Основні класи неорганічних сполук

1. Оксиди

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Визначення, назви, класифікацію оксидів,  хімічні властивості солетворних оксидів, способи добування оксидів

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Складати хімічні формули оксидів; рівняння реакцій,які характеризують хімічні властивості солетворних оксидів (взаємодія з водою, оксидами, кислотами, лугами), способи добування оксидів (взаємодія простих і складних речовин із киснем, розкладання нерозчинних основ, деяких кислот і солей під час нагрівання).

Називати оксиди за їхніми хімічними формулами.

Визначати формули оксидів серед формул сполук інших вивчених класів.

Розрізняти несолетворні (CO, N2O, NO, SiO) й солетворні оксиди (кислотні, основні, амфотерні).

Порівнювати за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні (на прикладах оксидів Цинку та Алюмінію) оксиди.

Встановлювати залежність властивостей оксидів від типу елемента і хімічного зв’язку в сполуці.

Задачі

Content for item 2

 

2. Основи

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Визначення  (загальне та з погляду електролітичної  дисоціації), назви, класифікацію, хімічні властивості, способи добування основ.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Складати хімічні формули основ; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості лугів (взаємодія з кислотними оксидами, кислотами та солями в розчині) та нерозчинних основ (взаємодія з кислотами, розкладання під час нагрівання), способи добування лугів (взаємодія лужних і лужноземельних (крім магнію) металів із водою, основних оксидів лужних і лужноземельних елементів із водою) й нерозчинних основ (взаємодія солей із лугами в розчині).

Називати основи за їхніми хімічними формулами.

Визначати формули основ серед формул сполук інших класів.

Розрізняти розчинні (луги) та нерозчинні основи.

Порівнювати хімічні властивості розчинних (лугів) і нерозчинних основ, їх дію на індикатори.[/su_spoiler]

Item 2 Title

Content for item 2

3. Кислоти

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікацію, хімічні властивості, способи добування кислот.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Складати хімічні формули кислот; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот (дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами та солями в розчині) та способи їх добування (взаємодія кислотних оксидів із водою, неметалів із воднем, солей із кислотами).

Називати кислоти за їхніми хімічними формулами.

Визначати формули кислот серед формул сполук інших класів, валентність кислотного залишку за формулою кислоти.

Розрізняти кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові), здатністю до електролітичної дисоціації (сильні, слабкі) та основністю (одно- і багатоосновні), за стійкістю (стійкі та нестійкі), леткістю (леткі і нелеткі). 

Item 2 Title

Content for item 2

4. Солі

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

визначення (загальне та з погляду електролітичної дисоціації), назви, класифікацію, хімічні властивості, способи добування солей.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Складати хімічні формули середніх та кислих солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості середніх солей (взаємодія з металами, кислотами — хлоридною, сульфатною, нітратною, лугами, солями в розчині) та способи їх добування (взаємодія кислот із металами, основних оксидів із кислотами, кислотних оксидів з лугами, лугів із кислотами, солей із кислотами, солей із лугами,  кислотних оксидів з основними оксидами, солей із солями, солей із металами (реакції здійснюють у розчинах), металів із неметалами).

Називати середні та кислі солі за їхніми хімічними формулами.

Визначати формули середніх та кислих солей серед формул сполук інших вивчених класів.  

Розрізняти за складом середні та кислі солі.

Item 2 Title

Content for item 2

5. Амфотерні сполуки

Програма ЗНО

Зміст навчального матеріалу

Явище амфотерності (на прикладах оксидів і гідроксидів); хімічні властивості,  способи добування амфотерних гідроксидів.

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оксидів і гідроксидів Алюмінію та Цинку (взаємодія з кислотами,  лугами) та способи добування гідроксидів Алюмінію і Цинку (взаємодія солей цих елементів із лугами в розчині, алюмінатів і цинкатів із кислотами).

Item 2 Title

Content for item 2

6. Генетичні зв’язки

Програма ЗНО

Предметні вміння та результати навчальної діяльності

Складати рівняння реакцій між неорганічними сполуками різних класів.

Порівнювати хімічні властивості оксидів, основ, кислот, амфотерних гідроксидів, солей.

Установлювати зв’язки між складом і хімічними властивостями оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей; генетичні зв’язки між простими речовинами, оксидами, основами, кислотами, амфотерними гідроксидами, солями.

Item 2 Title

Content for item 2

Тести “Основні класи неорганічних сполук”

Тест “Основні класи неорганічних сполук” складено за матеріалами основної та додаткової сесій ЗНО 2014 року.

1. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу

А  BaO         Б  ZnO         В  CuO          Г  FeO

2. Яку з речовин можна добути взаємодією металу з водою?

А  Fe(OH)2         Б  Pb(OH)2          В  Cu(OH)2            Г  Ca(OH)2

3. Укажіть формулу кислої солі

А (CuOH)2CO3         Б Na2CO3          В NaHCO3         Г (NH4)2CO3

4. Укажіть формулу оксиду, який не реагує з водою

А  N2O5         Б  SO2        В  Al2O3         Г  Na2O

5. Нерозчинну основу добувають взаємодією

А  металу з кислотою

Б  оксиду металу з водою

В  солі з кислотою у водному розчині

Г  солі з лугом у водному розчині

6. У якому рядку наведено формули лише тих речовин, які виявляють амфотерні властивості?

А   AlCl3, Al2O3, Al(OH)3             Б   Al2O3, Al(OH)3, ZnO

В   FeO, FeCl3, Zn(OH)2               Г   NaOH, Be(OH)2, Al(OH)3

7. У прилад помістили водний розчин речовини X і тверду речовину Y. Укажіть формули речовин Х і Y.

X

Y

А

HCl

Zn

Б

HCl

CaCO3

В

H2SO4

CaO

Г

H2SO3

ZnO

8. У якому  рядку  в  правильній  послідовності розташовано  формули  солей,  що  утворюються внаслідок  поступового  додавання  розчину натрій  гідроксиду  до розчину  ортофосфатної кислоти?

А  Na3PO4;   NaH2PO4;  Na2HPO4

Б  Na2HPO4;  NaH2PO4;  Na3PO4

В  NaH2PO4;  Na3PO4;  Na2HPO4

Г  NaH2PO4;  Na2HPO4;  Na3PO4

9. Укажіть формулу речовини, із якою реагує алюміній, якщо внаслідок цього утворюється алюміній сульфат.

А  S         Б  H2SO3         В  H2SO(розб.)         Г  H2S (газ)

10. Укажіть продукти термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду

А  FeO  і  H2O         Б  FeO  і  H2           В  Fe2O3  і  H2          Г  Fe2O3  і  H2O

11. Укажіть формулу речовини Х у схемі хімічної реакції

Cu + X → CuSO4 + SO2 + H2O.

А  H2S         Б  H2SO3            В  H2SO4(конц.)         Г  H2SO4(розб.)

12. Із якою речовиною реагує амоніак?

А  Na2SO4             Б  NaOH         В  H2              Г  H2SO4

13. Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон(ІV) оксид?

А  CaSO4  і  Na2CO3                                Б  Ca(NO3)2   і  Na2CO3

В  Ca(HCO3)2    і  Ca(OH)2               Г  CaCO3   і HNO3

14. Які речовини потрібно використати, щоб довести амфотерність алюміній гідроксиду?

А  HCl  і  NaOH        Б  HCl  і CaCl2

В  NaOH і NaCl        Г  NH4Cl  і  CaCl2

Тест “Основні класи неорганічних сполук” складено за матеріалами ЗНО 2008-2009 років.

1. Позначте, в якому випадку середовище залишається нейтральним при розчиненні у воді

А  NH3         Б  Na2O         В  N2O5         Г  NO

2. Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид

А  хлоридна кислота            Б  натрій гідроксид

В  натрій оксид                       Г  натрій сульфат

3. Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луги

А  вуглець             Б  натрій          В  купрум(ІІ) оксид             Г  фосфор

4. Укажіть сіль, що утворюється внаслідок хімічної реакції сульфур(IV) оксиду з надлишком розчину калій гідроксиду

А  калій сульфід           Б  калій сульфіт         В  калій гідрогенсульфіт           Г  калій сульфат

5. Визначте рядок, у якому вказано хімічні формули речовин, що реагують з розбавленим розчином сульфатної кислоти

А   Cu, ZnO, Zn(OH)2, KCl

Б   Zn, CuO, Cu(OH)2, К2СО3

В   Cu, ZnO, Zn(OH)2, KNО3  

Г   Zn, CuO, Cu(ОH)2, K2SO4

6. Вкажіть сполуку, що належить до амфотерних гідроксидів

А  Ba(OН)2           Б  СH3OН            В  Mn(OН)2                   Г  Zn(OH)2

7. Вкажіть у результаті якої хімічної реакції утворюється кислота

А  N2O +H2 →             Б  SO2 +H2O →          В  SiO2 +H2O →           Г  ZnO +H2O →

8. Вкажіть формулу несолетворного оксиду

А  CO                   Б  CO2                  В  SiO2                 Г  PbO2

9. Магній оксид належить до

А  кислотних оксидів

Б  основних оксидів.

В  амфотерних оксидів

Г  несолетворних оксидів

10. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

Ca → X → CaCO3

А  Ca(OH)2        Б  CaCl2          В  Ca(NO3)2        Г  CaSO4

11. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

SO2 → X → Na2SO4

А  NaOH              Б  SO3               В  CaSO3             Г  CaSO4

12. Установіть послідовність добування ферум(ІІІ) оксиду із зазначених речовин

А  ферум(ІІ) хлорид           Б  залізо         В  ферум(ІІІ) гідроксид           Г  ферум(ІІ) гідроксид

13. Установіть генетичний ланцюжок добування ферум(III) оксиду з поданих речовин

А  ферум(III) хлорид          Б  залізо          В  ферум(III) гідроксид          Г  ферум(III) оксид

14. Установіть послідовність сполук відповідно зі схемою

46

А  CаСО3             Б  Са(НСО3)2           В  СаН2           Г  Са(ОН)2

15. Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин

А нітроген(ІІ) оксид               Б амоніак           В нітратна кислота             Г нітроген(IV) оксид

16. Кальцій оксид масою 14 г обробили розчином, який містить  нітратну кислоту  масою 35 г.  Обчисліть  масу солі (г), яка утвориться в результаті хімічної реакції.

 

Тест “Основні класи неорганічних сполук” складено за матеріалами ЗНО 2010-2011 років.

1. Визначте пару речовин, що відповідають речовинам «А» та «В» у схемі перетворень 

хром

А натрій хлорид і калій гідроксид

Б калій хлорид і калій гідроксид

В калій хлорид і купрум(ІІ) гідроксид

Г хлоридна кислота і натрій гідроксид

2. Визначте пари речовин, що відповідають сполукам «X1» та «X2» у схемі перетворень     

кальций

А  Сa(OH)2, СaCO3                 Б  СaO, Сa(НCO3)2

В  Сa(OH)2, СaO                     Г  Сa(OH)2, СaC2

3. Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень

СО→ Х→ Na2CO3

А  NaOH         Б  СО2                В  СaCO3                Г  Ca(HCO3)2

4. Назвіть при термічному розкладі якої речовини утворюється середня сіль та різні за природою оксиди

А  аргентум нітрату                               Б  калій нітрату

В  кальцій гідрогенкарбонату         Г  кальцій карбонату 

5. Визначте, до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина «Х», що бере участь у реакції за схемою: барій гідроксид + Х → барій карбонат + луг

А  амфотерний гідроксид        Б  кислота

В  основний оксид                    Г  сіль

6. Визначте рівняння хімічної реакції, що характеризує одну із хімічних властивостей нерозчинних основ

А  CuSO4 +2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4

Б  Cu(OH)2 + Mg = Mg(OH)2 + Cu

В  Mg(OH)2 + 2NaCl = MgCl2 + 2NaOH

Г  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

7. Яку масу алюміній оксиду  (г) можна добути в результаті прожарювання алюміній гідроксиду  масою 312 г? 

8. Під  час  розчинення  в  сульфатній  кислоті двовалентного металу масою 1,6 г виділився водень об’ємом 0,896 л (н.у.) Обчисліть молярну масу металу.

9. Для рентгеноскопії шлунку використовують барій сульфат. Обчисліть його масу (г), що утворюється під час взаємодії сульфатної кислоти кількістю речовини 2 моль з барій хлоридом кількістю речовини 3 моль.

10. На повну нейтралізацію розчину масою 20 г з масовою часткою сульфатної кислоти 19,6 % витрачається розчин лугу. Обчисліть масу (г) розчину лугу з масовою часткою натрій гідроксиду 20 %.

 

Тест “Основні класи неорганічних сполук” складено за матеріалами ЗНО 2012-2013 років.

1. Укажіть кислотний оксид

А  CO2                     Б  ZnO                  B  NO                   Г   Al2O3

2. Які властивості виявляє купрум(ІІ) гідроксид?

1  за нагрівання розкладається

2  реагує із хлоридною кислотою

3  легко окиснюється

4  є сильним електролітом

А  1, 2             Б  1, 3                   В  1, 4                   Г   2, 3

3. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота

А  N2O             Б  NO                 B  N2O3                  Г  N2O5

4. Які схеми відображають амфотерні властивості речовини?

1  Al0 + H+ → Al3+ + H2

2  Al3++ OH → Al(OH)3

3  Al2О3 + H+ → Al3+ + Н 2О

4  Al2О3 + OH → AlО2 + Н2О

А  1, 2             Б  1, 3                   В  2, 3                   Г  3, 4

5. Що спостерігатиме учень, який змішав розбавлені водні розчини калій карбонату і сульфатної кислоти?

А  утворення осаду

Б  виділення газу

В  виділення газу й утворення осаду

Д  утворення осаду, що через деякий час розчиниться

6. На яких схемах відображено амфотерні властивості речовини?

1  Al0 + H+ → Al3+ + H2

2  Al3+ + OH → Al(OH)3

3  Al(OH)3 + H+ → Al3+ + H2O

4  Al(OH)3 + OH → AlO33− + H2O

Варіанти відповіді

А  1, 2        Б  1, 3        В  2, 3        Г  3, 4

7. Укажіть основний оксид

А  MgO        Б  SO2        В  N2O        Г  ZnO

8. Яка природа речовини Х у генетичному ряду

Р → Р2О5 → Х → Са3(РО4)2?

А  нерозчинна основа        Б  кислота

В  основний оксид             Г  метал

9. Яка хімічна формула вищого оксиду Нітрогену?

А  NO2        Б  N2O5        В  N2O        Г  N2O

10. Укажіть хімічну формулу нерозчинної основи

А  NаOН        Б  Fe(OH)2        В  Ba(OH)2        Г  KOH

11. Яка з кислот є одноосновною

А  НNO2        Б  H2S        В  H2SO4        Г  H3PO4

12. Укажіть хімічну формулу калій сульфіту

А  K2S        Б  KНS        В  K2SO3        Г  KНSO4

13. З якими речовинами реагує алюміній гідроксид?

А  H2SO4 і NаOН        Б  H2SO4 і NаCl

В  Na2SO4 і HCl          Г  Na2SO4 і KOН

14. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень неметалу на кислу сіль

А  NaHSO3        Б  SO2         В  Na2SO3        Г  S

15. Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень солі на неметал

А  H2SіO3        Б  СаSіO3         В  Sі        Г  SіО2

16. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один з яких містить магній нітрат кількістю речовини 0,5 моль, а інший – натрій карбонат масою 56 г.

17. На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.

 

Відповіді на завдання тесту № 1

1-А    2-Г    3-В     4-В      5-Г       6-Б       7-А

8-Г    9-В    10-Г    11-В    12-Г    13-Г    14-А

Відповіді на завдання тесту № 2

1–Г       2–А       3–Б       4–Г       5–Б       6–Г         7–Б       8–А       9–Б      10–А     11–Б

12  Б-А-Г-В     13  Б-А-В-Г        14  В-Г-А-Б     15  Б-А-Г-В    16  41

Відповіді на завдання тесту № 3

1–Б            2–А        3–Б           4–В          5–Г        6–Г         7  204       8  40      9  266      10  16

Відповіді на завдання тесту № 4

1-А    2-А    3-Г    4-Г   5-Б     6-Г    7-А    8-Б            9-Б    10-Б   11-А   12-В   13-А

14-Г Б В А     15- В Г Б А            16-42    17-42