Збірник задач з органічної хімії

І. Визначення формул органічних речовин за рівнянням реакції горіння

1. Продуктами повного окиснення органічної речовини масою 12 г є вуглекислий газ об’ємом 8,96 л (н.у.) і вода масою 7,2 г. Відносна густина пари цієї речовини за воднем дорівнює 30. Виведіть молекулярну формулу органічної речовини, у відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у ній.

2. Продуктами повного окиснення органічної речовини масою 6 г є карбон(IV) оксид об’ємом 6,72 л (н. у.) і вода масою 7,2 г. Відносна густина пари цієї речовини за воднем становить 30.

а) Виведіть молекулярну формулу органічної речовини. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

б) Скільки структурних ізомерів відповідає виведеній молекулярній формулі? У відповіді вкажіть суму індексів і кількість структурних ізомерів.

3. Продуктами повного окиснення органічної речовини масою 4,3 г є карбон (ІV) оксид об’ємом 6,72 л н.у.) і вода кількістю речовини 0,35 моль. Відносна густина пари цієї речовини за воднем становить 43.

а) Виведіть молекулярну формулу органічної речовини. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

б) Скільки структурних ізомерів відповідає виведеній молекулярній формулі?

4. Продуктами повного окиснення органічної речовини масою 3,6 г є карбон(ІV) оксид об’ємом 5,6 л (н. у.) і вода масою 5.4 г. Відносна густина пари цієї речовини за киснем становить 2,26.

а) Виведіть молекулярну формулу органічної речовини. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

б) Скільки структурних ізомерів відповідає виведеній молекулярній формулі?

ІІ. Визначення складу суміші за рівняннями реакцій

1. Суміш об’ємом 11,2 л (н.у.), що складається з пропану й метиламіну, повністю спалили в кисні. Продукти згоряння пропустили крізь вапняну воду, узяту в надлишку. Унаслідок цього утворився осад масою 80 г. Обчисліть об’ємну частку (%) пропану у вихідній суміші.

2. Суміш етанаміну й етану пропустили крізь склянку з хлоридною кислотою, узятою в надлишку. Унаслідок цього маса склянки збільшилася на 9 г. Масова частка етану у вихідній суміші становила 25 %. Обчисліть об’єм (мл) вихідної газової суміші (н. у.).

3. Суміш етану й етину пропустили крізь склянку з бромною водою, узятою у надлишку. Унаслідок цього маса склянки збільшилася на 2,6 г. У результаті повного окиснення такої самої порції вихідної суміші виділився карбон(ІV) оксид кількістю речовини 0,36 моль. Обчисліть масову частку (%) етану у вихідній суміші.

4. Суміш метану й етену пропустили крізь склянку з бромною водою, узятою в надлишку. Унаслідок цього маса склянки збільшилася на 2.8 г. У результаті повного окиснення такої самої порції вихідної суміші газів виділити карбон(ІV) оксид кількістю речовини 0,65 моль. Обчисліть масову частку (%) метану у вихідній суміші.

5. Суміш об’ємом 5,6 л (н. у.), що складається з етану й метиламіну, повністю спалили в кисні. Продукти згорання пропустили крізь вапняну воду, узяту в надлишку. Унаслідок цього утворився осад масою 35 г. Обчисліть об’ємну частку (%) етану у вихідній суміші.

ІІІ. Середня молярна маса суміші газів

1. Обчисліть відносну густину за воднем суміші метану з киснем, об’ємна частка кисню в якій становить 25 %.

2. Обчисліть середню молярну масу (г/моль) суміші метану з пропаном, об’ємна частка метану в якій становить 25 %.

ІV. Задачі на використання закону об’ємних відношень газів

1. Об’ємна частка метану в природному газі одного з родовищ становить 96 %. Обчисліть об’єм (м3) ацетилену, який можна одержати термічним розкладанням метану, що міститься в порції природного газу об’ємом 1000 м3, добутого з цього родовища. Відносний вихід ацетилену становить 10 % (об’єми газів виміряно за однакових умов).

 V. Визначення масової частки виходу продукту реакції  та масової частки домішок у суміші

1. Для проведення реакції естерифікації взято етанову кислоту масою 6 г і етанол у надлишку. Унаслідок реакції утворився естер масою 4,4 г. Обчисліть відносний вихід (%) естеру.

2.  Із технічного кальцій карбіду масою 800 г одержали етин, який повністю перетворили на альдегід за реакцією Кучерова. Унаслідок часткового окиснення одержаного альдегіду утворилася етанова кислота масою 600г.

а) Обчисліть об’єм (л) етину (н.у.), що виділився внаслідок реакції.

б) Обчисліть масову частку (%) чистої речовини в технічному кальцій карбіді.

3. На зразок технічного кальцій карбіду масою 160 г подіяли водою, узятою в надлишку. Унаслідок цього виділився етин об’ємом 44,8 л (н. у.), який повністю перетворили на альдегід за реакцією Кучерова.

а) Обчисліть масу (г) альдегіду, що утворився внаслідок реакції.

б) Обчисліть масову частку (%) домішок у зразку.

4. Зразок кам’яного вугілля масою 4 г повністю спалили в кисні. Унаслідок цього утворився карбон(IV) оксид об’ємом 6,72 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) карбону в зразку.