Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

Загальні відомості про неметалічні елементи та неметали

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Неметали. Загальна характеристика неметалічних елементів (місце у періодичній системі, особливості властивості неметалів.

Алотропія. Алотропні модифікації неметалічних елементів.

Явище адсорбції (на прикладі активованого вугілля). Окисні та відновні властивості неметалів.

Застосування неметалів.

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі.

Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії (з гідроген пероксиду і води) та промисловості. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими і складними речовинами. Колообіг Оксиґену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню.

Окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Властивості водних розчинів цих сполук, їх застосування. Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Називати найпоширеніші у природі неметалічні елементи; якісний та кількісний склад повітря.

Пояснювати суть явища алотропії; відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору складом їхніх молекул або будовою; суть явища адсорбції (на прикладі активованого вугілля); антропогенні та природні причини появи в атмосфері, оксидів неметалічних елементів, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Наводити приклади алотропних модифікацій Оксигену (кисень та озон), Сульфуру (ромбічна та моноклинна сірка), Карбону (графіт, алмаз та фулерен), Фосфору (білий та червоний фосфор); сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак).

Складати хімічні рівняння, що підтверджують окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами; відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів; реакцій, які характеризують властивості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами); реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю, реакцій: одержання кисню з гідроген пероксиду та води; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом.

Порівнювати фізичні та хімічні властивості неметалів, оксидів неметалічних елементів; властивості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Характеризувати неметали, їхні фізичні властивості та застосування; застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; фізичні та хімічні властивості нітратної і концентрованої сульфатної кислот (взаємодія з магнієм, цинком, міддю); хімічні властивості кисню; практичну значущість явища адсорбції, адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

Оцінювати біологічне значення найважливіших неметалічних (Оксигену, Нітрогену, Карбону, Фосфору, галогенів) елементів; значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері.

Висловлювати судження щодо застосування озону, екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру; кислотних дощів, парникового ефекту.

Обґрунтовувати значення алотропних перетворень; застосування кисню.

Доводити практичну значущість неметалів та сполук неметалічних елементів.

 

1. Елементи VІІА групи (галогени)

Навчальна програма
[11 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Загальна характеристика елементів групи: Флуор, Хлор, Бром, Йод. Поширення їх у природі.

Прості речовини  галогени. Склад і будова молекул. Фізичні і хімічні властивості галогенів. Добування хлору в лабораторії і промисловості.

Гідроген хлорид. Склад і будова молекули. Фізичні власти.вості. Добування і застосування гідроген хлориду. Хлоридна кислота. Хімічні властивості. Хлориди.

Якісні реакції на галогенід-іони.

Застосування галогенів і їхніх сполук.

Очікувані результати навчальної діяльності

Знаннєвий компонент

називає елементи-галогени та їхні сполуки; способи добування хлору;

описує поширення галогенів у природі;

Діяльнісний компонент

складає електронні та графічно-електронні формули атомів галогенів; рівняння відповідних хімічних реакцій за участю галогенів і їхніх сполук; схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

характеризує елементи-галогени за їхнім положенням в періодичній системі і будовою атомів; прості речовини-галогени за будовою молекул, фізичними і  хімічними властивостями (взаємодія з воднем, металами, водою, лугами); хімічні властивості хлоридної кислоти (взаємодія з металами, оксидами і гідроксидами металів, солями, відновні властивості) і хлоридів;  

експериментально визначає бромід-, йодид-іони;

дотримується правил безпечного поводження зі сполуками галогенів;

розв’язує експериментальні задачі;

обчислює кількість речовини, масу, об’єм (газуватих речовин) продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято у надлишку;

Ціннісний компонент

доводить практичну значимість галогенів і їхніх сполук;

оцінює біологічну роль галогенів і їхніх сполук;

висловлює судження про вплив галогенів і їхніх сполук на довкілля.


2. Елементи VIА групи (халькогени)

Навчальна програма

11 клас (профільний рівень)

серная кислотаи водаЗміст навчального матеріалу

Загальна характеристика елементів VI-А групи. Поширеність елементів у природі.

Оксиген. Прості речовини. Явище алотропії. Порівняння фізичних та хімічних властивостей озону та кисню. Їхня біологічна роль.      

Сульфур. Прості речовини. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом реагента, що містить домішки.

Гідроген сульфід. Фізичні та хімічні властивості: взаємодія з киснем.  Сульфідна кислота та сульфіди. Якісна реакція на сульфід-іони. Фізіологічна дія сірководню.

Сульфур(IV) оксид і сульфітна кислота, їхні окисно-відновні властивості.

Сульфур(VІ) оксид. Сульфатна кислота. Фізичні та хімічні властивості концентрованої сульфатної кислоти.  Гігроскопічні властивості.  Солі сульфатної кислоти. Застосування сульфатної кислоти та її солей.

Загальні наукові принципи хімічного виробництва: вибір сировини, теплообмін, протитечія, безперервність, комп’ютеризація виробничих процесів.

Промислове виробництво сульфатної кислоти. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі.

вода и серная кислота

Очікувані результати навчальної діяльності

Знаннєвий компонент

називає елементи VI-А групи та їхні сполуки, прості речовини Оксигену і Сульфуру, основні наукові принципи, сировину та етапи виробництва сульфатної кислоти;

наводить приклади основних природних сполук елементів VIА групи;

пояснює явище алотропії, причини  кислотних дощів.

Діяльнісний компонент

характеризує елементи групи, прості речовини Оксигену (кисень, озон) та Сульфуру (ромбічна, моноклинна, пластична сірка); фізичні та хімічні властивості простих речовин, оксидів і кислот Сульфуру; поширеність у природі Оксигену та Сульфуру; практичне значення кисню, сірки та сполук Оксигену і Сульфуру; біологічну роль Оксигену, Сульфуру та їхніх сполук; сировину, основні стадії та хімічні реакції, що лежать в основі виробництва сульфатної кислоти контактним способом, закономірності їх перебігу та керування ними;

складає електронні та електронно-графічні формули атомів елементів групи, рівняння хімічних реакцій, що характеризують основні хімічні властивості кисню, сірки та сполук Сульфуру, схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

порівнює елементи VIА групи за їхнім  місцем у періодичній системі і електронною будовою атомів, фізичні та хімічні властивості їхніх сполук, прості речовини Оксигену та Сульфуру, хімічні властивості концентрованої і розбавленої сульфатної кислоти

визначає сульфід-, сульфіт-іони в розчинах;

розв’язує експериментальні задачі,  обираючи і обґрунтовуючи план дослідження;

обчислює кількість речовини,  масу або об’єм продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом реагента, що містить домішки, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил безпечного поводження з розчином сульфатної кислоти, правил безпеки під час виконання хімічного експерименту.

Ціннісний компонент

висловлює судження щодо біологічної ролі Оксигену, Сульфуру та їхніх сполук;

оцінює значення кисню та озонового шару для життя організмів на Землі,  екологічну небезпеку  виробництва сульфатної кислоти; вплив кислотних дощів на довкілля;

робить висновки щодо фізіологічної дії сірководню, впливу речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини;

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних сполук.

3. Елементи VА групи

Навчальна програма

11 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Загальна характеристика елементів V-А групи.   Поширеність їх у природі. Біологічна роль Нітрогену і Фосфору

Азот. Склад молекули і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості. Добування, застосування.

Амоніак. Склад молекули і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості. Фізіологічна дія амоніаку.  Лабораторні способи добування амоніаку.

Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага. Умови зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. Керування хімічними процесами: зміна швидкості реакції та зміщення хімічної рівноваги. Синтез амоніаку в промисловості.

Солі амонію. Фізичні та хімічні властивості. Якісна реакція на йон амонію. Застосування амоніаку та солей амонію.

Нітроген(ІІ) оксид і нітроген(ІV) оксид. Фізичні та хімічні властивості: окисно-відновні, відношення до води та лугів. Фізіологічна дія на організм. Захист довкілля від оксидів Нітрогену.

Нітратна  кислота. Фізичні та хімічні властивості розведеної та концентрованої нітратної кислоти. Якісна реакція на нітрат-іони. Застосування нітратної кислоти.

Нітрати. Фізичні та хімічні властивості: розкладання при нагріванні. Нітрити. Проблема вмісту нітратів і нітритів у харчових продуктах. Застосування нітратів. Колообіг Нітрогену в природі.

Фосфор. Прості речовини Фосфору. Фізичні та хімічні властивості. Добування. Застосування фосфору.

Фосфор(V) оксид. Фізичні та хімічні властивості. Застосування. Ортофосфатна кислота, її солі. Якісна реакція на ортофосфат-іони. Колообіг Фосфору в природі.

Нітрогено- і фосфоровмісні мінеральні добрива. Проблема охорони довкілля при використанні мінеральних добрив.

Очікувані результати навчальної діяльності

Знаннєвий компонент

називає  елементи VА групи та їхні сполуки, прості речовини Фосфору;

наводить приклади основних природних сполук Нітрогену та Фосфору, нітрогено- і фосфоровмісних добрив;

пояснює  донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку в йоні амонію; колообіг Нітрогену та Фосфору в природі; основні наукові принципи виробництва амоніаку;

Діяльнісний компонент

характеризує елементи групи за їхнім місцем у періодичній системі та електронною будовою атома, прості речовини Фосфору (червоний, білий, чорний фосфор); фізичні та хімічні властивості азоту (взаємодія з металами, воднем і киснем), фосфору (взаємодія з киснем, галогенами, металами), амоніаку (взаємодія з водою, кислотами, горіння та каталітичне окиснення), солей амонію (взаємодія з лугами, солями, розкладання при нагріванні, гідроліз); оксидів Нітрогену та Фосфору (взаємодія з водою, лугами, основними оксидами), ортофосфатної  кислоти  і  її солей; поширеність елементів та їхніх сполук у природі, нітрогено- і фосфоровмісні мінеральні добрива;

пояснює уплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу

Ле Шательє;

складає  електронні та електронно-графічні формули атомів Нітрогену і Фосфору; рівняння відповідних хімічних реакцій, схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

порівнює елементи V-А групи за їхнім положенням у періодичній системі та електронною будовою атомів, фізичні та хімічні властивості сполук Нітрогену і Фосфору, прості речовини Фосфору, властивості концентрованої і розведеної нітратної кислот (розкладання на світлі та при нагріванні, взаємодія з металами та деякими неметалами, основними й амфотерними оксидами та гідроксидами, солями, дія на органічні сполуки);

визначає  амоній-, нітрат- і ортофосфат-іони;

передбачає екологічні проблеми, пов’язані з використанням фосфатів;

обчислює вихід продукту від теоретично можливого, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується  правил безпечного поводження з амоніаком і розбавленою нітратною кислотою;

планує та виконує експериментальні дослідження.

Ціннісний компонент

висловлює судження  щодо значення поняття «вихід продукту» для оцінювання ефективності виробництва;

оцінює вплив сполук Нітрогену та Фосфору на довкілля і здоров’я людини; значення нітрогено- і фосфоровмісних добрив для підвищення врожайності сільськогосподарських культур; екологічну небезпеку хімічних виробництв;

критично ставиться до проблеми вмісту нітратів і нітритів у харчових продуктах;

обґрунтовує застосування азоту, фосфору та сполук Нітрогену, Фосфору;

робить висновки щодо біологічної ролі Нітрогену і Фосфору.

 

 

4.Елементи IVА групи

Навчальна програма

11 клас (профільний рівень)

Зміст навчального матеріалу

Загальна характеристика елементів IVА групи. Поширеність їх у природі. Біологічна роль Карбону та Силіцію.

Карбон. Прості речовини Карбону та їхня будова. Фізичні та хімічні властивості. Явище адсорбції.

Карбон(ІІ) оксид   та карбон(IV) оксид. Склад і будова молекул.   Фізичні та хімічні властивості. Фізіологічна дія  на живі організми та біологічна роль карбон(IV) оксиду. Способи добування. Застосування.   Парниковий ефект.

Карбонатна кислота.  Карбонати та гідрогенкарбонати. Хімічні властивості. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Поширеність карбонатів у природі. Застосування. Колообіг Карбону в природі.

Силіцій. Прості речовини Силіцію та їхня будова. Фізичні та хімічні властивості. Застосування силіцію.

Силіцій(ІV) оксид. Склад і будова речовини. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.

Силікатна кислота. Фізичні властивості. Силікати природні і штучні. Силікатні матеріали: скло, цемент, кераміка.

Очікувані результати навчальної діяльності

Знаннєвий компонент

називає  елементи IVА групи та їхні сполуки прості речовини Карбону та Силіцію;

наводить приклади основних природних сполук Карбону і Силіцію, силікатних матеріалів;

формулює означення адсорбції;

пояснює  біологічну роль Карбону та Силіцію; суть явища адсорбції; парникового ефекту; колообіг Карбону в природі.

Діяльнісний компонент

характеризує елементи групи за їхнім місцем у періодичній системі та електронною будовою атома, прості речовини Карбону (алмаз, графіт, карбін) і Силіцію (кристалічний і аморфний силіцій), фізичні та хімічні властивості вуглецю (взаємодія з металами, неметалами, оксидами металів, водяною парою) та силіцію (взаємодія з металами, неметалами та розчинами лугів); 

карбон(ІІ) оксиду (горіння, взаємодія з оксидами металічних елементів) і карбон(IV) оксиду (взаємодія з водою, оксидами, лугами, вуглецем, магнієм), силіцій(IV)оксиду (взаємодія з магнієм, вуглецем, фторидною кислотою);

особливості карбонатної кислоти (взаємодія з кислотами, розкладання при нагріванні) та силікатної (взаємодія з магнієм, вуглецем,   фторидною кислотою), способи добування карбон(ІІ) і карбон(IV) оксидів;

поширеність Карбону, Силіцію та їхніх сполук у природі; застосування сполук Карбону та Силіцію, галузі застосування силікатних матеріалів;

складає  електронні та електронно-графічні формули атомів елементів IVА групи, рівняння  відповідних хімічних реакцій, схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;      порівнює неметалічні властивості елементів IVА групи, прості речовини Карбону та Силіцію;

добирає самостійно лабораторний посуд для добування карбон(IV) оксиду та експериментально доводить його властивості;

виконує обчислення за термохімічними рівняннями;

розв’язує експериментальні задачі із дослідження властивостей карбонатів і силікатів;

визначає  наявність гідрогенкарбонат- та  силікат -іонів в розчинах;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Ціннісний компонент

оцінює практичне значення явища  адсорбції,  наслідки парникового ефекту для планети;

робить висновки щодо біологічного значення Карбону та Силіцію; властивостей сполук Карбону та Силіцію на основі експериментальних досліджень;

висловлює судження щодо впливу оксидів Карбону на довкілля та їхню фізіологічну дію; застосування сполук Карбону та Силіцію в техніці та різних галузях промисловості.

 

Тести “Неметалічні елементи та їхні сполуки.

 • Тест “Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

  21690534-3d-человек-в-классе,-экзамен-тест

  1. Позначте назву гідратованих аніонів у розчині солі, яка є продуктом реакції літій оксиду з нітроген(V) оксидом

  А  літій        Б  нітрат         В  нітрит        Г  оксиген

  2. Під час стояння автомобіля з працюючим двигуном у повітря потрапляє карбон(ІІ) оксид. Укажіть наслідки вдихання людиною цього газу

  А      тяжкі опіки                        Б      тяжкі виразки

  В      загибель від ядухи          Г      повна втрата зору

  3. Вкажіть назву сполуки X у поданій схемі перетворень

  Н3РО4 → КН2РО4 → X → К3РО4

  А   калій ортофосфат

  Б   калій гідрогенфосфат

  В   калій дигідрогенфосфат

  Г   гідроген ортофосфат

  4. Вкажіть формулу речовини, водний розчин якої називають «силікатним клеєм» або «рідким склом»

  А  K2[SiF6]           Б  Ca(HSiO3)3                  В  Na2SiO3              Г  H2SiO3

  5. Вкажіть пару речовин, що необхідні для добування амоніаку в лабораторних умовах

  А   NH4Cl i HNO3                  Б    NH4Cl і Са(ОН)2

  В   NH4Cl і SiО2                      Г    NH4Cl і Ca(NO3)2

  6. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга ─ суміш пероксиду гідрогену з манган(IV) оксидом?

  А  у першій спалахне швидше

  Б  у другій спалахне швидше

  В  у першій і другій спалахне одночасно

  Г  у другій спалахне пізніше, ніж у першій

   46

  7. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична, що зображена на одному з поданих малюнків

  47

   

   8. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень

  СО→Х →Na2CO3

  А  NaHCO3           Б  H2CO3               В  CO2                   Г  NaOH

  9. Внаслідок діяльності мікроорганізмів на болоті з рослинних залишків утворюється болотний газ, якому відповідає формула

  А  Н2S         Б  NН3        В  СН4         Г  СО2

  10. Після грозового дощу повітря насичене речовиною,  що є алотропною модифікацією хімічного елемента

  А   Фосфору       Б   Сульфуру      В   Оксигену       Г   Карбону

  11.  Укажіть реактив,  за допомогою якого можна розрізнити розчини натрій сульфату і натрій карбонату, розбавлений розчин якого вживають хворі зі зниженою кислотністю шлункового соку

  А   аргентум(І) нітрат           Б   барій нітрат

  В   хлоридна кислота          Г   калій гідроксид

  12. Установіть відповідність між продуктами реакцій та реагентами

  Продукти реакцій

  1  MgSO4 + H2

  2  CuSO4 + SO2 + H2O

  3  CuSO4 + H2O

  4  MgSO4 + H2S + H2O

   

  Реагенти

  А  Mg + H2SO4(конц.)

  Б  Mg + H2SO4 (розб.)

  В  CuO + H2SO4(розб.)

  Г  Cu + H2SO4(конц.)

  Д  Cu + H2 SO4(розб.)

  13. Установіть послідовність перетворення калій перманганату на натрій карбонат

  А  KMnO4              Б  Na2CO3               В  O2                Г  CO2

  14. Розташуйте послідовно стадії виробництва нітратної кислоти

  А   окиснення нітроген(ІІ) оксиду

  Б   окиснення амоніаку

  В   гідратація нітроген(ІV) оксиду

  Г   взаємодія азоту з воднем

  15. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри

  А  HNO3         Б  NH3              В  NO            Г  NO2

  16. Допишіть рівняння реакції та обчисліть суму коефіцієнтів у ньому

  О2 + NO2 + H2O →

  17. Серед запропонованих напівсхем оберіть напівсхему реакції, що відбувається в присутності каталізатора, та обчисліть кількість прийнятих електронів.

  А  Mg + O2 →                      Б  CO + O2 →                      B  SO2 + O2

  18. Обчисліть об’єм азоту (л)(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6 л.

  19. Обчисліть масу продукту реакції(г), що утворюється під час реакції водню масою 4 г та брому масою 160 г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%.

  20. Суміш водню і гідроген хлориду об’ємом 7 л (н.у.) пропустили крізь розчин аргентум нітрату, взятий із надлишком. У результаті цієї реакції утворився осад масою 28,7 г. Обчисліть об’ємну частку водню (%) у суміші.

  21. До розчину сульфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 8% добавили розчин натрій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою NaOH 12%. Обчисліть масу (г) натрій гідросульфату, виділеного з добутого розчину.

  22. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон(IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г.

 • Тест “Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

  1. Укажіть формулу сполуки, що зумовлює виникнення парникового ефекту

  А  CF4                 Б  CO2                 В  N2                  Г  O2

  2. Хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це

  А  H2SO3          Б  H2S           В  H23             Г  HCl

  3. Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:

  1  сульфідна кислота

  2  летка сполука Брому з Гідрогеном

  3  натрій гідрогенсульфат

  4  летка сполука Нітрогену з Гідрогеном

  5  продукт гідратації сульфур(IV) оксиду

  6  твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату

  Варіанти відповіді:

  А  1,2,5              Б  1,3,5           В  2,4,5           Г  4,5,6

  4. Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?

  1 гідроген пероксид

  2 натрій карбонат

  3 калій перманганат

  4 калій сульфат

  5 натрій нітрат

  6 карбон(IV) оксид

  Варіанти відповіді:

  А  1,2,3             Б  1,3,5            В  2,3,4           Г  4,5,6

  5. Під час взаємодії 1 моль FeS та 2 моль HCl (конц.) виділиться газ (н.у.) об’єм якого

  А  11,2 л           Б  22,4 л          В  44,8 л         Г  112 л

  6. Визначте формулу речовини «Х», що відповідає схемі перетворень

  Рисунок1

  А  Ca(NO3)2      Б  NH4Cl      В  NO2      Г  NH3

  7. За допомогою яких реактивів можна довести якісний склад сульфатної кислоти?

  А  Cu і BaCl2      Б  Zn і NaCl      В  Zn і Ba(NO3)2      Г  Cu і NaCl

  8. У якій сполуці Сульфур може виявляти лише окисні властивості?

  А  H2SO3              Б  H2SO4           В  SO2                  Г  H2S

  9. За допомогою якої речовини можна розпізнати розчини солей натрій хлориду та натрій ацетату?

  А  калій нітрату             Б  арґентум нітрату

  В  калій хлориду            Г  калій карбонату

  10. Щогодини в північній півкулі Землі випадає 2000 тонн «кислотних дощів». За сто років вони спричиняють руйнування історичних споруд, розчиняючи на них шар мармуру товщиною 1 мм. Який оксид спричиняє утворення «кислотних дощів»?

  А  карбон(ІІ) оксид           Б  натрій оксид

  В  Сульфур(ІV) оксид       Г  силіцій(ІV) оксид

  11. Визначте рівняння хімічної реакції, в якій Хлор виявляє властивості і відновника, і окисника

  А  2KClO3 = 2KCl + 3 O2

  Б  F2 + 2NaCl = Cl2 + 2 NaF

  В  Cl2 + H2O = HCl + HClO

  Г  NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

  12. У результаті застосування водного розчину гідроген пероксиду Н2О2 для дезінфекції ран утворюється піна із бульбашок кисню. Наслідком якого процесу є виділення кисню?

  А  при 37 оС (температура крові) починається розклад пероксиду Н2О2

  Б  пероксид Н2О2 каталізує розклад деяких компонентів крові

  В  розчинений у крові кисень із зниженням тиску переходить в газуватий стан

  Г  фермент крові пероксидаза каталізує розклад пероксиду Н2О2

  13. Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння реакції термічного розкладання арґентум(І) нітрату

  А  4          Б  6            В  7          Г  9

  14. Укажіть тип хімічної реакції між газуватим амоніаком і гідроген бромідом

  А  гідрування      Б  заміщення      В  бромування        Г  сполучення

  15. Карбон(ІV) оксид добувають дією хлоридної кислоти на

  А  кальцій карбід          Б  мармур

  В  натрій етаноат          Г  гіпс

  16. Укажіть сполуки, реакція яких з водою зумовлює утворення кислотних дощів

  А  кальцій оксид, нітроген(ІV) оксид

  Б  амоніак, сульфур(ІV) оксид

  В  нітроген(ІV) оксид, сульфур(ІV) оксид

  Г  амоніак, кальцій оксид

  17. Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу

  Формула нітрату

  1  KNO3

  2  Cu(NO3)2

  3  AgNO3

  4  NН43

  Продукти термічного розкладу

  А  нітрит металічного елемента, кисень

  Б  метал, нітроген(IV) оксид, кисень

  В  оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень

  Г  нітроген(I) оксид, вода

  Д  нітроген(IІ) оксид, вода

  18. Газ із різким запахом, важчий за повітря (1) під час нагрівання над каталізатором утворює летку рідину (2). Ця рідина (2), взаємодіючи з водою, утворює безбарвну кислоту (3), що є реактивом, за допомогою якого визначають у розчині катіони барію. Добуту сіль білого забарвлення (4) застосовують у медицині для рентгеноскопії шлунка.
  Установіть відповідність описаних властивостей речовин їхнім назвам

  Властивості речовин

  1  газ із різким запахом

  2  летка рідина

  3  безбарвна кислота

  4  сіль білого забарвлення

  Назви речовин

  А  сульфатна кислота

  Б  сульфур(VI) оксид

  В  барій сульфат

  Г  водень

  Д  сульфур(IV) оксид

  19. Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами окисно-відновних реакцій

  Вихідні речовини

  1  Fe + Br2

  2  Fe + HBr

  3  Ag + HNO3(розб.)

  4  Ag + HNO3(конц.)

  Продукти реакцій

  А  FeBr2

  Б  FeBr3

  В  FeBr2 + H2

  Г  AgNO3 + NO + H2O

  Д  AgNO3 + NO2 + H2O

  20. Установіть відповідність між назвами речовин і продуктів їхнього термічного розкладання

  Назва речовини

  1  метан

  2  кальцій карбонат

  3  калій перманганат

  4  ферум(ІІІ) гідроксид

  Назва одного з продуктів її термічного розкладання

  А  кальцій

  Б  кисень

  В  вуглець

  Г  вода

  Д  карбон(ІV) оксид

  21. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужного металу до питної соди

  А  Na2CO3       Б  NaOH         В  Na               Г  NaHCO3

  22. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від амоніаку до солі нітратної кислоти

  А  KNO3           Б  NO2              В  NO             Г  NH3

  23. Установіть послідовність апаратів у технологічній схемі виробництва сульфатної кислоти

  А  контактний апарат                  Б  піч для випалювання

  В  поглинальна башта                Г  електрофільтр

  24. Розташуйте формули за зростанням окисної здатності галогенів

   А  Cl2            Б  I2              В  Br2                        Г  F2

  25. Розташуйте послідовно назви речовин, за допомогою яких можна встановити наявність в розчинах:
  сульфат-йонів → хлорид-йонів → сульфід-йонів → сульфіт-йонів

  А  барій хлорид          Б  хлоридна кислота

  В  аргентум нітрат     Г  плюмбум нітрат

  26. Розташуйте неметали за зростанням їхніх окиснювальних властивостей

  А  кисень        Б  бром        В  фтор        Г  водень

  27. Укажіть суму протонних чисел хімічних елементів, прості речовини яких є найпоширенішими дезінфекторами води на водопровідних станціях.

  28. Суміш масою 200 г, що складалася з кальцій карбонату і кальцій нітрату, обробили надлишком хлоридної кислоти. Внаслідок цього утворився газ об’ємом 8,96 л (н.у.). обчисліть масову частку (%) кальцій нітрату у вихідній суміші.

  29. Надлишком нітратної кислоти подіяли на амоніак об’ємом 5,6 л (н.у.). Під час хімічного процесу утворилася сіль амонію масою 16 г. Яку масову частку у (%) це становить від теоретично можливого виходу?

  30. Водень масою 2 г вступає в хімічну реакцію із хлором масою 71 г. Визначте масу (г) гідроген хлориду, що утворився в результаті реакції.

  31. Чисту сірку в промисловості можна видобути пропусканням сульфур(IV) оксиду крізь розжарений кокс. Обчисліть масу (кг) сірки, якщо сульфур(IV) оксиду використано 560 м3 (н.у.).

  32. Нітроген(ІV) оксид, що утворюється у двигунах внутрішнього згоряння, є часткою отруйного смогу. Обчисліть кількість речовини нітроген(ІV) оксиду, що поглинається розчином натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20 % з утворенням суміші солей двох кислот.

 • Тест “Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали” складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років

  1. Які речовини використовують для добування гідроген хлориду в промисловості?

  А  H2 і Cl2                                                              Б  NaCl(тв.) і H2SO4 (конц.)

  В  NaCl(тв.) і H2SO4 (розб.)                Г  NH4Cl і NaOH

  2. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум(ІІ) нітрату

  А  3                          Б  4                       В  7                       Г  9

  3. До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент

  А  Карбон             Б  Силіцій         В  Фосфор         Г  Аргентум

  4. Укажіть протонне число галогену

  А  2        Б  7        В  12        Г  17

  5. Під час пропускання хлору крізь водні розчини солей відбудеться взаємодія з

  А  NaF і NaBr

  Б  NaBr і NaI

  В  Na2SO4 і K2SO4

  Г  CaCl2 і Ca(NO3)2

  6. Сульфур є відновником у реакції між

  А  S і Fe        Б  FeS і O2        В  H2SO4 і NaOH        Г  SO3 і H2O

  7. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння амоніаку в кисні

  А  2        Б  4        В  7        Г  9

  8. Хімічна реакція, одним із продуктів якої є кальцій карбонат, відбудеться внаслідок

  А  пропускання карбон(ІV) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

  Б  кип’ятіння водного розчину кальцій гідрогенкарбонату

  В  пропускання карбон(ІІ) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

  Г  добавляння хлоридної кислоти до кристалів кальцій гідрогенкарбонату

  9. Укажіть сильну кислоту, що має різкий запах

  А  H2SO3    Б  H2S       В  HCl        Г  H3PO4

  10. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції відновлення вольфрам(VІ) оксиду воднем

  А  4        Б  5        В  7        Г  8

  311. Розгляньте рисунок із зображенням хімічного досліду. Газ Х, що витісняє воду і збирається в посудину, – це

  А  водень                      Б  кисень

  В  гідроген хлорид        Г  водяна пара

  12. До ферум(ІІІ) гідроксиду добавили надлишок хлоридної кислоти. Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції між цими речовинами

  А  2          Б  4          В  5          Г  7

  13. Який галоген за нормальних умов перебуває у твердому стані?

  А  хлор        Б  йод        В  фтор        Г  бром

  14. Для вибілювання соломи, вовни, шовку використовують

  А  сульфатну кислоту          Б  сірководень

  В  сульфур(ІV) оксид           Г  сульфур(VІ) оксид

  15. У лабораторних умовах амоніак збирають витісненням повітря, враховуючи, що

  А  густина амоніаку більша за густину повітря

  Б  густина амоніаку менша за густину повітря

  В  амоніак не розчиняється у воді

  Г  амоніак має різкий запах

  16. Унаслідок додавання
   хлоридної кислоти до водного розчину натрій силікату утворюється

  А  драглистий осад        Б  бурий газ

  В  бурий розчин             Г  чорний осад

  17. Обчисліть масу (г) осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один із яких містить кальцій нітрат масою 164 г, а інший – калій карбонат кількістю речовини 1,2 моль.

  18. Обчисліть масу (г) кальцій карбонату, що утвориться внаслідок взаємодії карбон(ІV) оксиду об’ємом 33,6 л з кальцій оксидом масою 28 г.

 • Відповіді на завдання тесту № 1
  1–Б       2–В       3–Б       4–В       5–Б       6–Б       7–В       8–В       9–В      10–В     11–В
  12 1-Б  2-Г  3-В  4-А           13  А-В-Г-Б  14  Г-Б-А-В             15  Б-В-Г-А
  16   11         17  4         18  3     19  81        20  64       21  18       22  10
  Відповіді на завдання тесту № 2
  1-Б     2-Б     3-А     4-Б     5-Б     6-В     7-В     8-Б      9-Б   10-В   11-В    12-Г    13-В   14-Г   15-Б   16-В
  17  1-А  2-В  3-Б  4-Г        18  1-Д  2-Б  3-А   4-В      19  1-Б  2-В  3-Г  4-Д        20  1-В  2-Д  3-Б  4-Г
  21  В-Б-А-Г        22  Г-В-Б-А        23  Б-Г-А-В           24  Б-В-А-Г        25  А-В-Г-Б        26  Г-Б-А-В
  27  25        28  80        29  80      30   73           31  800     32  1.
  Відповіді на завдання тесту № 3
  1 А          2 В          3 А        4 Г          5 Б          6 Б         7- В          8- Б          9- В        10 Г        11- А        12- Б
  13- Б       14- Г        15- Б        16- А        17   ​​100    18   50