І) нітрату. При цьому випав осад масою 20,09 г. Обчисліть масову частку виходу гідроген хлориду від теоретично можливого.

Фтор, бром і йод

Задача 1

Визначте масу (кг) кальцій фториду, що потрібно взяти для отримання 2,5 кг розчину фторидної кислоти з масовою часткою гідроген фториду 40 %, якщо масова частка виходу гідроген фториду 80 %. (Відповідь: 2,4 кг)

Розчин масою 500 г, що містить натрій хлорид і натрій фторид, розділили на дві однакові частини. До однієї – додали надлишок розчину аргентум(I) нітрату і отримали осад масою 5,74 г. До іншої – додали надлишок розчину кальцій хлориду, внаслідок чого утворився осад масою 2,34 г. Визначте масові частки натрій хлориду і натрій фториду в вихідному розчині. (Відповідь: натрій хлорид – 0,94 %, натрій фторид – 1,01 %)

Задача 2

До розчину, що містить 1,545 г натрій броміду, додали порцію брому-сирцю масою 8 г, що містить домішки хлору. Суміш випарили і залишок висушили. Маса залишку 1,100 г Обчисліть масову частку хлору в бромі-сирцю.

 

3. Оксиген і Сульфур
Добування і хімічні властивості кисню

Задача 1

Через озонатор пропустили 30 л (н.у.) молекулярного кисню і отримали 4 л (н.у.) озону. Визначте об’єм (н.у.) молекулярного кисню, що залишився після реакції.

Задача 2

Для визначення вмісту кисню 100 мл повітря змішали з 50 мл водню і суміш підірвали. Після конденсації води залишок (азот, інертні гази та надлишок водню), привели до початкових умов, його об’єм становив 87 мл. Визначте, об’ємну частку кисню в дослідженому зразку повітря.

Задача 3

В евдіометрі змішали хлор об’ємом 0,224 л (н.у.) з двома газами. Перший газ отримали при взаємодії цинку масою 7,15 г з розбавленою сульфатною кислотою, другий – при розкладанні калій хлорату масою 4,08 г. Газову суміш підірвали і добули розчин. Обчисліть масову частку речовини в отриманому розчині.

 

4. Лужні метали

1. 5,32 г суміші хлоридів калію і натрію розчинили у воді. Визначте маси калій хлориду і натрій хлориду  в суміші, якщо на осадження всіх іонів хлору було витрачено 500 мл розчину з молярною концентрацією арґентум нітрату 0,16 моль/л.