Загальна хімія

1. Основні хімічні поняття. Речовина.

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу 
Поняття  речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина (метал, неметал), складна речовина, хімічний елемент; найдрібніші частинки речовини – атом, молекула, йон (катіон, аніон).

Фізичні та хімічні властивості речовини. Склад речовини (якісний, кількісний). Валентність хімічного елемента.

Хімічна (найпростіша, істинна) і графічна (структурна) формули.

Фізичне явище та хімічна реакція.

Відносні атомна і молекулярна (формульна) маси, молярна маса, кількість речовини.

Одиниці вимірювання кількості речовини, молярної маси, молярного об’єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н. у.); молярний об’єм газу (за н. у.).

Закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса суміші газів, повітря.

Масова частка елемента у сполуці

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Записувати хімічні формули речовин, графічні (структурні) формули молекул.

Розрізняти фізичні тіла і речовини; прості та складні речовини;  елементи і прості речовини; метали і неметали; атоми, молекули тайони (катіони, аніони); фізичні та хімічні властивості речовини; фізичні явища та хімічні реакції; найпростішу та істинну формули сполуки.

Складати формули бінарних сполук за значеннями валентності елементів.

Аналізувати якісний (елементний) і кількісний склад речовини за її хімічною формулою.

Визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук.

Обчислювати середню відносну молекулярну масу повітря, масову частку елемента у сполуці, масу елемента у складній речовині за його масовою часткою.

Записувати хімічні формули речовин, графічні (структурні) формули молекул.

Розрізняти фізичні тіла і речовини; прості та складні речовини;  елементи і прості речовини; метали і неметали; атоми, молекули тайони (катіони, аніони); фізичні та хімічні властивості речовини; фізичні явища та хімічні реакції; найпростішу та істинну формули сполуки.

Складати формули бінарних сполук за значеннями валентності елементів.

Аналізувати якісний (елементний) і кількісний склад речовини за її хімічною формулою.

Визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук.

Обчислювати середню відносну молекулярну масу повітря, масову частку елемента у сполуці, масу елемента у складній речовині за його масовою часткою.

Тести з теми «Основні хімічні поняття»

Тест “Основні хімічні поняття” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2011 років

1131549-Black-School-Boy-Mixing-Chemicals-In-Science-Class-Poster-Art-Print1. «Хімічна речовина» – це

А   філософська категорія       Б   фізичний об’єкт

В   хімічна абстракція                Г   певний вид матерії

2. Визначте останнє слово у формулюванні закона Авогадро. В однакових об’ємах різних газів за одних і тих самих умов міститься однакова кількість…

А   йонів        Б   молекул      В   атомів      Г    електронів

3. Наслідком, що випливає із закону збереження маси речовини, є

А  можливість складання структурних формул речовин

Б  можливість складання рівнянь хімічних реакцій

В  з’ясування причин залежності властивостей речовин від будови

Г   виявлення будови речовин

4. Визначте хімічний елемент, який в сполуці з Оксигеном має найнижчу валентність.

А  P2O5        Б  СО2         В   СaO      Г  N2O3

5. Хімічний елемент із загальним числом електронів 12 утворює оксид

А  R2O         Б  R2O3           В  RO              Г RO2

6. Визначте порядковий номер елемента Х, що утворює речовину складу Х2O3 з відносною молекулярною (формульною) масою 102.

А  14              Б  13                 В  17                 Г 18

7. Визначте рядок, який містить символи хімічних елементів лише із сталою валентністю, що дорівнює II.

А  O, Ba, C, Ca               Б  C, Pb, Cu, Zn

В  O, Ba, Zn, Mg            Г Ca, Fe, C, Ni

8. На малюнку зображено прилад, за допомогою якого збирають газ шляхом витіснення повітря. Визначте назву газуватої речовини, яку можна зібрати у такий спосіб.

Новый рисунок

А  водень     Б  вуглекислий газ     В  метан     Г азот

9. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за повітрям

А  CO            Б  CO2              В  NO               Г  NO2   

10. Розташуйте формули за зменшенням ступеня окиснення Карбону у сполуках

А  СO2              Б  СO             В  С            Г  СН4

 11. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента і формулою його вищого оксиду

Хімічний елемент

1  Фосфор

2  Карбон

3  Кальцій

4  Бор

Вищий оксид

А  ЕО

Б  Е2О3

В  ЕО2

Г  ЕО3

Д  Е2О5

12. Установіть відповідність між кількістю речовини і масою

Кількість речовини

1  1,5 моль магній оксиду

2  0,5 моль кисню

3  2 моль води

4  5 моль кальцій карбонату

Маса (г)

А  16

Б  60

В  500

Г  36

Д  550

13. Установіть відповідність між кількістю речовини та масою чи об’ємом (н.у.) речовин.

Кількість речовини

1  0,2 моль

2  0,5 моль

3  5 моль

4  10 моль

Маса чи об’єм речовини (н.у.)

А  2,6 г

Б  36,5 г

В  220 л

Г  11,2 л

Д  224 л

14. Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.

А  Al+N2→         Б  С+H2→         В  Al+O2→          Г  Ca+S→

15. Розташуйте хімічні формули за збільшенням кількості речовини у їхніх формулах масою 128 г.

А  SO2           Б  CuO          В  Cu2S           Г  S

16. Розташуйте формули речовин у порядку зростання в них масової частки Нітрогену

А  KNO3      Б  KNO2      В  NO      Г  NO2

17. Розташуйте значення кількості речовини наступних кількісних характеристик кисню в порядку зростання

А   44,8 л (н.у.)           В   24,08 ∙ 1023 молекул
Б  160 г                           Г 15,05 ∙ 1023 атомів

18. Розташуйте гази за зростанням їхньої відносної густини за воднем

А  метан      Б  кисень        В  карбон(ІІ) оксид      Г  гідроген сульфід

19. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: Стронцію ─ 47,83%; Сульфуру ─ 17,39%; Оксигену ─ 34,78%. Укажіть суму індексів атомів елементів.

20. У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу оцтової кислоти.

21. Для збереження деревини від гниття використовують цинк хлорид. Обчисліть кількість речовини, якщо відомо, що число молекул цієї сполуки дорівнює 12,04 · 1023.

22. Кущі троянд удобрюють фосфатним добривом – подвійним суперфосфатом Cа(Н2РО4)2. Обчисліть його молярну масу.

23. Молярна маса одного з найвідоміших вітамінів у чотири рази більша за молярну масу карбон(ІV) оксиду. Співвідношення мас хімічних елементів у молекулі речовини-вітаміну таке:

m(C):m(H) : m(O) = 9 : 1 : 12.

Укажіть число атомів у молекулі цієї сполуки.

 

Тест “Основні хімічні поняття” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-14 років

1. Який запис позначає молярну масу натрію?

А   А(Na)           Б  Ar(Na)             В  m(Na)               Г  M(Na)

2. Частка від ділення середньої молярної маси повітря на молярний об’єм газів (н. у.) – це

А  густина повітря             Б  кількість речовини повітря

В  число Авогадро            Г  число молекул у повітрі об’ємом 1 л

3. Який запис позначає відносну атомну масу Магнію?

А  A(Mg)        Б  Ar(Mg)        В  m(Mg)        Г  M(Mg)

4. Скільки атомів Гідрогену міститься в трьох молекулах метану СН4?

А  3        Б  4        В  7        Г  12

5.  Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

І.  Рівняння реакції міді з киснем складають на основі закону збереження маси.

ІІ. Рівняння реакції міді з киснем складають на основі закону Авогадро.

А  правильне тільки І

Б  правильне тільки ІІ

В  обидва правильні

Г  обидва неправильні

6. Скільки атомів Гідрогену позначено записом 3CO(NH2)2?

А  2          Б  4          В  6            Г  12

7. Хімічні формули води і гідроген пероксиду Н2О і Н2Овідповідно. Які з наведених далі тверджень щодо якісного і кількісного складу цих сполук правильні?

1. Вода і гідроген пероксид мають однаковий якісний і кількісний склад.

2. Вода і гідроген пероксид мають різний кількісний склад.

3. Вода і гідроген пероксид мають одну й ту саму істинну формулу.

4. Вода і гідроген пероксид мають одну й ту саму найпростішу формулу.

Варіанти відповіді:

А  1 і 3        Б  2 і 4        В  лише 2        Г  лише 4

8. Хімічна реакція відбувається за схемою

CuCl2 + Al→AlCl3+Cu.

 Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння, що відповідає цій схемі

А  4          Б  6          В  7          Г  10

9. Скільки атомів Оксигену позначено записом 2N2O5?

А  2           Б  5           В  7           Г  10

10. Істинна формула сполуки С6Н12. Яка її найпростіша формула?

А  СН        Б  СН2        В  СН3        Г  С2Н6

11. Обчисліть молярну масу (г/моль) речовини, хімічна формула якої Ca(H2PO4)2.

12. Обчисліть  об’єм  (л)  cульфур(IV)  оксиду  (н. у.) масою 320 г.

13. Обчисліть молярну масу речовини, хімічна формула якої (NH4)2HPO4.

14. Обчисліть масу (г) води, що конденсувалась з водяної пари об’ємом 44,8 л (н.у.).

15. Обчисліть об’ємну частку (%) азоту в суміші, що складається з азоту об’ємом 6 л і метану об’ємом 14 л.

16. Обчисліть масу карбон(ІV) оксиду кількістю речовини 0,5 моль.

17. Обчисліть кількість речовини води масою 72 г.

18. Яка масова частка (%) Гідрогену у метані?

19. Обчисліть відносну густину кисню за воднем.

20. Визначте масову частку (%) Оксигену у кальцій карбонаті.

21. Обчисліть відносну густину за повітрям бутану.

22. Обчисліть середню молярну масу суміші азоту і кисню, у якій об’ємна частка азоту становить 50 %.

23. Укажіть обєм (л) водню (н. у.), що виділиться внаслідок взаємодії алюмінію масою 540 г з надлишком сульфатної кислоти.

24. Яка маса (г) ферум(ІІ) сульфіду утвориться внаслідок прожарювання  суміші  порошку  заліза  масою  28  г  і сірки 24 г.

25. Унаслідок прожарювання малахіту масою 44,4 г добули купрум(ІІ) оксид масою 2,4 г, вуглекислий газ і воду. Обчисліть відносний вихід (%) купрум(ІІ) оксиду

 

Відповіді на завдання тесту № 1

1–Г     2–Б     3–Б     4–В     5–В     6–Б     7–В     8–Б       9  А-В-Б-Г      10  А-Б-В-Г     11  1-Д  2-В  3-А  4-Б

12  1-Б  2-А  3-Г  4-В            12  1-А  2-Г  3-Б  4-Д     14  Г-Б-А-В    15  В-Б-А-Г      16  А-Б-Г-В

17  Г-А-В-Б    18  А-В-Б-Г    19  6      20  18      21  2      22  234       23  20.

Відповіді на завдання тесту № 2

1-Г    2-А    3-Б    4-Г    5-А    6-Г    7-В    8-Г    9-Г           10-Б   11-234        12-112        13-132         14-36         15-30

16-22          17-4            18-25           19-16          20-48        21-2             22-30         23-672         24-44         25-15

2. Хімічні реакції

Навчальна програма

9 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Узагальнення знань про основні типи хімічних  реакцій.

Окисно-відновні реакції. Найважливіші окисники і  відновники.

Поняття про енергетику хімічних реакцій. Закон  збереження енергії, його значення для хімічних процесів. Перетворення енергії під час хімічних реакцій. Внутрішня енергія і тепловий ефект, поняття про ентальпію. Екзо- та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Розрахунки за термохімічними рівняннями.

Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від
концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від температури і
природи реагуючих речовин. Поняття про енергетичний бар’єр, активований комплекс, енергію
активації. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення
реагуючих речовин.

Поняття про ланцюгові реакції.

Каталіз. Каталізатори та інгібітори. Теорія проміжних сполук. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз.

Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції. Константа хімічної рівноваги. Порушення рівноваги внаслідок зміни концентрації будь-якої з речовин, що беруть участь в реакції, тиску і температури. Принцип Ле Шательє.

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень:
наводить приклади ендо- та екзотермічних, оборотних і необоротних, ланцюгових, каталітичних і некаталітичних, окисно-відновних тощо реакцій;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу та ін.;

складає рівняння хімічних реакцій, йонні та термохімічні рівняння;

класифікує реакції за різними ознаками;

пояснює суть закону збереження енергії, перетворення енергії під час хімічних реакцій, суть поняття
ентальпії, закону Гесса, швидкості реакції, закону діючих мас, енергетичного бар’єру, енергії активації,
каталізу, хімічної рівноваги, принципу Ле Шательє;

обґрунтовує залежність швидкості реакції від різних факторів; порушення хімічної рівноваги в результаті зміни концентрації, тиску, температури;

робить висновок про вплив  різних факторів на швидкість хімічної реакції, на зсув хімічної рівноваги;
оцінює значення хімічних реакцій різних типів.

Розрахункові задачі:

1. Нескладні термохімічні обчислення, в тім числі пов’язані з використанням закону Гесса.

2. Обчислення швидкості хімічних реакцій.

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу


Поняття
: хімічна реакція, схема реакції, хімічне рівняння.

Закони збереження маси речовин під час хімічної реакції, об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції.

Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції.

Типи хімічних реакцій. Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії (приєднання, заміщення, відщеплення, ізомеризації). Тепловий ефект хімічної реакції, термохімічне рівняння.

Поняття окисник, відновник, окиснення, відновлення.

Гальванічний елемент.

Швидкість хімічної реакції. Каталізатор. Вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції.

Хімічна рівновага, принцип Ле Шательє.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Записувати схеми реакцій, хімічні рівняння.

Розрізняти типи реакції за кількістю реагентів і продуктів (реакції сполучення, розкладу, обміну, заміщення), зміною ступеня окиснення елементів (реакції окисно-відновні та без зміни ступеня окиснення), тепловим ефектом (реакції екзотермічні, ендотермічні), напрямом перебігу (реакції оборотні, необоротні), за участю органічних сполук (заміщення, приєднання, відщеплення, ізомеризації).

Аналізувати вплив природи реагентів, їх концентрацій, величини  поверхні їх контакту, температури, каталізатора на швидкість хімічної реакції; процеси, що відбуваються при роботі гальванічного елементу.

Визначати в окисно-відновній реакції окисник і відновник, процеси окиснення та відновлення.

Використовувати метод електронного балансу для перетворення схеми окисно-відновної реакції на хімічне рівняння.

Застосовувати закон збереження маси речовин для перетворення схеми реакції на хімічне рівняння, принцип Ле Шательє для визначення напряму зміщення хімічної рівноваги.

Дистанційний курс «Хімічні реакції та закономірності їх перебігу»
Тести з теми «Хімічні реакції»

Тест “Хімічні реакції” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2010 років

1. Позначте схему реакції заміщення

А  Н2О2→ Н2О + О2                          Б  Н2О2 + Cl2 → НCl + О2

В  Н2О + CaO → Ca(OH)2            Г  KОH + HNO3 → KNO3 + H2O

2. У реакції з якою речовиною Гідроген є окисником

А   киснем          Б   бромом        В   кальцієм         Г   сіркою

3. Запис напівсхем реакцій заміщення та приєднання що міститься в одному рядку

А  C7H14 + H2 →   і  C3H6 + Cl2

Б  СH3COOK + HCl →  і  C5H10 + Cl2

В  HCl + Mg →   і  HCl + MgO→

Г  C2H6 + Cl2 →   і  C2H4 + Cl2

4. Запис напівсхем тільки реакцій обміну міститься у рядку

А  C6H5OH + К →  і  Mg + N2

Б  CH4 + Br2 →  і  H2O2

В  CuO + HNO3 →  і  Na2S + HCl →

Г  NH3 + HCl →  і  Zn + CuSO4

5. Під час отруєння чадним газом потерпілого потрібно вивести на свіже повітря для знешкодження отруйної дії цієї речовини. Реакція відбувається за схемою 

HHbO2 + СО↔HHbСO + О2. 

Визначте за принципом Ле Шател’є, в сторону якого хімічного процесу зміститься хімічна рівновага при збільшенні концентрації кисню.

А   одночасно у двох напрямках         

Б   оборотного            

В   не зміститься взагалі                      

Г   прямого

6. Визначте один з продуктів електролізу розплаву сполуки натрій хлориду

А  гідроген хлорид       Б  хлор         В  кисень                           Г  водень

7. Визначте напівсхему реакції, у якій сірка – відновник

А  S+Fe →          Б  S+Mg →             В  S+H2 →           Г  S+O2

8. Як потрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?

А  зменшити

Б  збільшити

В  спочатку збільшити, потім зменшити

Г  спочатку зменшити, потім збільшити

9. Хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотою відноситься до типу

А  обміну                 Б  сполучення             В  розкладу           Г  заміщення

10. Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

А  Fe2O3 + Н2 →        Б  FeО + СO →           В  Fe + Cl2 →               Г  Fe(OH)2 + HCl →

11. Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції

А  2H2O(г.) ↔ 2H2(г.) + O2 (г.)           

Б  CaCO3 (тв.) ↔ CaO(тв.) +CO2(г.)

В  N2 (г.) + 3H2 (г.) ↔ 2 NH3(г.)         

Г  CO(г.) + H2O(г.) ↔ CO2(г.) + H2(г.)

12. Визначте рівняння окисно-відновної реакції

А  Na2SO4 ∙ 10H2O = Na2SO4 + 10H2O

Б  MgCO3 ∙ CaCO3 = MgO + CaO + 2CO2

В  MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Г  MnO + 2HCl = MnCl2 + H2O

13. Розгляньте малюнок і визначте тип реакції, що відбувається під час нагрівання мідного купоросу

А  обміну      Б  заміщення      В  розкладу      Г  сполучення

 14. Визначте зміну умови, яка приведе до зсуву рівноваги у бік продуктів у реакції

N2(г) + 3H2(г)⇄2NH3(г), ∆H= –92,4 кДж

А  збільшення температури

Б  збільшення тиску

В  збільшення концентрації амоніаку

Г  застосування каталізатора

15. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами

Рівняння реакції

1  CuO+2HCl=CuCl2+H2O

2  2Na+2H2O=2NaOH+H2

3  Li2O+SO3=Li2SO4

4  C18H38=C9H18+ C9H20

Тип реакції

А  Заміщення

Б  Сполучення

В  Обміну

Г  Розкладу

Д  Дегідратація

16. Обчисліть суму індексів катіону та аніону нерозчинного продукту реакції йонного обміну між кальцій нітратом та калій ортофосфатом.

17. Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум(ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції:

P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4 .

 Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником.

18. Визначте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції

Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4→Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.

Обчисліть суму коефіцієнтів.

19. Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.

Тест “Хімічні реакції” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2011-2012  років

1. Яке з наведених перетворень можна характеризувати і як реакцію розкладу, і як окисно-відновну реакцію?

А  NaCl(тв.) + H2SO4(конц.) = NaHSO4 + HCl

Б  2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

В  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O

Г  2KClO3 = 2KCl + 3O2

2. Укажіть хімічну формулу речовини, у реакції з якою сірка є відновником

А  Н2          Б  Fе          В  Nа          Г  О2

3. Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції

СО2 (г.) + Н2 (г.) ⇄СО (г.) + Н2О (г.); ΔН > 0

в бік утворення карбон(ІV) оксиду?

А  зниження концентрації водню

Б  підвищення температури

В  зниження концентрації водяної пари

Г  підвищення тиску

4. Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

А  Fe2O3 + CO →        Б  FeCl2+ Cl2 →        В  FeO + H2SO4 →        Г  Fe(OH)3 + H2SO4

5. У якій з хімічних реакцій підвищення тиску спричинить зміщення хімічної рівноваги в бік утворення реагентів?

А  Н2 (г.) + I2 ⇄ 2HI (г.)

Б  2CO2 (г.) + 2 H2O (г.) +2HCl (г.) ⇄ 2CH3Cl (г.) + 3 O2 (г.)

В  2SO3 (г.) ⇄ 2SO2 (г.) + O2(г.)

Г  CO2 (г.) + 2N2 (г.) ⇄ C (тв.) + 2N2O (г.)

6. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

І. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок подрібнення реагентів.

ІІ. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок збільшення концентрації реагентів.

А правильне лише І           Б правильне лише ІІ

В обидва правильні          Г обидва неправильні

7. Сульфур є відновником у реакції між

А  S і Са              Б  SO2 і O2          В  H2SO4 і Zn      Г  SO2 і H2O

8. Визначте хімічну реакцію для якої, згідно з принципом Ле Шательє, рівновага зберігається у випадку зміни тиску

А  2NO + Cl2⇄2NOCl        Б  N2 + O2 ⇄ 2NO

В  2SO2 + O2 ⇄ SO3             Г  C(графіт) + СО2 ⇄ 2СО

9. Визначте вихідні речовини необоротної хімічної реакції, яка належить до реакції заміщення

А  Zn + HCl →                   Б  H2 + N2

В  NaCl + KNO3 →           Г  HCl + NaOH →

10. Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.

Схема реакції

1  ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O

2  SO3 + H2O → H2SO4

3  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

4  Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

Тип реакції

А  заміщення

Б  дегідрування

В  обміну

Г  розкладу

Д  сполучення

11. Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій

Схема реакції

  1  MgO + HCl → MgCl2 + H2O

  2  BaO + H2O → Ba(OH)2

  3  Fe+ HCl → FeCl2 + H2

  4  CaCO3 → CaO + CO2

Тип реакції

  А  заміщення

  Б  сполучення

  В  обміну

  Г  розкладу

  Д  дегідратації

12. Купрум(ІІ) сульфат застосовують для знешкодження білого фосфору

P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4.

Підберіть коефіцієнти для наведеної схеми та укажіть коефіцієнт біля формули відновника.

13. Випари ртуті дуже небезпечні для здоров’я. Для хімічної демеркуризації використовують розбавлений водний розчин калій перманганату, підкислений хлоридною кислотою:

KMnO4 + HCl + Hg → HgCl2 + MnO2 + KCl + H2O.

Використовуючи метод електронного балансу, складіть хімічне рівняння окисно-відновної реакції, що відповідає цій схемі. У відповіді зазначте коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником.

14. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції

Mg + HNO3(розб.) → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.

 

Тест “Хімічні реакції” складено за матеріалами демонстраційного та тренувального тестів 2012 року

1. На рисунку зображено енергетичні діаграми однієї й тієї самої реакції, що відбувається за різних умов. Який чинник зумовив відмінності у перебігу реакції?

А  у випадку (2) використали каталізатор

Б  у випадку (2) суміш ретельно перемішували

В  у випадку (1) реакційну суміш нагріли

Г  у випадку (1) реакційну суміш охолодили

2. Укажіть тип хімічної реакції між газуватими амоніаком і гідроген хлоридом

А хлорування;

Б окиснення;

В заміщення;

Г сполучення.

3. Купрум є відновником у реакції між

А CuO і H2;

Б Cu2O і HCl;

В Cu2O і O2;

Г Cu(OH)2 і HCl.

4. Установіть відповідність між типами і схемами хімічних реакцій

Типи хімічних реакцій

1  розкладу, окисно-відновна

2  сполучення, окисно-відновна

3  розкладу, без зміни ступенів окиснення

4  сполучення, без зміни ступенів окиснення

Схеми хімічних реакцій

А  Ca + Cl2 → CaCl2

Б  NH3 → N2 + H2

В  CaCO3 → CaO + CO2

Г  Na + H2O → NaOH + H2

Д  BaO + H2O → Ba(OH)2

5. Установіть відповідність між типами і схемами хімічних реакцій

Типи хімічних реакцій

1  повне окиснення

2  заміщення

3  приєднання

4  полімеризація

Схеми хімічних реакцій

А  СН4 + О2 → CO2+ H2O

Б  СН4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

В  C8H18 → C4H10 + C4H8

Г  C2H2 + H2 → C2H4

Д  nC2H4 → [– CH2 – CH2–]

6. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O.

7. Укажіть коефіцієнт перед формулою відновника у рівнянні реакції, що відбувається за схемою:

KMnO4 + KCl + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 +K2SO4 + H2O.

 

[Відповіді на завдання тесту № 1

1–Б        2–В        3–Г        4–В        5–Б        6–Б     7–Г        8–Б        9–А       10–В      11–В       12–В

13–В      14–Б      15 1-В  2-А  3-Б  4-Г         16  5     17  5        18 21    19  698

Відповіді на завдання тесту № 2

1-Г      2-Г      3-А      4-Б      5-В      6-В      7-Б      8-Б      9-А

10  1-В  2-Д  3-А  4-Г      11  1-В  2-Б  3-А  4-Г      12  5      13  3      14  10

Відповіді на завдання тесту № 3

1-А      2-Г      3-В      4  1-Б  2-А  3-В  4-Д      5  1-А  2-Б  3-Г  4-Д      6-8      7-10

 

3. Будова атомів і простих йонів

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Склад атома (ядро, електронна оболонка).

Поняття нуклон, нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, енергетичні рівень і підрівень, спарені й неспарені електрони; радіус атома, простого йона; основний і збуджений стани атома.

Форми s- і р-орбіталей, розміщення р-орбіталей у просторі. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах елементів № 1–20 і 26, електронні формули атомів, і простих йонів елементів № 1–20 і 26 та їхні графічні варіанти.

Валентні стани елементів. Ступінь окиснення елемента в речовині. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів малих періодів.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Записувати та розпізнавати електронні формули атомів і простих йо-нів елементів № 1—20 і 26 та їхні графічні варіанти, атомів неметалічних елементів малих періодів у основному і збудженому станах.

Розрізняти валентність і ступінь окиснення елемента.

Складати формули сполук за ступенями окиснення елементів.

Порівнювати можливі ступені окиснення неметалічних елементів малих періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів; радіуси атомів і простих йонів.

Аналізувати зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, зв’язок

4. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. 

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Сучасне формулювання Періодичного закону.

Структуру короткого і довгого варіантів періодичної системи: періоди, групи, підгрупи (головні (А), побічні (Б)).  Протонне число (порядковий, атомний номер елемента), місце металічних і неметалічних елементів у періодичній системі, періодах і групах; лужні, інертні елементи, галогени.

Періодичність змін властивостей  елементів та їхніх сполук на основі уявлень про будову атомів..

 

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Розрізняти в періодичній системі періоди, групи, головні (А) та побічні (Б) підгрупи; металічні та неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі; лужні, інертні елементи, галогени.

Використовувати інформацію, закладену в періодичній системі, для визначення властивостей елемента (металічний або неметалічний елемент), максимального значення його валентності, властивосией простої речовини (метал або неметал), хімічного характеру оксидів, гідроксидів.

Аналізувати зміни властивостей простих речовин та кислотно- основного характеру оксидів і гідроксидів залежно від місця елементів у періодах, підгрупах, при переході від одного періоду до іншого.

 

Тести з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома»

Тест “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.”

 складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

1. Укажіть рядок, у якому формула вищого оксиду та його гідрату відповідає елементу з числом протонів 17

А R2Oта H3RO3   Б ROта H2RO3

В RO  та R(OH)2      Г R2Oта HRO4

2. Укажіть атом елемента ІІІ періоду, який в основному стані має максимальне число неспарених електронів

А  Фосфор     Б  Сульфур    В  Нітроген    Г  Аргон

3. Укажіть хімічний елемент, який, утворює оксид у вищому ступені окиснення, що має найбільш виражені кислотні властивості

А  Силіцій    Б  Фосфор     В  Алюміній     Г  Сульфур

4. Виберіть сучасне формулювання Періодичного закону

А  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної маси

Б  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної ваги

В  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядра атома

Г  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від електронегативності

5. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи           Д.І. Менделєєва

А  F;   Mn;  I       Б  Li;  Na;  K

В  Al;  Ag;  S       Г  Cr;  Ca;  Hg

6. За електронною формулою атома виберіть елемент, який утворює просту речовину, для якої характерні властивості типового неметалу

А  1s22s22p63s1                 Б  1s22s22p63s2

В  1s22s22p63s25        Г  1s22s22p63s23p6

7.  Укажіть правильне визначення ізотопів 

А нукліди одного хімічного елемента

Б  нукліди різних хімічних елементів

В  прості речовини одного хімічного елемента

Г  прості речовини різних хімічних елементів

8. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів  Д.І. Менделєєва

А  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей

Б  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів

В  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів

Г  Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

9. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами

А 15 і 16             Б 7 і 15                В 8 і 16                Г 15 і 33

10. Визначте число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані 

А  1            Б  2            В  3            Г  4

11. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони

А   6          Б   20       В   13          Г   16

12. Протій і Дейтерій, що застосовують у атомній енергетиці, є ізотопами атома Гідрогену тому, що це

А   прості речовини одного хімічного елемента

Б   прості речовини різних хімічних елементів

В   нукліди одного хімічного елемента

Г   нукліди різних хімічних елементів

13. Однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні мають атоми хімічних елементів з протонними числами

А  6 і 7       Б  13 і 14   В  6 і 14     Г  14 і 22

14. Установіть послідовність зростання окисних властивостей хімічних елементів, які мають таку електронну конфігурацію атомів

А 1s22s22p6      Б 1s22s22p4

В 1s22s22p2      Г 1s22s22p3

15. Установіть послідовність посилення відновних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів

А 1s22s22p63s23p64s1         Б 1s22s1

В 1s22s22p63s1.                      Г 1s22s22p62s23p63d104s24p64d105s1

16. Розташуйте металічні елементи за зростанням їхньої електронегативності

А  Алюміній         Б  Магній

В  Натрій               Г  Рубідій

17. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні

А алюміній           Б кальцій

В натрій              Г силіцій

18. Води лікувальних мінеральних джерел містять практично всі хімічні елементи періодичної таблиці Д. І. Менделєєва. Кількість деяких із них є незначною, це мікроелементи. Установіть відповідність між назвами мікроелементів та електронними формулами їхніх атомів.

Назви мікроелементів

1  Літій

2  Купрум

3  Ферум

4  Флуор

Електронні формули атомів

А  1s22s22p63s23p63d64s2

Б  1s22s1

В  1s22s22p2

Г  1s22s22p5

Д  1s22s22p63s23p63d104s1

 

Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

складено за матеріалами незалежного оцінювання 2013-2014 років

1. Скільки електронів в атомі Оксигену?

А  2      Б  6      В  8      Г  16

2. У якому рядку найбільше неметалічних елементів?

А  Al, Au, As       Б  N, Na, Ni      В  C, Cs, Cr      Г  S, Se, Sc

3. Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, який належить до ІІІ періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3.

А  5      Б  7      В  13      Г  15

4. У якій групі періодичної системи (коротка форма) містяться  лише металічні елементи?

А  ІІ     Б  ІV      В  V      Г  VІ

5. У періодичній системі хімічних елементів Карбон і Титан належать до

А  одного періоду

Б  однієї підгрупи

В  однієї групи, але різних підгруп

Г   одного періоду, але різних груп

6. Флуор, Хлор, Бром належать до

А  f-елементів       Б  d-елементів      В  p-елементів       Г   s-елементів

7. Скільки нейтронів і електронів у нукліді 37Cl?

  нейтронів електронів
А 17 17
Б 17 20
В 20 17
Г 20 37

8. Укажіть протонне число хімічного елемента, розташованого в 4-му періоді, VIІ групи, головній підгрупі Періодичної системи Д. І. Менделєєва.

А  17        Б  25       В  26       Г  35

9. Як розташовані хімічні елементи в періодичній системі Д. І. Менделєєва?

А  кожний період закінчується металічним елементом

Б  кожний період починається неметалічним елементом

В  головні підгрупи містять лише неметалічні елементи

Г  побічні підгрупи містять лише металічні елементи

10. Нукліди Оксигену 16O та 18O

А  містять різне число електронів

Б  мають однакові нуклонні числа

В  містять різне число нейтронів

Г  відрізняються зарядом ядер

11. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 6 електронів.

А    32       Б    16      В    12       Г    6

12. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO3.

А  1s22s22p63s1                    Б  1s22s22p63s23p1

В  1s22s22p63s23p4           Г  1s22s22p63s23p64s2

13. Як змінюється склад електронної оболонки атомів хімічних елементів 3-го періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва зі зростанням протонного числа?

А  збільшується число енергетичних рівнів

Б  зменшується число енергетичних рівнів

В зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

14. Укажіть символи хімічних елементів однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.

А   K, Cu, Rb        Б   Si, Ge, Pb       В   Si, P, Cl       Г   K, Ca, Ga

15. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів.

 А    Аl        Б    Si      В    С       Г    N.

 

Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

1. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони

А  6               Б   20               В   13               Г   16

2. Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr

А   45            Б   44                В   43              Г   42

3. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2

А   1s22s2                 Б   1s22s22p1              В   1s22s22p2         Г   1s22s22p3

4. Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса (формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80

А   22             Б   23                 В   32                 Г   40

5. Який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва?

А   S, O, Cr              Б   S, Se, Cr          В   Cr, Se, Mo        Г   S, O, Te

6. Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів періодичної системи Д.І.Менделєєва ?

А   зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Б   валентність у вищих оксидів залишається сталою

В   посилюються металічні властивості

Г   збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

7. Визначте елемент, один з ізотопів якого має у складі ядра 46 нейтронів при нуклонному числі 80

А  Хлор      Б  Селен           В  Бром      Г  Ферум

8. У разі нестачі цього елемента сповільняється ріст рослин, затримується дозрівання плодів. Електронна формула зовнішнього електронного шару його атома ─… 3s23p3. Визначте рядок, у якому зазначено назву, символ, протонне число хімічного елемента.

А  Нітроген, N, 7        Б  Хлор, Cl, 17

В  Сульфур, S, 8         Г  Фосфор, P, 15

9. Продукти   згоряння   тютюну   осідають   в   легенях   і містять  незначну   кількість   радіонукліду    Полонію,     α-випромінювання якого протягом життя руйнує біологічні тканини. Визначте назву процесу, що відбувається під час розпаду радіонукліду.

А хімічний     Б біологічний     

В ядерний     Г біохімічний

10. У ряді хімічних елементів O→ S → Se → Te неметалічні властивості закономірно

А  посилюються          

Б  послаблюються

В  не змінюються          

Г  посилюються, а потім послаблюються

11. Ядро атома металічного елемента, що є складовою зеленого пігменту рослин хлорофілу, складається із

А  19 протонів і 20 нейтронів        

Б  20 протонів і 20 нейтронів

В  30 протонів і 35 нейтронів        

Г  12 протонів і 12 нейтронів

12. Визначте умовну формулу хімічної сполуки, яка утворена елементами X та Y з протонними числами 20 та 6 відповідно

А  XY          Б  XY2          В  X2Y           Г  X4Y3

13. Спільним у будові атомів хімічних елементів головної підгрупи однієї груп періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, є

А  заряд ядра

Б  кількість електронних шарів

В  кількість електронів на зовнішньому електронному шарі

Г  відносна атомна маса

14. Визначте нуклонне число штучного нукліда Гідрогену – Тритію, якщо ядро його атома містить на один нейтрон більше ніж Дейтерій

А  1         Б  2          В  3            Г  4

15. Згідно з принципом найменшої енергії, електрони насамперед займають орбіталі з нижчими рівнями енергії. Визначте енергетичний підрівень з найменшим рівнем енергії

А  3d           Б  3p            В  4s             Г  4f

16. Спільним у будові атомів хімічних елементів Силіцію і Сульфуру є

А  число енергетичних рівнів

Б  відносна атомна маса

В  число протонів у ядрі

Г  число валентних електронів

17. Інертний газ із радіоактивними властивостями, що застосовують в медицині для лікування є

А  радон          Б  ксенон         В  гелій            Г  аргон

18. Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах, та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів.

Назви мікроелементів

1  Молібден

2  Арсен

3  Манган

4  Іод

 

Будова зовнішнього шару атомів

А … 4s24p3

Б … 2s1

В …5s25p5

Г …4s2 3d5

Д … 5s14d5

19. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах.

А  Mg              Б  Cu                   В  Ag                    Г  B

20. Розташуйте хімічні елементи у порядку зростання окисних властивостей відповідно до заданої електронної будови атомів

А  1s22s22p5      Б  1s22s22p4        

В  1s22s22p2        Г  1s22s22p3

21. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі певного елемента вдвічі більша, ніж в атомі Кальцію. Електрони в атомі цього елемента розміщені на трьох
енергетичних рівнях. Визначивши формулу вищого оксиду цього елемента, укажіть суму індексів.

22. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента V групи дорівнює 142. Визначте протонне число хімічного елемента.

 

Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

складено за матеріалами основних сесій незалежного оцінювання 2011-2012 років

1206490-Happy-Caucasian-School-Girl-Holding-Out-A-Blank-Report-Card-Poster-Art-Print

1. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 5 електронів

А  5          Б 15           В  25             Г  31

2. У медичній діагностиці та для дослідження взаємодії лікарських засобів використовують радіоактивний нуклід 13N. Укажіть число нейтронів у ядрі цього нукліда.

А  14          Б  13           В  7             Г  6

3. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого Е2О3

А  1s22s22p63s23p3          Б  1s22s22p63s23p1

В  1s22s22p63s1                  Г  1s22s22p5

4. В атомі s-елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься два електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 74 г/моль. Скільки електронів в атомі цього елемента?

А  24          Б  20           В  11             Г  4

5. Укажіть символи хімічних елементів малого періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва

А  Na, P, Cl       Б  Na, K, Rb       В  Si, Ti, Pb      Г  Ti, Cr, Fe

6. Як змінюється будова електронної оболонки атомів хімічних елементів 2-го періоду зі зростанням протонного числа?

А  зменшується число енергетичних рівнів

Б  збільшується число енергетичних рівнів

В  зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні

7. Яке твердження щодо положення хімічних елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва правильне?

А  неметалічні елементи розміщені наприкінці кожного періоду

Б  кожний період починається неметалічним елементом

В  головні підгрупи містять лише металічні елементи

Г  побічні підгрупи містять лише неметалічні елементи

8. Нукліди Хлору 35Cl та 37Cl

А  містять однакове число електронів

Б  мають однакові нуклонні числа

В  містять однакове число нейтронів

Г  мають однакову масу

9. Установіть відповідність між хімічними елементами, що в незначній кількості містяться у мінеральній воді «Лужанська», і будовою зовнішніх енергетичних рівнів їхніх атомів

Хімічний елемент

1  Сульфур

2  Хлор

3  Кальцій

4  Калій

Будова зовнішнього енергетичного рівня атома

А  4s2

Б  3s23p5

В  3s23p4

Г  4s1

Д  3s23p3

10. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в електронній оболонці їхніх атомів

А  S          Б  C          В  Fe          Г  I

11. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів

А  Хлор     Б  Фосфор     В  Оксиген     Г  Калій

12. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів

А  Al                        Б  Si                     В  Mg                   Г  С

13. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів

А  F                          Б  S                      В  Al                    Г  Li

 

Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

складено за матеріалами незалежного оцінювання  2012  року

1. Які хімічні елементи розташовані в одній головній підгрупі періодичної системи?

А  Si, Ge, Sn        Б  Cr, Sb, Cr       

В  Ti, V, Te        Г  Sn, Sb, Te

2. Укажіть хімічні елементи з однаковим числом енергетичних рівнів в атомах

А  Li і Na        Б  Na і Mg        В  Na і Ca        Г  Al і Ca

3. Атоми яких елементів мають однакове число електронів на зовнішньому енергетичному рівні?

А  Li і Na        Б  Na і Mg          В  Na і Ca          Г  Al і Ca

4. Укажіть пару р-лементів

А  Li і Ca        Б  Na і S          В  Na і Ca          Г  Al і S

5. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 6 електронів

А  32               Б  16                 В  12                  Г  6.

6. Укажіть число нейтронів у ядрі нукліда 32P

А  15                Б  17                 В  32                  Г  49.

7. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO3

А  1s22s22p63s1               Б  1s22s22p63s23p1    

В  1s22s22p63s23p4         Г  1s22s22p63s23p64s2.

8. В атомі хімічного елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься три електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 78 г/моль. Яке протонне число цього хімічного елемента?

А  5                  Б  13                   В  15                      Г  31.

9. Укажіть символи хімічних елементів однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва

А  K, Cu, Rb      Б  Si, Ge, Pb      В  Si, P, Cl       Г  K, Ca, Ga.

10. Як змінюється склад електронної оболонки атомів хімічних елементів 3-го періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва зі зростанням протонного числа?

А  збільшується число енергетичних рівнів;

Б  зменшується число енергетичних рівнів;

В  зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

11. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням радіусів їхніх атомів

А  Ві          Б  As           В  Sb          Г  P

12. Розташуйте хімічні елементи за зростанням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів

А  Br           Б  Se            В  B             Г  Ca

13. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів

А  Mg          Б  K              В  Si            Г  O

14. Розташуйте  хімічні елементи за зростанням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів

А  Ca           Б  F               В  Se         Г  B

15. Розташуйте хімічні елементи за зростанням радіусів  їхніх атомів

А  Pb           Б  Sn          В  Ge          Г  Si

Content for tab5

 

Відповіді на завдання тесту № 1

1–Г       2–А       3–Г       4–В       5–Б       6–В      7–А       8–Б       9–А      10–Б     11–Б     12–В     13В

14  А-В-Г-Б     15  Б-В-А-Г    16  Г-В-Б-А      17  В-Б-А-Г        18  1-Б   2-Д   3-А   4-Г

Відповіді на завдання тесту № 2

1-В    2-Г    3-Г      4-А      5-В      6-В      7-В   8-Г    9-Г      10-В    11-Б    12-В    13-Г      14-Б        15- А Б В Г.

Відповіді на завдання тесту № 3

1–Б       2–А      3–В      4–А      5–Г      6–Г      7–Б      8–Г      9–В        10–Б    11 –Г    12–Б    13–В    14–В    15–Б    16–А     17–А

18    1-Д   2-А   3-Г   4-В        19  Г-А-Б-В             20  А-Б-Г-В        21   3      22   15

Відповіді на завдання тесту № 4

1-Б,      2-Г,      3-Б,      4-Б,    5-А,      6-Г,      7-А,     8-А,     9 1-В   2-Б   3-А   4-Г      

10  Б-А-В-Г      11  Г-Б-В-А        12  В-А-Б-Г       13  Г-В-Б-А

Відповіді на завдання тесту № 5

1-А,    2-Б,    3-А,    4-Г,    5-Б,    6-Б,    7-В,    8-Б,    9-Б,    10-Г,  

11 Г-Б-В-А      12 Г-В-Б-А      13 Б-А-В-Г      14 А-Г-В-Б      15 Г-В-Б-А

5. Хімічний зв’язок.

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Основні види хімічного зв’язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний).

Обмінний та донорно-акцепторний механізми утворення ковалентних зв’язків.

Простий, подвійний, потрійний, полярний та неполярний ковалентні зв’язки.

Електронегативність елемента. Електронна формула молекули.

Речовини атомної, молекулярної, йонної будови. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Типи кристалічних ґраток (атомні, молекулярні, йонні, металічні). Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Наводити приклади речовин із різними видами хімічного зв’язку; аморфних і кристалічних речовин.

Пояснювати відмінності в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію; між аморфними і кристалічними речовинами.

Розрізняти обмінний та донорно-акцепторний (катіон амонію) механізми утворення ковалентного зв’язку.

Складати електронні формули молекул, хімічні формули сполук за зарядами йонів.

Установлювати види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами.

Визначати прості, подвійні, потрійні, полярні та неполярні ковалентні зв’язки між атомами.

Прогнозувати вид хімічного зв’язку в сполуці, можливість утворення водневого зв’язку між молекулами, фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей (типу кристалічних ґраток).

Оцінювати на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, органічних речовин, води і органічних речовин.

Тести з теми «Хімічний зв'язок»
Тест 1

Тест за темою "Хімічний зв'язок" складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

1. Вкажіть тип кристалічної ґратки амоніаку

А атомна        Б молекулярна        В ковалентна        Г йонна

2. Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова

А  H2S;   SO2;   K2SO4

Б  H2SO4;   SO3;   Na2SO4

В  Na2S;   H2SO3;   Na2SO3

Г  K2S;   MgSO3;   CaSO4

3. Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний зв’язок

А  N2;   NH3;   NO2

Б  PCl3;   O2;   CO

В  Cl2;   NaCl;   HCl

Г  KF;   NaBr;   CaCl2

4. Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки і йон брому

А  P      Б  Se      В  Kr      Г  Xe

5. Хімічним зв’язком у кристалах хлоридів елементів головної підгрупи першої групи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва є

А   ковалентний полярний           Б     йонний

В   ковалентний неполярний      Г    металічний

6. Визначте ступінь окиснення Нітрогену в амоній хлориді

А  −1        Б  −3        В  +3        Г  +5

7. Укажіть сполуку з йонним зв’язком

А  H2              Б  HF                  В  NaF                  Г  H2O

8. Укажіть електронну формулу катіону Феруму(3+)

А 1s22s22p63s23p63d64s2                  Б  1s22s22p63s23p63d64s1

В 1s22s22p63s23p63d64s0                  Г  1s22s22p63s23p63d54s0

9. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках

А   -4 і +4          Б -3 і +5           В -2 і +6              Г -1 і +7

10. Серед зазначених формул визначте сполуку з ковалентним неполярним зв’язком,  яка відома під назвою «паливо майбутнього»

А    CO2        Б   Н2S         В   Н2         Г  CaCl2

11. Визначте рядок, що відповідає ступеням окиснення Нітрогену у сполуках NCl3, NO2, N2О5

А  + 3; + 4; – 4       Б  + 3; + 4; +5      

 В  – 3; + 2; + 4       Г  + 3; + 2; – 2 

12. Установіть відповідність між назвами речовин та типами хімічного зв’язку

Назви речовин

1  кисень

2  гідроген сульфід

3  залізо

4  натрій хлорид

 

Типи хімічного зв’язку

А  йонний

Б  металічний

В  ковалентний полярний

Г  ковалентний неполярний

Д  водневий

13. Установіть речовини послідовно згідно зі схемою:

металічний зв’язок  – ковалентний неполярний зв’язок  – ковалентний полярний зв’язок  – йонний зв’язок

А  NaF        Б  HCl        В  I2        Г  Fe

14. Атом елемента має на 4 електрони менше, ніж йон магнію. Вкажіть протонне число цього хімічного елемента.

15. Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника.

P + HNO3+H2O → H3PO4 + NO.

Тест  "Хімічний зв'язок" складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

1.  Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду (хлороводню) утворюється за рахунок перекривання

А  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору

Б  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору

В  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору

Г  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору

2. Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17

А  ковалентний полярний                  Б  йонний

В  ковалентний неполярний              Г  водневий

3.  Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є

А  Гідроген         Б  Літій            В  Алюміній           Г  Кальцій

4. Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці

А  Na2CO3               Б  CH4              В  Al4C3                     Г  CO

5. Визначте тип кристалічної ґратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння

А  металічна       Б  йонна        В  атомна              Г  молекулярна

6. Із поданих в таблиці характеристик сполук визначте, в якій із них водневий зв’язок найміцніший

 

Речовина t плавлення, °С t кипіння, °С
А H2O 0 100
Б H2S – 85,5 – 60,4
В D2O 3,8 101,8
Г H2 – 259,1

– 252,6


7. Найбільша полярність хімічного зв’язку в молекулах

А водню     Б гідроген сульфіду         В хлору     Г гідроген хлориду

8. Процес окиснення − це

А  Ва+2 → Ва0             Б  S0 → S+4            В  Сl20 → 2Cl–             Г  О20 → 2О–2

9. Визначте рядок, який містить лише назви речовин молекулярної будови

А  вапняк, кухонна сіль, залізо

Б  мідний купорос, вода, мармур

В  цукор, кисень, метан

Г  золото, етанол, карналіт

10.  Визначте тип хімічного зв’язку в речовині, утвореній елементами з порядковими номерами 19 і 35

А  ковалентний полярний        Б  йонний

В  ковалентний неполярний    В  металічний

11. Хімічний зв’язок в молекулі гідроген броміду утворено за рахунок перекривання

А  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Брому

Б  1s-орбіталі атома Гідрогену та 3p-орбіталі атома Брому

В  1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Брому

Г  1s-орбіталі атома Гідрогену та 4p-орбіталі атома Брому

12. Визначте елементи, між атомами яких можливе утворення хімічного зв'язку відповідно до схеми:

А  Гідроген і Оксиген          Б  Гідроген і Флуор

В  Літій і Оксиген                Г  Літій і Гідроген

13. Кристалічною ґраткою речовин: сірки, йоду, карбон(ІV) оксиду є

А  металічна       Б  йонна        В  молекулярна       Г  атомна

14. На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген броміду?

15. Укажіть тип хімічного зв’язку в сполуці Кальцію з Бромом

А  йонний             Б  ковалентний неполярний

Б  металічний     В  ковалентний полярний

16. Укажіть з-поміж чотирьох хімічних елементів той, ступінь окиснення якого в бінарній сполуці з Бромом вищий за ступені окиснення інших

А  Алюміній     Б  Гідроген     В  Кальцій     Г  Літій

17. Бінарну сполуку Силіцію з Карбоном – дуже міцний і твердий матеріал карборунд – використовують для шліфування та гранування дорогоцінного каміння. Які кристалічні ґратки в цієї речовині?

А  атомні       Б  йонні      В  металічні       Г  молекулярні

18. Розташуйте сполуки в порядку зменшення полярності хімічного зв’язку

А  CH4          Б  Н2S        В  NH3          Г  LiH

19. Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(3+). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами. 

 

Тест  "Хімічний зв'язок" складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012 року

1. Укажіть речовину з ковалентним неполярним типом хімічного зв’язку

А  NH3              Б  N2           В  CaІ2                  Г  Mg

2. Який тип кристалічних ґраток у натрій гідроксиді?

А  атомні      Б  молекулярні      В  йонні      Г  металічні

3. Скільки електронів у катіоні Натрію?

А  10        Б  11        В  12        Г  23

4. Укажіть правильне твердження щодо хімічного зв’язку в молекулі сульфур(ІV) оксиду

А  електронна густина на атомі Сульфуру більша, ніж на атомі Оксигену

Б  спільні електронні пари зміщені до атомів Оксигену

В  між атомами Сульфуру і Оксигену – ковалентний неполярний зв’язок

Г  атом Сульфуру набуває невеликого негативного заряду

5. Який тип кристалічних ґраток у магній оксиді?

А  атомні        Б  молекулярні        В  йонні        Г  металічні

6. Ментол має характерний запах, плавиться за температури близько 40 оС. Які кристалічні ґратки  в цієї сполуки?

А  атомні          Б  йонні         В  металічні         Г  молекулярні


7. На рисунку схематично зображено хімічні звязки у молекулах води та звязки між ними. Який тип хімічного зв’язку позначений пунктирними лініями?

А  йонний                  Б  ковалентний полярний         

В  водневий               Г  ковалентний неполярний

8. Укажіть модель молекули леткої сполуки елемента № 17 з Гідрогеном

9. Безбарвні прозорі кристали речовини плавляться за температури близько 800 оС. Речовина не має запаху, її розплав і водний розчин проводять електричний струм. Які кристалічні гратки в цієї сполуки?

А  атомні        Б  йонні        В  металічні        Г  молекулярні

10. Скільки спільних електронних пар у молекулі речовини, хімічна формула якої HCl

А  1          Б  2          В  3          Г  4

11. На якій схемі зображено перекривання електронних хмар атомів у молекулі гідроген хлориду?

А

Б

 

В

Г

 

12. Який тип хімічного зв’язківку в сполуці Гідрогену з Сульфуром?

А  ковалентний полярний;        Б  ковалентний неполярний;

В  йонний;                                 Г металічний.

13. Розташуйте речовини за зменшенням температури кипіння

А  кисень        Б  амоніак        В  вода        Г  ртуть

14. Розташуйте речовини та йони за зменшенням ступенів окиснення Нітрогену в них

А  NO3          Б  NO2          В  NH3          Г  N2

15. Розташуйте речовини та йони за збільшенням ступенів окиснення в них Сульфуру

А  SO42‒           Б  SO32‒          В  Na2S          Г  S.

 

Відповіді на завдання тесту № 1

1–Б       2–Б       3–Г       4–В       5–Б       6–Б      7–В       8–Г       9–А      10–В     11–Б

12   1-Г  2-В  3-Б  4-А         13   Г-В-Б-А         14  6         15  3

Відповіді на завдання тесту № 2

1-Б        2-Б        3-В        4-А        5-Г        6-В        7-Г        8-Б        9-В       10-Б      11-Г       12-Б

13-В     14-Б      15-А      16-А      17-А        18  Г-В-Б-А        19  9

Відповіді на завдання тесту № 3

1-Б       2-В       3-А        4-Б     5-В       6-Г      7-В   8-Г   9-Б   10-А  11-Г  12-А

13   Г-В-Б-А      14   А-Б-Г-В      15   В-Г-Б-А

6. Суміші речовин. Розчини.

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Суміші однорідні (розчини) та неоднорідні. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Масову і об’ємну (для газу) частки речовини в суміші.

Методи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, центрифугування, випарювання, перегонка).

Будова молекули води.

Поняття розчин, розчинник, розчинена речовина, кристалогідрат.

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Масова частка розчиненої речовини у розчині.

Електроліт, неелектроліт. Електролітична дисоціація, ступінь .електролітичної дисоціації.

Йонно-молекулярне рівняння. Реакції обміну між електролітами у розчині.

Водневий показник (рН). Забарвлення індикаторів (універсального, фенолфталеїну, метилоранжу) в кислотному, лужному і нейтральному середовищах, значення рН для кожного середовища.

Гідроліз солей.

Якісні реакції на деякі йони.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Наводити приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів.

Розрізняти однорідні та неоднорідні суміші різних типів; розбавлені, концентровані, насичені, ненасичені розчини; електроліти й неелектроліти, сильні та слабкі електроліти.

Обирати спосіб розділення однорідної або неоднорідної суміші речовин; виявлення в розчині гідроксид-, хлорид-, сульфат-, карбонат-, силікат і ортофосфат-іонів, йонів Гідрогену, амонію, Барію, а також, за допомогою лугу, - йонів Феруму(2+) і Феруму(3+).

Складати схеми електролітичної дисоціації основ, кислот, солей; йонно-молекулярні рівняння за молекулярними рівняннями і молекулярні рівняння за йонно-молекулярними рівняннями, рівняння реакцій гідролізу солей; рівняння якісних реакцій для визначення в розчинах хлорид-, сульфат-, карбонат-, силікат- і ортофосфат-іонів, йонів амонію, Феруму(2+), Феруму(3+), (осаджуючи їх лугами), Барію в молекулярній та йонній формах.

Аналізувати вплив будови речовин, температури, тиску (для газів) на їх розчинність у воді; механізми утворення йонів при розчиненні у воді електролітів йонної та молекулярної будови.

Визначати можливість перебігу реакції обміну між електролітами в розчині, гідролізу солей, середовище розчину солі.

Тести з теми «Суміші речовин. Розчини»
Тест "Суміші речовин. Розчини" складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

1. Поясніть, чому натрій хлорид розчинний у воді, але погано розчинний у толуені

А  Натрій хлорид і вода є неполярними речовинами, проте толуен є полярним розчинником

Б  Натрій хлорид і вода є полярними речовинами, проте толуен є неполярним розчинником

В  Натрій хлорид утворює стійку хімічну речовину з водою, проте з толуеном хімічно не взаємодіє

Г  Натрій хлорид зазнає незначного гідролізу у водному середовищі, але не зазнає гідролізу у толуені

2.  Укажіть хімічну формулу сильного електроліту

А  H2SO4        Б  H2SO3      В  Cu(OH)2        Г  H2CO3

3. Укажіть хімічну формулу слабкого електроліту

А  H2CO3        Б  NaOH      В  H2SO4       Г  KOH

4. Визначте подані пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині 

А  Na+ i SO42–       Б  Ba2+ i PO43–       В  Na+ i Cl–        Г  K+ i OH

5. Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад

А  AgNO3 + KCl →         Б  NaNO3 + KCl →

В  H2SO42CO3 →        Г  H3PO4 + KOH →

6. Електроліт – це

А   сахароза       Б   бензин       В   гліцерол (гліцерин)        Г   калій ацетат

7. Скороченим йонним рівнянням реакції обміну між алюміній нітратом і калій ортофосфатом є

А  Аl3+ + РО43− = АlРO4                                                Б  Аl3+ + К3РО4 = 3К+ +АlРО4

В  Al(NO3)3 + РО43− = AlPO4 + 3NO3−          Г  Аl3+ + 3NO3 = Al(NO3)3

8. Визначте поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації

А  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони Гідрогену та гідроксид-аніони

Б  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони одного типу – катіони Гідрогену

В  кислота – це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони металу та гідроксид-аніони

Г  кислота – це електроліт, який не утворює під час електролітичної дисоціації гідроксид-аніони

9. Визначте речовини,  що у водних розчинах взаємодіють за рівнянням реакції у скороченому йонному вигляді

Вa2+ + SO42– = ВaSO4↓

А  барій хлорид і кальцій сульфіт          Б  барій нітрат і сульфур(IV) оксид

В  барій гідроксид і калій сульфат         Г  барій хлорид і калій сульфід

10. Визначте чинник, що сприяє зменшенню швидкості реакції між цинком і хлоридною кислотою

А  контакт цинку з міддю      Б  подрібнення цинку

В  охолодження реагентів     Г  збільшення концентрації кислоти

11. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску

А випарювання            Б фільтрування          В дія магнітом         Г розчинення

12. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому розчині сульфатної кислоти

А  HSO4             Б H2О             В  H2SO4                Г  SO42−

13. Обчисліть кількість речовини води, яка потрібна для приготування розчину калій сульфату масою 540 г з масовою часткою розчиненої речовини 10 %.

14. Обчисліть молярну масу ( г/моль) залізного купоросу.

15. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який потрібно додати до розчину масою 200 г з масовою часткою 10% розчиненої ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%.

Тест "Суміші речовин. Розчини" складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

1. Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів

А  HCl            Б  NaOH          В  CH3COOH      Г  CH3COONa

2. Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню  

Al3+ + 3OH = Al(OH)3

А  алюміній нітрат і калій гідроксид

Б  алюміній і вода

В  алюміній сульфат і купрум(ІІ) гідроксид

Г  алюміній оксид і калій гідроксид

3. Визначте вихідні речовини необоротної хімічної реакції, яка належить до реакції заміщення

А  Zn + HCl →                   Б  H2 + N2

В  NaCl + KNO3 →           Г  HCl + NaOH →

4. Як розділити суміш оксидів FeO і Al2O3?

А  добавити хлоридної кислоти і відфільтрувати;

Б  подіяти водяною парою і відфільтрувати;

В  подіяти магнітом;

Г  добавити розчин лугу і відфільтрувати.

5. Вивчаючи теорію електролітичної дисоціації, учні були ознайомлені із записом скороченого йонного рівняння Са2+ + СО32– = СаСО3. Це рівняння відповідає взаємодії між речовинами

А  кальцій хлорид і натрій карбонат

Б  кальцій сульфід і карбон (ІV) оксид

В  кальцій гідроксид і вуглекислий газ

Г  кальцій ортофосфат і калій карбонат

6. Визначте схему хімічної реакції, яка відповідає скороченому йонному рівнянню

Cu2+ + 2OH = Cu(OH)2

А  кислота + сіль → кислота + сіль

Б  вода + сіль → кислота + основа

В  кислота + основа → вода + сіль

Г  сіль + луг → основа + сіль

7. На Донбасі внаслідок багаторічного промислового вуглевидобутку утворилося багато відкритих накопичувачів із напіврідкою сумішшю води з дрібним вугіллям. Укажіть метод очищення шахтних вод від нього

А  магнітна сепарація        Б  УФ-випромінювання

В  фільтрування                    Г  хлорування

8. Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену

1  сульфатна кислота

2  бінарна сполука Брому з Гідрогеном

3  натрій сульфат

4  найпростіша сполука Нітрогену з Гідрогеном

5  продукт гідратації сульфур(ІV) оксиду

6  газуватий продукт термічного розкладання калій перманганату

Варіанти відповіді:

А  1, 4, 5        Б  1, 2, 5        В  3, 4, 6        Г  2, 3, 6

9. Речовини, реакція між якими описується скороченим йонним рівнянням Н+ + ОН= Н2О, – це

А  амоній нітрат і натрій гідроксид

Б  калій гідроксид і цинк гідроксид

В  літій гідроксид і сульфатна кислота

Г  магній оксид і нітратна кислота

10. В окремих посудинах в однаковому об’ємі води розчинили однакову кількість речовини зазначених солей. Розташуйте наведені сполуки у порядку зростання числа частинок у розчині (за умови повної електролітичної дисоціації)

А  магній нітрат        Б  магній сульфат

В  хром(ІІІ) нітрат    Г  хром(ІІІ) сульфат

11.  (Na2SO4 · n H2O) масою 32,2 г прожарили. Під час прожарювання добули безводну сіль масою 14,2 г, що застосовується для виробництва соди. Визначте число молекул води у кристалогідраті.

12. Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл.

13. Мідний купорос − кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі.

14. Обчисліть масову частку (%) лугу в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,25 моль і воду об’ємом 40 мл.

15. У водному розчині натрій карбонату кількість катіонів Натрію становить 1 моль. Обчисліть масу натрій карбонату декагідрату, використаного для виготовлення цього розчину.

16. У промисловості будівельний гіпс добувають випалюванням природного гіпсу, який внаслідок цього зневоднюється. Обчисліть масу кристалізаційної води у природному гіпсі масою 86 г.

 

Тест "Суміші речовин. Розчини" складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2014 років

1. Що спостерігатиме учень, який до розбавленого водного розчину калій гідроксиду, підфарбованого фенолфталеїном, поступово добавлятиме хлоридну кислоту?

А  утворення осаду, що через деякий час розчиниться

Б  утворення осаду

В  знебарвлення розчину і утворення осаду

Г  знебарвлення розчину

2. Укажіть кількість речовини (моль) катіонів, що утворилися внаслідок електролітичної дисоціації в розбавленому водному розчині натрій сульфату кількістю речовини 3 моль

А  2                   Б  3             В  6             Г  9

3. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

І. Розчинність газів у воді зростає внаслідок підвищення тиску.

ІІ. Розчинність газів у воді зменшується внаслідок підвищення температури.

А  правильне лише І           Б  правильне лише ІІ

В  обидва правильні           Г  обидва неправильні

4. Між якими речовинами відбудеться реакція у водному розчині?

А  FeCl3 і NaNO3                         Б  Na2SO4 і Ba(NO3)2

В  KCl і Ca(NO3)2                         Г KNO3 і Ca(OH)2

5. Укажіть хімічну формулу глауберової солі

А  MgSO4 ∙ 7H2O                      Б  Na2SO4 ∙ 10H2O

В  Na2CO3 ∙ 10H2O                   Г  CaSO4 ∙ 2H2O

6. Між якими речовинами реакція у водному розчині не відбувається?

А  FeCl2 і NaOH                      Б  Na2S і HCl

В  K2SO4 і H3PO4                         Г  AgNO3 і KCl

7. Запишіть скорочене йонне рівняння реакції, що відбувається у водному розчині між барій гідроксидом  і натрій карбонатом. Укажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині

А  2        Б  3          В  4          Г  5

8. Слабким електролітом є

А  барій гідроксид        Б  барій хлорид       

В  гідроген хлорид        Г гідроген сульфід

9. Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену.

1. сульфітна кислота 
2. гідроген хлорид
3. калій сульфат і амоніак
5. продукт гідратації сульфур(VІ) оксиду
6. твердий продукт термічного розкладання калій нітрату

Варіанти відповіді:

А  1, 2, 5          Б  1, 4, 5          В  2, З, 6          Г  3, 4, 6

10. Речовини, реакція між якими у водному розчині описується скороченим йонним рівнянням H++OH=H2O – це

А  амоній хлорид і калій гідроксид;

Б  натрій гідроксид і нітратна кислота;

В  кальцій оксид і хлоридна кислота;

Г  алюміній гідроксид і калій гідроксид.

11. Запишіть скорочене йонне рівняння реакції, що відбувається у водному розчині між аргентум(І) нітратом і натрій ортофосфатом. Укажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині.

А  2          Б  3          В  4          Г  5

12. На рисунку схематично зображено дослід «хімічний фонтан»: якщо 1.gifуколбу, заповнену газом (1) ввести кілька крапель води (2), то підфарбована універсальним індикатором вода (3) стрімко почне надходити у колбу, утворивши фонтан рідини (4), що має інший колір, ніж рідина (3). Яке твердження щодо речовин, використаних у цьому досліді, є правильним?

А  у колбі міститься добре розчинний у воді газ

Б  у колбі міститься нерозчинний у воді газ

В  молекули газу неполярні

Г  молекули води полярні

13. На рисунках 1 і 2 схематично позначено електролітичну дисоціацію сильних кислот у
водному розчині. Яке твердження є правильним?

 

А  на рисунку 1 зображено дисоціацію двохосновної кислоти,   позначено катіони Гідрогену

 

Б  на рисунку 1 зображено дисоціацію одноосновної кислоти,     позначено катіони Гідрогену

 

В  на рисунку 2 зображено дисоціацію двохосновної кислоти,     позначено аніони кислотних залишків

 

Г  на рисунку 2 зображено дисоціацію одноосновної кислоти,   позначено аніони
кислотних залишків

14. Oбчисліть об’ємну частку (%) хлору в суміші, що складається з хлору об’ємом 2,5 л і кисню об’ємом 7,5 л.

15. Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 200 г із масовою часткою натрій нітрату 0,25.

16. Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 400 г із масовою часткою сахарози 0,1.

17. Укажіть масу (г) сахарози у її водному розчині масою 400 г з масовою часткою сахарози 20 %.

18. Обчисліть середню молярну масу суміші аргону і неону, у якій об`ємна частка аргону 60 %.

 

Відповіді на завдання тесту № 1

1–Б       2–А       3–А       4–Б       5–А      6–Г       7–А       8–Б       9–В      10–В

11  В-Г-Б-А       12  Б-Г-А-В      13  27      14  278        15  200

Відповіді на завдання тесту № 2

1–В          2–А        3–А        4–Г        5–А       6–Г          7–В         8–Б        9–В       10  Б-А-В-Г

11  10      12  5       13  64        14  20           15  143         16  18

Відповіді на завдання тесту № 3

1-Г       2-В       3-В       4-Б       5-Б       6-В        7-А       8-Г       9-А      10-Б     11-В     12-А    13-Б

14  25       15  150      16  160          17  80       18  32

7. Окисно-відновні та електрохімічні процеси.

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів

9-й клас

Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення. Поняття про окисники та відновники. Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Добір коефіцієнтів в окисно-відновних реакціях методом електронного балансу.
Найважливіші окисно-відновні реакції: добування металів з оксидів, розчинення металів у кислотах, взаємодія лужних і лужноземельних металів із водою, процеси горіння, дихання тощо. Роль окисно-відновних процесів у житті людини.
Електрохімічні процеси. Поняття про електроліз як окисно-відновний процес. Закони Фарадея. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип його роботи. Електроліз, закономірності електродних процесів, застосування електролізу.
Учень/учениця: наводить приклади окисників, відновників, речовин із окисно-відновною подвійністю, окисно-відновних реакцій, хімічних джерел струму; складає рівняння окисно-відновних реакцій; пояснює суть електродного потенціалу, електролізу, роботу гальванічного елемента, закони Фарадея;
обґрунтовує склад продуктів окисно-відновних процесів, застосування електролізу; обчислює масу речовин (об'єм газу), що виділяються на електродах, силу струму і час електролізу.
Дистанційний курс «Окисно-відновні та електрохімічні процеси»

призначений для учнів 9-х класів з поглибленим вивченням хімії.

Складений курс за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, авторів Н. Буринська, Л. Величко та ін., з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін (Лист МОН № 1/9-426 від 01.06.2012)

Програмою визначено, що учні за цією темою повинні опанувати:

 • ступінь окиснення елемента;
 • окисно-відновні реакції та процеси окиснення та відновлення;
 • найважливіші окисно-відновні реакції: добування металів з оксидів, розчинення металів у кислотах, взаємодія лужних і лужноземельних металів із водою, процеси горіння, дихання тощо. Роль окисно-відновних процесів у житті людини;
 • поняття про окисники та відновники. Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів;
 • поняття про електроліз як окисно-відновний процес. Закономірності електродних процесів та застосування електролізу;
 • закони Фарадея;
 • поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип його роботи.

Навчитися:

 • наводити приклади окисників, відновників, речовин із окисно-відновною подвійністю, окисно-відновних реакцій, хімічних джерел струму;
 • складати рівняння окисно-відновних реакцій;

пояснювати суть електродного потенціалу, електролізу, роботу гальванічного елемента, закони Фарадея;

 

обґрунтовувати склад продуктів окисно-відновних процесів, застосування електролізу;

обчислювати масу речовин (об'єм газу), що виділяються на електродах, силу струму і час електролізу.

Курс складається із 8 занять, поділених на 2 модулі:

 1. Окисно-відновні реакції.
 2. Електрохімічні процеси.

Кожний урок містить теоретичний матеріал, презентацію, приклади розв’язання задач, набір завдань для самоконтролю, практичні завдання.

Кожний модуль закінчується підсумковим тестуванням.

Весь курс закінчується контрольним тестом.

Перейти до курсу  «Окисно-відновні та електрохімічні процеси»