Вуглеводні

1. Алкани

Навчальна програма

 

10 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Метан, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. sp3 – гібридизація електронних
орбіталей атома Карбону.

Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Гомолітичне і  етеролітичне розривання ковалентного зв’язку.

Гомологічний ряд метану, фізичні властивості гомологів, залежність фізичних властивостей від склду і хімічної будови молекул, поширеність у природі.

Просторова будова насичених вуглеводнів.
Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації.

Систематична номенклатура.

Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук.

Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, нітрування, термічний розклад,
ізомеризація. Механізм реакції заміщення. Галогенопохідні алканів. Індукційний ефект. Реакції з
активними металами, водою, лугами. Добування алканів. Застосування алканів та їх галогенопохідних.
Добування синтез-газу і водню з метану.

Циклоалкани (циклопарафіни), їхній  склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану.
Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів. Добування і застосування циклоалканів.

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

називає:

– вуглеводні за систематичною номенклатурою;

– загальні формули насичених вуглеводнів

наводить приклади:

– насичених вуглеводнів;

розрізняє:

– вуглеводні нормальної будови, структурні та просторові ізомери, конформації;

складає:

– молекулярні, структурні та електронні формули вуглеводнів;

– моделі молекул вуглеводнів;

характеризує:

– ковалентні зв’язки за основним параметрами;

– фізичні та хімічні властивості вуглеводнів;

ілюструє:

– хімічні властивості вуглеводнів рівняннями хімічних реакцій;

класифікує:

– вуглеводні за будовою карбонового ланцюга і видами карбон-карбонових зв’язків;

пояснює:
– структурні й електронні формули вуглеводнів та їх галогенопохідних;

– сутність структурної  ізомерії вуглеводнів, конформацій;

– механізми реакцій заміщення і приєднання;

– електронну природу індукційного ефекту;

– сутність спектральних методів встановленя структури органічних сполук;

встановлює:

– причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводнів;

обґрунтовує:

– застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

робить висновки:

– про властивості, виходячи з будови молекул речовин;

– про будову речовин, виходячи з їх властивостей;

визначає:

– молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини продуктів її згоряння;

– речовини за характерними реакціями;

оцінює:

– пожежну небезпечність вуглеводнів;

складає і використовує:

– прилади для виконання дослідів;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями, засобами захисту рослин та іншими продуктами синтетичної органічної хімії.

Програма ЗНО

 

Зміст навчального матеріалу 

Загальна формула алканів, номенклатура, структурна . ізомерія, будова молекул, фізичні та хімічні властивості, способи одержання, застосування.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати загальну формулу алканів, представників гомологічного ряду складу СН4 – С10Н22 за систематичною номенклатурою.

Складати молекулярні, структурні та напівструктурні формули алканів та їхніх ізомерів за назвою сполуки; рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості алканів (горіння, термічний розклад, ізомеризація, галогенування), одержання алканів (гідруванням алкенів, алкінів).

Розпізнавати структурні ізомери представників гомологічного ряду алканів.

Порівнювати будову та властивості метану та його гомологів.

Обґрунтовувати залежність між агрегатним станом (за 20-25 °С), температурами плавлення і кипіння алканів та їхніми відносними молекулярними масами і будовою молекул; здатність алканів до реакцій заміщення; застосування алканів (паливо, пальне, розчинники, одержання сажі, водню, гапогеноалканів) їхніми властивостями.

Установлювати зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням алканів, їхнім впливом на довкілля.

2. Алкени і алкадієни

Навчальна програма
11 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Алкени. Етен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули. sp2 – гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Подвійний карбон-карбоновий зв’язок, σ- та π-зв’язки.

Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Фізичні властивості. Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія алкенів, номенклатура алкенів.

 

Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Правило В.Марковнікова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Добування та застосування алкенів.

Алкадієни. Будова молекул алкадієнів зі спряженими зв’язками. Хімічні властивості: окиснення,
приєднання, полімеризація.

Застосування алкадієнів. Природний каучук.

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця)

називає:

– вуглеводні за систематичною номенклатурою;

– загальну формулу алкенів;

наводить приклади:

– алкенів і алкадієнів;

розрізняє:

– вуглеводні нормальної будови, структурні та просторові ізомериї;

складає:

– молекулярні, структурні та електронні формули алкенів і алкадієнів;

– моделі молекул алкенів і алкадієнів;

характеризує:

– ковалентні зв’язки за основним параметрами;

– фізичні та хімічні властивості алкенів та алкадієнів;

ілюструє:

– хімічні властивості алкенів та алкадієнів рівняннями хімічних реакцій;

класифікує:

– вуглеводні за будовою карбонового ланцюга і видами карбон-карбонових зв’язків;

– структурні й електронні формули алкенів та алкадієнів;

– утворення подвійного карбон-карбонових зв’язків;

– сутність структурної і просторової ізомерії алкенів та алкадієнів;

– механізми реакцій приєднання;

– правило В. Марковнікова;

– електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулі;

порівнює:

– будову і властивості вуглеводнів різних груп;

встановлює:
– причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями алкенів та алкадієнів;

обґрунтовує:

– застосування алкенів та алкадієнів їхніми властивостями;

робить висновки:

– про властивості, виходячи з будови молекул алкенів та алкадієнів;

– про будову алкенів та алкадієнів, виходячи з їх властивостей;

визначає:
– молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини продуктів її згоряння;

– речовини за характерними реакціями;

оцінює:

– пожежну небезпечність вуглеводнів.

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

 Загальну формулу алкенів, їх номенклатуру, ізомерію, будову молекул, хімічні властивості способи одержання етену, застосування.та .

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати алкени за систематичною номенклатурою та їхню загальну формулу.

Визначати структурні ізомери алкенів за будовою карбонового ланцюга, розташуванням подвійного зв’язку.

Пояснювати суть структурної ізомерії алкенів.

Розпізнавати структурні ізомери представників гомологічного ряду алкенів.

Складати на основі загальної формули молекулярні, структурні та напівструктурні формули алкенів; рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості етену (часткове та повне окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води; полімеризація) та одержання етену (дегідруванням етану, гідруванням етину, дегідратацією етанолу).

 

Застосовувати знання для вибору способу виявлення алкенів.

Установлювати зв’язки між будовою та здатністю алкенів до реакцій приєднання.

Обґрунтовувати застосування алкенів їхніми властивостями (одержання етанолу, поліетилену).

етен

 

3. Алкіни

Навчальна програма
11 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Алкіни. Етин, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули.

sp -гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок.

Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Фізичні властивості, ізомерія, номенклатура
алкінів. Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів,
гідроген галогенідів, полімеризація.

Добування та застосування етину.

 

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця)

називає:

– алкіни за систематичною номенклатурою;

– загальну формули алкінів;

наводить приклади алкінів;

розрізняє:

– алкіни нормальної будови та структурні ізомери;

– вуглеводні різних груп;

– молекулярні, структурні та електронні формули алкінів;

– моделі молекул алкінів;

характеризує:

– ковалентні зв’язки за основним параметрами;

– фізичні та хімічні властивості алкінів;

ілюструє:

– хімічні властивості алкінів рівняннями хімічних реакцій;

класифікує:

– вуглеводні за будовою карбонового ланцюга і видами карбон-карбонових зв’язків;

пояснює:

– структурні й електронні формули алкінів;

– утворення потрійного карбон-карбонових зв’язків;

– сутність структурної  ізомерії алкінів;

– механізми реакцій  приєднання;

– правило В. Марковнікова;

порівнює будову і властивості вуглеводнів різних груп;

встановлює:

– причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями алкінів;

обґрунтовує:

– застосування алкінів їхніми властивостями;

робить висновки:

– про властивості, виходячи з будови молекул речовин;

– про будову речовин, виходячи з їх властивостей;

визначає:

– молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини продуктів її згоряння;

– речовини за характерними реакціями;

оцінює:

– пожежну небезпечність вуглеводнів.

Програма ЗНО

с

Загальна формула алкінів, номенклатура, структурна ізомерія, будова молекул. Хімічні властивості та способи одержання етину, застосування.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати алкіни за систематичною номенклатурою та їхню загальну формулу.

Визначати структурні ізомери алкінів за будовою карбонового ланцюга, розташуванням потрійного зв’язку.

Пояснювати суть структурної ізомерії алкінів.

Складати молекулярні, структурні та напівструктурні формули алкінів; рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості етину (приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води; тримеризація етину, часткове окиснення) і повне окиснення алкінів; промислові та лабораторні способи одержання етину: дегідруванням етану, етену, гідролізом кальцій ацетиленіду, термічним розкладанням метану..

Застосовувати знання для вибору способу виявлення алкінів.

Порівнювати реакційну здатність етену і етину в реакціях приєднання.

Установлювати зв’язок між будовою та здатністю етину до реакцій приєднання.

Обґрунтовувати застосування етину (газове різання і зварювання металів), зумовлене його властивостями

 

4. Арени

Навчальна програма
11 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Ароматичні вуглеводні (арени). Бензен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

Хімічні властивості бензену: окиснення, приєднання, заміщення.

Гомологи бензену. Взаємний вплив атомів у молекулі ( на прикладі толуену). Уявлення про орієнтацію
замісників у бензеновому ядрі.

Добування, застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх використання у сільському господарстві на основі вимог щодо охорони природи.

Поняття про вуглеводні з кількома бензеновими ядрами (нафтален, антрацен).

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця)

називає:

– вуглеводні за систематичною номенклатурою;

– загальні формули насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів

наводить приклади:

– насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів;

розрізняє:

– вуглеводні нормальної будови, структурні та просторові ізомери, конформації;

– вуглеводні різних груп;

складає:

– молекулярні, структурні та електронні формули вуглеводнів;

– моделі молекул вуглеводнів;

– ковалентні зв’язки за основним параметрами;

– фізичні та хімічні властивості вуглеводнів;

ілюструє:

– хімічні властивості вуглеводнів рівняннями хімічних реакцій;

класифікує:

– вуглеводні за будовою карбонового ланцюга і видами карбон-карбонових зв’язків;

пояснює:

– структурні й електронні формули вуглеводнів та їх галогенопохідних;

– утворення ароматичного  зв’язку;

– механізми реакцій заміщення і приєднання;

– електронну сутність взаємного впливу атомів у молекулі;

– орієнтацію замісників у реакціях заміщення;

– електронну природу індукційного ефекту;

порівнює:

– будову і властивості вуглеводнів різних груп;

встановлює:

– причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводнів;

обґрунтовує:

– застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

робить висновки:

– про властивості, виходячи з будови молекул речовин;

– про будову речовин, виходячи з їх властивостей;

визначає:

– молекулярну формулу газуватої речовини на основі її густини, відносної густини за воднем або за повітрям і масовою часткою елементів, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини продуктів її згоряння;

– речовини за характерними реакціями;

оцінює:

– пожежну небезпечність вуглеводнів;

– вплив засобів захисту рослин на здоров’я людей та довкілля при їх неправильному використанні;

висловлює судження:

– про значення хімічних засобів захисту рослин;

складає і використовує:

– прилади для виконання дослідів;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями, засобами захисту рослин та іншими продуктами синтетичної органічної хімії.

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Загальну формулу аренів гомологічного ряду бензену. Будову молекули, властивості, способи одержання бензену.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати загальну формулу ароматичних вуглеводнів.

Розрізняти ненасичені та ароматичні вуглеводні.

Порівнювати зв’язки між атомами Карбону в молекулах бензену та алканів і алкенів, реакційну здатність бензену, алканів, алкенів і алкінів у реакціях заміщення та окиснення; бензену, алкенів і алкінів у реакціях приєднання.

Складати молекулярну та структурну формули бензену; рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості бензену (галогенування, гідрування, горіння), одержання бензену в промисловості (каталітичне дегідрування н-гексану, тримеризація етину)

.

 

5. Природні джерела вуглеводнів

Навчальна програма

10 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.

Нафта. Склад, властивості нафти. Фракційна перегонка нафти. Крекінг. Ароматизація нафтопродуктів. Продукти нафтопереробки, їх застосування.

Детонаційна стійкість бензину.

Кам’яне вугілля, його переробка, продукти переробки.

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Проблеми добування рідкого палива з вугілля
та інших альтернативних джерел.

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця)

називає: 

– продукти переробки нафти і кам’яного вугілля;

описує

– склад і властивості нафти, природного газу, кам’яного вугілля;

– процеси та продукти переробки нафти і кам’яного вугілля, їх застосування;

характеризує

– природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук;

– детонаційну стійкість бензину;

– значення природної сировини в суспільному господарстві;

оцінює

– вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини на довкілля та значення охоронних заходів;

– значення альтернативних джерел виробництва пального.

 

 

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.
Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Пояснювати суть процесу перегонки нафти.

Складати рівняння реакцій, що відбуваються під час спалювання природного газу.

Розрізняти реакції, які відбуваються під час термічного розкладання вуглеводнів.

Установлювати зв’язки між складом, будовою, властивостями і застосуванням вуглеводнів.

Тести “Вуглеводні”

Тест “Вуглеводні”складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009  років

8513470-

1. Позначте стан гібридизації атома Карбону в алкінах

А  sp         Б  s2p         В  sp2           Г  sp3

2. Позначте назву алкену, відносна молекулярна маса якого 42

А  бутен          Б  пропен          В  пентан           Г  гексен

3. Позначте реакцію, що відбувається за правилом Марковнікова

А  СН2 = СН – СН3 + HCl                     Б   СН2 = СН– СН = СН2 + HCl

В  СН3 – СН =  СН– СН3 + HCl         Г   СН2 = СН2 + HCl

4. Укажіть хімічну формулу алкану

А C5H10            Б C5H12            В C5H8            Г C5H12O

5. Ізомерія алканів обумовлена

А   кількістю атомів Карбону

Б   положенням кратного зв’язку

В   будовою карбонового ланцюга

Г   взаємним впливом атомів у молекулі

6. Укажіть рядок, у якому подано лише назви алкенів

А   пропен, пентен, нонен, етен

Б   декан, пентадекан, гексадекан, криптон

В   метан, пропан, етилен, бутан

Г   гептан, гексан, нонан, етен

7. Укажіть речовину, що не взаємодіє з бензеном

А   хлор             Б   гідроген хлорид

В   водень         Г   нітратна кислота

8. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні…

А  розчиняються в жирах, затримуючись в організмі

Б  нерозчинні у воді живого організму

В  не розчиняються в жирах та у воді

Г  нерозчинні в полярних розчинниках

9. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень формула якого

А  С6Н6           Б  С6Н10                  В  С6Н12                   Г  С6Н14

10. Укажіть структурну формулу ізомеру н-гексану

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов

А  дихлорометан                         Б  тетрахлорометан

В  трихлорометан                       Г  хлорометан

12. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен

А  метанол       Б  глицерол        В  етанова кислота        Г  етанол

13. Установіть відповідність між вихідними сполуками та кінцевими речовинами

 

45

А   хлоробензен

Б   гексахлоробензен

В   гексахлоран

Г   1,2-дихлоропропан

Д   2-хлоропропан

14. Установіть послідовність утворення основних фракцій нафти

А  газойль          Б  лігроїн          В  бензин           Г  гас

15. Установіть послідовність утворення назви насиченого вуглеводню

А       пронумерувати атоми Карбону

Б       визначити найдовший карбоновий ланцюг

В       зазначити перед назвою місце замісника

Г       зазначити назву замісника

16. Установіть послідовність утворення проміжних продуктів під час перетворення метану на етен

А  етанол         Б  метан          В  етин           Г  етаналь

17. Етиленовий вуглеводень масою 1,4 г знебарвив розчин бромної води масою 200 г з масовою часткою брому 2 %. Визначить молярну масу вуглеводню.

18. Визначте число атомів Карбону в молекулі ацетиленового вуглеводню, якщо маса його 3,4 г повністю прореагувала з об’ємом водню 2,24 л (н.у.).

19. Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за розгалуженням карбонового скелета.

Тест “Вуглеводні”складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011  років

h

1. Укажіть формулу гомологу бутену

А  C4H10          Б  C5H12               В  C5H10           Г  C5H12O

2. Укажіть загальну формулу гомологічного ряду алканів   

А  CnH2n          Б  CnH2n+2          В  CnH2n-2        Г  CnH2n-6

3. Укажіть реагенти, з якими взаємодіють етан і ацетилен

1   хлор

2   бромна вода

3   водень

4   кисень

5   розчин KMnO4

Варіанти відповіді

А  1 і 3           Б  1 і 4             В  4 і 5            Г   2 і 3

4. Визначте вуглеводень «X», який відповідає схемі перетворень СаС2 → X → С6Н6

А  циклогексан    Б  ацетилен      В етилен         Г фенол

5. Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану

1  гідрування

2  повне окиснення

3  заміщення

4  приєднання

5  ізомеризація

6  полімеризація

Варіанти відповіді:

А  1,4             Б  2,3              В  4,5               Г  5,6

6. Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини?

1  парниковий ефект

2  надлишок нітратів у ґрунті

3  фотохімічний смог

4  кислотні дощі

5  ерозія берегів

6  зростання електромагнітного випромінювання

Варіанти відповіді:

А   1,2,3             Б   1,3,4               В   3,4,5             Г  4,5,6

7. Визначте структурну формулу н-гептана

Рисунок1

 8. Які хімічні реакції характеризують хімічні властивості етену?

1 полімеризація
2 естерифікація
3 приєднання
4 гідроліз
5 гідратація
6 повне окиснення

Варіанти відповіді:
А  1, 2, 3, 5      Б  2, 3, 4, 5      В  1, 2, 4, 6      Г  1, 3, 5, 6

9. Під час вивчення вуглеводнів між двома учнями виникла суперечка щодо їхніх властивостей. Перший учень зауважив, що для алканів характерною є реакція полімеризації, другий, що алкени знебарвлюють бромну воду. Чиї міркування можна вважати правильними?

А  першого учня             Б  другого учня

В  обидвох учнів             Г  обидва міркування неправильні

10. Укажіть формулу ароматичного вуглеводню 

Рисунок1

11. Укажіть формулу ізомеру гексену

Рисунок1

12. Визначте формулу вуглеводню, що відповідає загальній формулі гомологічного ряду ацетиленових вуглеводнів

А  С4Н10          Б  С4Н6          В  С4Н8          Г  С4Н4

13. Якою літерою позначено вторинний атом Карбону в структурній формулі речовини?

Рисунок1

14. Установіть відповідність між назвами вуглеводнів та їх використанням                

1 дихлорометан

2 трийодометан

3 етен 

4 вінілхлорид

А для виробництва поліетилену

Б як розчинник

В в медицині для заживання відкритих ран

Г для виробництва штучної шкіри

Д для виробництва фенолформальдегідних пластмас

15. Установіть відповідність між схемами хімічних реакцій і умовами їх перебігу

Рисунок2

16. Установіть відповідність між вуглеводнями та сферами їх використання

Вуглеводень

1  С2Н4

2  С2Н2

3  СН4

4  С6Н6

Значення

А  паливо у промисловості та побуті

Б сировина для отримання отрутохімікатів, вибухових речовин

В сировина для отримання поліетилену

Г використовується для зварювання та розрізання металів

Д використовується як конструкційний,  електроізоляційний матеріал

17. Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної  маси

А  пропан               Б  гексин             В  бутен              Г  пентин

18. Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворень:

Рисунок1

А  гідрування          Б  дегідратація        

В  дегідрування       Г  тримеризація

19. Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.

20. Визначте масу (г) брому, необхідного для бромування етену об’ємом 28 л (н. у.).

21. Біогаз ─ це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н.у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10м3, з об’ємною часткою метану − 70% і карбон (ІV) оксиду −30%.

22. У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого.

23. Обчисліть об’єм (м3) повітря ( н.у.), необхідний для спалювання 10 м природного газу, що містить 92% метану, 4% етану і 4% негорючих газів (у повітрі міститься приблизно 1/5 кисню за об’ємом). 

24.Визначте молярну масу газуватого вуглеводню, при повному згорянні одного об’єму якого в кисні (н.у.) утворюються 3 об’єми вуглекислого газу і 4 об’єми водяної пари.

 

Тест “Вуглеводні”складено за матеріалами  незалежного оцінювання 2012  року1138773-School-Girl-Taking-A-Test-Poster-Art-Print

 

1. Укажіть формулу алкену

1.gif

2. Укажіть хімічні формули алканів

А  СН4 і С3Н6            Б  С2Н4 і С3Н8         

В  С2Н2 і С6Н6          Г  С3Н8 і С4Н10

3. Яка формула молекули етину?

А  тетраедрична        Б  кутова        В  лінійна        Г  площинна

4. До складу бензину входять вуглеводні з числом атомів Карбону

А  2–5           Б  5–12              В  12–18            Г  20–36

5. Які гази можна зібрати в посудину витісненням води?

А  азот, гідроген хлорид, бутан

Б  амоніак, гідроген хлорид, метан

В  водень, бутан, амоніак

Г  метан, кисень, азот

6. Яку сполуку в промисловості синтезують з двох простих речовин?

А  амоніак        Б  бензен        В  кальцій оксид        Г  натрій гідроксид

7. Унаслідок пропускання етену крізь бромну воду

А  утворюється чорний осад

Б  бромна вода знебарвлюється

В  утворюється бурий осад

Г  бромна вода набуває зеленого кольору

8. Укажіть хімічну формулу продукту каталітичної гідратації ацетилену

А  СН3СН2ОН        Б  СН3СООН        В  СН3СОСН3        Г  СН3СНО

9. Гідруванням бензену добувають

А  метан        Б  етен        В  толуен        Г  циклогексан

10. Фракційна перегонка нафти грунтується на тому, що її компоненти мають

А  різні температури кипіння

Б  однакову температуру кипіння

В  малорозчинні у воді

Г  термічно нестійкі

11. Укажіть формулу алкану

А  С6Н6        Б  С8Н18        В  С2Н2       Г  С2Н4

12. Укажіть сполуку, продуктом дегідрування якої є етен

А  етан        Б  етин        В  бензен        Г  етанол

13. Гідруванням етену одержують

А  етин             Б  етан              В  метан           Г  пропан

14. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.

І. Продуктом дегідрування бензену є циклогексан

ІІ. Бензен вступає в реакцію приєднання з хлором

А  правильне тільки І

Б  правильне тільки ІІ

В  обидва правильні

Г  обидва неправильні

15. Яке твердження щодо складу і властивостей нафти правильне?

А  нафта має сталу температуру кипіння

Б  нафта має сталу густину

В  під час нафтоперегонки вуглеводні ізомеризуються

Г  нафтова фракція – це суміш вуглеводнів

16. Укажіть первинний атом Карбону1.gif

17. Укажіть продукт каталітичної гідратації етину

А  етанол        Б  етаналь       В  етилетаноат     Г  етанова кислота

18. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні

І. Бензен знебарвлює бромну воду.

ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.

А  правильне лише І                  Б  правильне лише ІІ

В  обидва правильні                  Г  обидва неправильні

19. Продуктом каталітичного бромування бензену є речовина, хімічна формула якої

А  C6H5Br           Б  C6H2Br4          В  C6H3Br3       Г  C6H6Br6

20. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою

CH3– CH2– OH → CH2= CH2  → CH3– CH3.

А  дегідратація, гідрування

Б  гідратація, дегідрування

В  дегідратація, дегідрування

Г  гідратація, гідрування

21. Метан використовують як паливо, тому що

А  густина метану менша за густину повітря

Б  метан малорозчинний у воді

В  реакція повного окиснення метану екзотермічна

Г  реакція термічного розкладання метану ендотермічна

22. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень алкену на циклоалкан

А  С2Н4          Б  С2Н2           В  С6Н12          Г  С6Н6

23. Обчисліть об’єм кисню, необхідного для повного окиснення етину об’ємом 2 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

24. У газі, який утворюється унаслідок анаеробного розкладання органічних відходів на сміттєвих звалищах, об’ємна частка метану така сама, як і карбон(ІV) оксиду – 50 %. Обчисліть об’єм кисню, що витратиться під час спалювання цієї суміші об’ємом 20 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

25. Бромуванням бензену масою 156 г добули бромобензен масою 251,2 г. Обчисліть вихід (%) бромобензену від теоретичного.

26. Продуктами повного окиснення вуглеводню є карбон(IV) оксид масою 26,4 г і вода масою 5,4 г. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 39. Укажіть число атомів Карбону в молекулі вуглеводню.

27. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропену об’ємом 4 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

28. Обчисліть об’єм (л) кисню, що витратиться на повне окиснення пропану об’ємом 16 л (об’єми газів виміряно за однакових умов).

29. Продуктами повного окиснення вуглеводню є вода масою 3,6 г і карбон(ІV) оксид об’ємом 4,48 л (н.у.). Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 21. Укажіть число атомів у молекулі вуглеводню.

30. Укажіть масу бензену, що під дією ультрафіолетового світла прореагував із хлором об’ємом 33,6 л (н.у).

Відповіді на завдання тесту № 1

1–А        2–Б        3–А        4–Б        5–В        6–А      7–Б        8–А        9–В       10–Б      11–Б       12–Г

13  1-В  2-А  3-Г  4-Д        14  В-Б-Г-А       15  Б-А-В-Г      16  Б-В-Г-А           17  56    18  5    19  3

Відповіді на завдання тесту № 2

1-В       2-Б      3-Б      4-Б      5-Б      6-Б          7-Б       8-Г      9-Б      10-Г    11-А     12-Б    13-А

14  1-Б   2-В   3-А   4-Г           15  1-Б   2-А   3-Д   4-Г          16  1-А   2-В   3-Г   4-Б

17  А-В-Г-Б    18  Б-В-Г-А            19   30    20  200    21  14   22  80   23  99   24  44

Відповіді на завдання тесту № 3

1-Г    2-Г   3-В    4-Б    5-Г    6-А    7-Б    8-Г    9-Г    10-А   11-Б

12-А    13-Б    14-Б    15-Г    16-А    17-Б    18-Б    19-А    20-А    21-В

22 А-Б-Г-В    23 5    24 20    25 80    26 6    27 18    28 80    29 9    30 39