Хлоридна кислота

Хлоридна кислота (тривіальна назва соляна кислота) – це розчин гідроген хлориду в воді.  При 0 оС у 1 л води розчиняється близько 400 л гідроген хлориду, тому масова частка гідроген хлориду в концентрованій хлоридній кислоті не перевищує 40 %. Така кислота димить на повітрі, так як з неї виділяється газоподібний гідроген хлорид, який сполучається з вологою повітря і утворює туман з дрібних крапельок хлоридної кислоти.

Чиста кислота безбарвна, а технічна має жовтуватий відтінок, який надають домішки сполук Феруму, Хлору та інших елементів.

Хімічні властивості безводного гідроген хлориду і його водного розчину сильно відрізняються.

Безводний гідроген хлорид хімічно пасивний: не реагує з багатьма металами, з сульфідами реагує вище 650 оС, з оксидами перехідних металів – при 300 оС і вище.

Хімічні властивості хлоридної кислоти

1. Електролітична дисоціація

HCl ⇄ H+ + Cl

Хлоридна кислота – сильна, ступінь її дисоціації в розбавлених розчинах перевищує 90 %. Наявність катіонів гідрогену можна визначити за допомогою індикаторів (відео 1).

Відео 1. Дія хлоридної кислоти на індикатори.

2. Взаємодія з металами

Хлоридна кислота взаємодіє з металами, що розміщені в ряду активності ліворуч від водню, наприклад, з магнієм (відео 2.)

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2.

Відео 2. Взаємодія хлоридної кислоти з магнієм.

3. Взаємодія з основними і амфотерними оксидами

Хлоридна кислота взаємодіє з основними і амфотерними оксидами, при цьому утворюються солі хлоридної кислоти і вода, наприклад при взаємодії ферум(ІІІ) оксиду з хлоридною кислотою утворюється ферум(ІІІ) хлорид і вода (відео 3):

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O.

Відео 3. Взаємодія хлоридної кислоти з оксидами металічних елементів.

4. Взаємодія з основними і амфотерними гідроксидами

Хлоридна кислота взаємодіє з основами і амфотерними гідроксидами.

Наприклад, при додаванні хлоридної кислоти до розчину натрій гідроксиду у присутності фенолфталеїну розчин знебарвлюється, що свідчить про утворення нейтрального середовища, тому що утворюються сіль (натрій хлорид) і вода (відео 4):

HCl + NaOH = NaCl + H2O
H+ + Cl + Na+ + OH = Na+ + Cl + H2O
H+ + OH = H2O

Відео 4. Взаємодія хлоридної кислоти з лугом.

Нерозчинні у воді основні та амфотерні гідроксиди розчиняються у хлоридній кислоті з утворенням солі і води, так, при взаємодії хлоридної кислоти з ферум(ІІІ) гідроксидом утворюється ферум(ІІІ) хлорид і вода (відео 5):

Fe(OН)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O
Fe(OН)3 + 3H+ + 3Cl = Fe3+ + 3Cl + 3H2O
Fe(OН)3 + 3H+  = Fe3+ + 3H2O

Відео 5. Взаємодія хлоридної кислоти з ферум(ІІІ) гідроксидом.

5. Взаємодія з солями

слабких кислот

Хлоридна кислота – сильний електроліт, тому вона реагує з солями слабких кислот, наприклад, з карбонатами, сульфідами, силікатами (відео 6):

2HCl + Na2СО3 = 2NaCl + H2O + СО2

2HCl + Na2SiО3 = 2NaCl + H2SiО3

  • складіть повні і скорочені йонно-молекулярні рівняння реакцій, що відповідають цим реакціям.

Відео 6. Взаємодія хлоридної кислоти з карбонатами і натрій силікатом.

реакція з розчинними солями аргентуму - якісна реакція на хлоридну кислоту та її солі

Аргентум хлорид – практично нерозчинна сіль, тому при додаванні розчинної солі аргентуму до хлоридної кислоти випадає аргентум хлорид – сирнистий осад білого кольору

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3.

  • складіть повне і скорочене йонно-молекулярне рівняння реакції між хлоридною кислотою і аргентум нітратом.

Осад аргентум хлориду не розчиняється в кислотах, але легко розчиняється в амоніаці з утворенням комплексної солі

AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]Cl

AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]+ + Cl.

Відео 7. Якісна реакція на хлорид іон.

6. Взаємодія з амоніаком

При додаванні хлоридної кислоти до амоніаку виділяється білий дим – утворюється сіль (амоній хлорид):

HCl + NН3 = NН4Cl.

Ця реакція лежить в основі цікавого досліду “Дим без вогню” (відео 8).

Відео 8. Взаємодія хлоридної кислоти з амоніаком.

ВИСНОВКИ

Хлоридна кислота (тривіальна назва соляна кислота) – це розчин гідроген хлориду в воді. 
Хлоридна кислота – сильній електроліт.
Хлоридна кислота взаємодіє з металами, що знаходяться  ліворуч від водню в ряду активності металів, з основами і амфотерними оксидами та гідроксидами, солями слабких кислот і амоніаком.
Якісною реакцією на хлоридну кислоту є її взаємодія з розчином аргентум нітрату.

Питання для закріплення знань.

1. Чому хлоридною кислотою називають не гідроген хлорид, а його водний розчин?

2. Охарактеризуйте хімічні властивості хлоридної кислоти?

3.Складіть иолекулярні і йонно-молекулярні рівняння реакцій взаємодії хлоридної кислоти з цинком, алюміній оксидом, купрум(ІІ) гідроксидом і кальцій карбонатом.